WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКультурологія, Етика, Естетика → Соціологія культури - Курсова робота

Соціологія культури - Курсова робота

План

  1. Що таке соціологія культури?

  2. Поняття культури в системі соціологічного знання

  3. Основні підходи до вивчення культури в соціології. Типологія культур

1. Що таке соціологія культури?

Соціологія культури – один з найпарадоксальніших напрямів соціологічної думки. Не дивлячись на той факт, що соціологічний аналіз культури є однією з головних задач соціології з моменту її появи, дотепер не існує згоди з приводу предмету вивчення власне "соціології культури" і місця цієї дисципліни в структурі соціологічного знання. Соціологічні словники не завжди присвячують даному напряму соціології спеціальну статтю.

Одні автори схильні розглядати соціологію культури як "галузеву соціологію" більш менш широкого обхвату, вивчаючу "сферу культури", "культурні процеси". В цій якості соціологія культури потрактує те, як існуюча разом з такими галузевими дисциплінами, як соціологія мистецтва, науки, освіти, то як включаюча їх як субдисциплін. Але якщо розглядати соціологію культури як галузеву дисципліну більш менш широку по обхвату явищ, що вивчаються, то неминуче встає питання про визначення меж "культури". Чому ми відносимо до "культури" релігію, науку, мистецтво, але не відносимо політику і економіку? Хіба ці сфери соціального життя у меншій мірі регулюються культурними значеннями і нормами?

Існує точка зору, що розглядає соціологію культури не як напряму, що вивчає якийсь "сегмент" або "сферу" соціальної реальності, а як особливий підхід до бачення соціальної реальності взагалі. Цей підхід виходить із смислової природи соціальних феноменів. В даному випадку соціологія культури перетворюється, фактично, в самостійний проект соціології, близький до розуміючої соціології.

Відмінності між підходами до визначення предмету соціології культури багато в чому обумовлені різним розумінням того, що є власне "культура". Як відомо, "культура" – це одне з самих багатозначних понять, число визначень якого обчислюються сотнями. Можливо, саме у зв'язку з цією невизначеністю, а також ціннісної і світоглядної нагруженностью терміну "культура", багато дослідників взагалі стараються його не використовувати.

Труднощі, що виникають при визначенні предмету соціології культури, зв'язані і з тим, що культура є об'єктом аналізу не тільки соціології, але і інших наук – зокрема, культурної антропології і філософії культури. Відносно недавно виникла наука, для якої "культура" є основним об'єктом вивчення – культурологія. Крім того, існує безліч наук, що вивчають різні сфери культури. Перед соціологами, таким чином, встає проблема наочного розмежування з іншими науками, що вивчають культуру. І ця проблема не має простого рішення. Чітку межу, часто, провести неможливо. Дослідження культури – украй складного і багатоманітного феномена, "природним чином" тяжіють до междисциплинарности.

Соціологічний аналіз культури ніколи не був вільний від впливів з боку філософії, культурної і соціальної антропології, психології і інших гуманітарних наук. Але і ці науки, у свою чергу, випробовували вплив з боку соціології.

Не тільки предмет вивчення, але і час виникнення соціології культури може потрактувати по-різному. А. Согомонов, зокрема, затверджує, що "як особливий напрям соціологія культури в світовій соціальній думці концептуально і категоріально оформляється поступово, починаючи з рубежем 60-70-х рр., а у вітчизняній науці і того пізніше. Відмежувавшися як від чистої соціальної теорії, так і від суміжних областей ., соціологія культури остаточно і повноцінно реалізувалася як науковий проект лише паралельно з розвитком постмодерністської соціологічної парадигми". Проте така точка зору може бути оспорений. Крупні проекти соціології культури були запропоновані Альфредом Вебером і Карлом Манхеймом ще в першій половині ХХ століття. З другого боку, епоха постмодерна, що стала, згідно А. Согомонову, часом "концептуального і категоріального оформлення" соціології культури і її "розмежування з суміжними дисциплінами" характеризується якраз розмиванням меж між дисциплінами, тяжінням до междисциплинарности, а також дивною понятійною невизначеністю і багатозначністю. Але епоха постмодерна і виникла в цю епоху постмодерністська соціологічна теорія дійсно характеризується підвищеним інтересом до культурної проблематики, про що буде сказаний нижче. Таким чином, і час виникнення соціології культури як окремої дисципліни ми не можемо вказати з визначеністю. Проте, з повною визначеністю можна затверджувати, що аналіз культурних феноменів – невід'ємна частина соціології з часів Огюста Конта, і в цьому значенні соціологія культури – ровесниця соціології.

2. Поняття культури в системі соціологічного знання

Культура дуже складне і багатогранне поняття. Сам термін бере свій початок в Стародавньому Римі і походить від лат. culture, що означає "обробіток", "розвиток", "шанування". Спочатку під словом культура мався на увазі обробіток землі.

В останні десятиріччя поняття культури викликає все більший інтерес. На жаль, воно використовується не цілком строго, в різних, частково пересічних контекстах.

1. культура як протилежність біологічному. Антропологи використовують це поняття як збірного, позначаючого символічні, небіологічні аспекти людського суспільства. Це то, чому можна "навчити": мова, звичаї і весь комплекс умовностей, які дозволяють відрізняти людську поведінку від поведінки інших приматів. В цьому контексті передбачається, що людська поведінка має не генетичну, не біологічну, а культурну обумовленість.

2. культура як протилежність природи. (Даний підхід був сформований ще в давньоримській імперії і довгий час панував в середні століття, зберігшися до наших днів). В англо-французьской інтелектуальній традиції поняття "культура" часто використовувалося як синонім "цивілізації": культура протиставлялася варварству і дикому, природному стану. Проте в рамках німецької соціальної думки культура представлялася інакше – як сукупність всього найкращого в людському світі, осереддя художніх досягнень і досконалість, тоді як цивілізація розглядалася як процес матеріального розвитку, що породжує міське масове суспільство і підриваючого, таким чином, індивідуальну духовність

3. культура як протилежність структурі. З погляду деяких соціологів, суспільство складається з ряду соціальних інститутів, створюючих соціальну структуру, і культури. Остання володіє "цементуючою дією", яка дозволяє зберегти структуру суспільства. Таку відмінність проводив, зокрема, Парсонс, вважаючий, що культура забезпечує інтеграцію і целеполагание (постановку мети перед соціальною системою)

4. Культурне як протилежність матеріального. Для багатьох марксистів – це сфера переконань, ідей і практик, форма яких визначається економічною структурою або випробовує серйозну дію з її сторони. В цьому значенні поняття культури має те ж значення, що і поняття ідеологія.

5. культура як спосіб життя. Соціальні групи можуть відрізнятися один від одного установками, переконаннями, мовою, одягом, манерами, смаками щодо їжі, музики, інтер'єру і безлічі інших рис, що становлять спосіб життя. Подібна диференціація може мати місце на різних рівнях. Часто затверджується, що сучасним суспільствам властива постійно зростаюча культурна фрагментація. В цих умовах все менш очевидним ставати відповідь на питання про те, чи володіє сучасне суспільство загальною культурою.

6. Культура висока і культура популярна. Коли говорять про "високу культуру", соціологічне значення цього поняття зближується з повсякденним поняттям. Під культурою в даному випадку розуміється соціальна практика, що має художній (в найширшому своєму значенні) характер, не залежно від того, чи торкається це музичних або літературних смаків, в області моди або телебачення. Соціологічне дослідження культури в цьому значенні зосереджується на відмінностях між високою і популярною культурою або на способах виробництва, передачі і отримання культури.1

Таким чином, поняття культури в широкому значенні можна визначити як спосіб організації і розвитку людської життєдіяльності і результат його використовування. Це поняття відображає об'єкт, які включає все створене людьми, всю сукупність продуктів людської діяльності, суспільних форм організації, процесів, інститутів, все, що вже зроблено, робиться і буде зроблений людиною в майбутньому. В більш вузькому значенні, культура є сукупністю духовних і матеріальних цінностей даного суспільства в даний відрізок часу.


 
 

Цікаве

Загрузка...