WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКультурологія, Етика, Естетика → Кінофотофонодокументи: історія і сучасний стан (Курсова) - Реферат

Кінофотофонодокументи: історія і сучасний стан (Курсова) - Реферат

що охоплюють увесь період існування людства, в контексті концепції походження, приречене на долю загальної теорії систем в кібернетиці та інформатиці. Як відомо, ця теорія активно розроблялася протягом 60-х років, але через складність та поліфункціональність об'єкта завершилася цілком реально - як системний підхід. Тому, не відмовляючись від поняття "документознавчий підхід", треба не змішувати його з загаль-ною. теорією документа".
Автор, безперечно, має рацію, відзначаючи складність і багатоаспектність розроблення загальної теорії документа. Безумовно, рівень конкретності в даному разі буде мінімальним за рахунок узагальнення сукупності знань про характеристики документів (що, правда, базуються на дослідженнях конкретних видів документів). Зрозумілі й протести представників різних наукових дисциплін документально-комунікаційного циклу проти використання загального визначення документа, синтезованих теорій. Однак йдеться про документознавство, його структуру, й поняття "документознавчий підхід" у даному разі і є підходом з позицій загальної теорії документа (як існує в документознавстві джерелознавчий, архівознавчий, інформаційний чи, краще сказати, інформологічний підходи), оскільки не можна заперечити наявність загальних для всіх наук документально-комунікаційного циклу теоретичних знань, здобутих у результаті аналізу сутності, різних характеристик документів, закономірностей їхнього функціонування. Це і є підґрунтя загальної теорії документа. Саме наявність різних фаз, змін у виконанні основної соціальної функції документів (перехід від динамічного стану до статичного в плані виконання такої функції), що стосується всіх документів, змушує вивчати цей феномен із загальнодокументознавчих позицій. І якщо такі розробки завершаться формуванням певних загальнодокументальних методів чи прийомів аналізу об'єктів як систем, то це вже може вважатися значним досягненням у галузі загального документознавства.
Пріоритетним для документології є вивчення комплексу характеристик документа, зокрема характеристик змісту, зовнішньої форми, функцій, властивостей документа як засобу комунікації, джерела інформації тощо. Серед характеристик змісту привертають увагу дослідження знакових форм його інформації, способів структурної побудови тексту, внутрішня форма повідомлення, лексико-семантичні прийоми організації тексту документа. Такі розробки базуються не тільки на теоретичних результатах, отриманих у різних галузях знань, а й на досвіді практичної підготовки різних видів документів.
Багатоаспектними є й напрями вивчення характеристик зовнішньої форми документа, його зовнішніх ознак, зокрема способів фіксації інформації, різних видів носіїв інформації, організації їхньої матеріальної конструкції. Основна увага тут, безперечно, концентрується на проблемах створення електронних документів.
Важливим розділом теорії документа є характеристика складу і змісту його функцій. Теоретичне узагальнення результатів функціонального аналізу документа здійснюється в декількох напрямах:
дослідженні складових документа у функціональному розрізі (тобто елементів характеристик форми й змісту), вивченні основних соціальних функцій сукупностей документів, а також функцій у реалізації різних його властивостей, зокрема як засобу комунікації, джерела інформації тощо. Специфічні функції окремих видів документів є об'єктом вивчення відповідних напрямів спеціального документознавства. Поліфункціональність документа зумовлює наявність і різних виявів його сутності, скажімо, як засобу соціальної пам'яті, явища культури, юридичного акту чи свідчення.
Історичні дослідження загального документознавства мають свої особливі завдання, і тут увага, головним чином, концентрується на концептуальних питаннях розвитку документа. Серед них - проблеми генезису документа, періодизації його еволюції у цілому та в розрізі різних характеристик (змісту, форми, функцій тощо), виявлення закономірностей у процесах трансформації цих характеристик і формування сукупностей та систем документів, визначення їхньої ролі в історії засобів соціальної комунікації (у тому числі різних видів, типів) та ін.
Дослідження еволюції способів класифікування й типологізації (як у теоретичному, так і в прикладному аспектах) створює підґрунтя для розроблення загальних принципів типології документа на підставі використання різних критеріїв поділу документів. Типологія документа, на нашу думку, є не тільки теоретико-методологічним розділом документології, а й одночасно входить разом з об'єктом, предметом, завданнями дисципліни до її теоретичних основ. Причому це стосується і різних відгалужень спеціального документознавства, враховуючи типологічну специфічність різних видів документів (наприклад, картографічних чи кінофотофоновідеодокументів), хоча й ці розділи базуються на загальнодокументознавчих засадах. Власне історичний матеріал дає можливість формулювати певні залежності щодо процесу функціонування документів у суспільстві і розглядати їх у контексті використання документів. Є загальнотеоретичні проблеми документознавства і в аспекті задоволення соціальних потреб у документально оформленій інформації чи в певних її характеристиках (знов-таки - у розрізі змісту, форми, функцій, жанру чи номіналу), і, скажімо, на "індивідуальному" рівні, тобто у зв'язку "документ - користувач".
Суттєва частина теоретичних проблем загального документознавства відбивається в практичних питаннях створення і використання документів. Але комплекс таких проблем через свою специфічність перебуває переважно у полі зору інших наукдокументально-комунікаційного циклу чи відповідних розділів спеціального документознавства. Серед практичних проблем, що мають загальнодокументознавче значення, слід виокремити створення і реалізацію автоматизованих інформаційних систем на масиви видань, руко-писних книг, архівних документів. Як приклад можна навести проект державної програми "Книжкова спадщина України: створення бібліографічного реєстру та системи збереження і загальнодоступності". Аналогічні проекти існують і в інших країнах, зокрема США. Вони реалізуються в межах програми "Пам'ять Америки" чи планах об'єднання великих баз даних бібліотек, архівів, інформаційних центрів. Не менш масштабною є загальнодокументознавча проблема забезпечення збереженості фондів документів, яка має не тільки природничо-наукові, а й політичні чи правові аспекти.
Серед наук документально-комунікаційного циклу знаходиться спеціальне документознавство, головну увагу в якому сьогодні приділено управлінській документації. Крім управлінського, у перспективі можливе формування інших напрямів спеціального документознавства - картографічного, науково-технічного, аудіовізуального тощо. Всі вони мають фактично ті самі розділи, що й загальне документознавство.
2. Кінофотофонодокументи -складова частина бібліографічного фонду
Термін "документ" використовується в багатьох галузях знань, де він трактується залежно від специфіки тих об'єктів, котрі ця галузь вивчає і котрим надає статус документа. В бібліотечній справі

 
 

Цікаве

Загрузка...