WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКультурологія, Етика, Естетика → Детермінанти художнього образу в контексті театральної культури - Курсова робота

Детермінанти художнього образу в контексті театральної культури - Курсова робота

3. Наконечна О. Стилістичні детермінанти створення і втілення сценічного образу в прадавні часи / О. В. Наконечна // Теоретичні та практичні питання культурології : зб. наук. ст. – Вип. VІ. – Мелітополь : „Сана", 2002. – С. 89-93.

4. Наконечна О. Роль музики в сценічному синтезі / О. В. Наконечна // Теоретичні та практичні питання культурології : зб. наук. ст. – Вип. VІІ. – Мелітополь : „Сана", 2002. – С. 44 -50.

5. Наконечна О. Порівняльний аналіз специфіки театральної та педагогічної діяльності / О. В. Наконечна // Теоретичні та практичні питання культурології : зб. наук. ст. – Вип. VІІІ. – Мелітополь : „Сана", 2002. – С. 99-105.

6. Наконечна О. Функціонально-динамічна структура особистості з точки зору психології створення і втілення сценічного образу / О. В. Наконечна // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції „Наука і освіта – 2002". – Том 1 : Педагогіка, психологія, філологія. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2002. – С. 44-45.

7. Наконечная (Жорник) О. Психологические истоки индивидуальности при создании и воплощении сценического образа / О. В. Наконечная (Жорник) // Матеріали Другої всеукраїнської науково-практичної конференції „Україна наукова „2002". – Том 9. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. – С. 20-21.

8. Наконечна О. Зміна призначення театру як соціального феномену в руслі ознак часу / О. В. Наконечна // Аркадія. – 2004. – № 4 – С. 19-21.

9. Наконечна О. Об'єктивність і суб'єктивність мистецтва як моделі реальності / О. В. Наконечна // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Динаміка наукових досліджень – 2004". – Том 10 : Філософія. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2004. – С. 22-23.

10. Наконечна О. Критерій умовності в аналізі сценічної образності / О. В. Наконечна // Матеріали науково-практичної конференції „Перспективні розробки науки і техніки" – Том 13. – Белгород : Руснаучкнига; Днепропетровск : „Наука и образование", 2004. – С. 42-44.

11. Наконечна О. Зміна ролі театру як ознака часу / О. В. Наконечна // Матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конференції „Науковий потенціал світу „2004". – Том 74 : Філософія. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2004. – С. 18-20.

12. Наконечна О. Нові перспективи дослідження сценічної образності в театральному мистецтві / О. В. Наконечна // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції „Динаміка наукових досліджень–2005". – Том 63 : Методика викладання мови та літератури. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2005. – С. 34-36.

13. Наконечная О. Семиотическая интерпретация сценического образа в театральном искусстве / О. В. Наконечна // Materials of international scientifically-practical conference „The Science theory and practice" – Vol. 32 : Philosophy. – Praha : Publishing House „Edication and Science" s. r. o. ; Prague, Czechia – Dnepropetrovsk, Ukraine – Belgorod, Russion. – 2005. – С. 31-34.

14. Наконечна О. Визначальні та білінгвістичні проблеми сучасного українського мистецтвознавства / О. В. Наконечна // Аркадія. – 2005. – № 4. – С. 55-57.

15. Наконечна О. Сценічна чарівливість, сценічна заразливість, сценічна художність / О. В. Наконечна // Аркадія. – 2006. – № 2 . – С. 21-23.

16. Наконечна О. Детермінанти створення і втілення сценічного образу в театральному мистецтві / О. В. Наконечна. – Одеса : Астропринт, 2006. – 248 с.

17. Наконечна О. Сценічний образ очима синергетики / О. В. Наконечна // Аркадія. – 2006. – № 4. – С. 39-42.

АНОТАЦІЇ

Наконечна О.В. Детермінанти художнього образу в контексті театральної культури. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія культури. – Харківська державна академія культури. – Харків, 2008.

Робота присвячена проблемі наукового аналізу створення і втілення сценічного образу в театральному мистецтві. Запропоновано теоретичну і методологічну базу для вирішення цієї проблеми з використанням новітніх методів дослідження в рамках театральної ейдології – напрямку дослідження в театрознавчій науці, присвяченому сценічній образності. З метою створення універсальної схеми для аналізу сценічної образності визначена її функціональна двошарова структура – об'єктивна та суб'єктивна. В першому шарі розглянуті жанровий аспект театральної ейдології та параметри, за якими можна оцінювати прояви сценічної образності; а в другому проаналізований її стильовий аспект та наведені способи констатування її суб'єктивних показників (індикатів).

Створена універсальна система критеріїв можливості ейдологічного аналізу („критерії допуску"), що уможливлює застосовування визначених детермінант у дослідженні сценічної образності в будь-якій площині існування.

Ключові слова: театральна культура, театральне мистецтво, театральна ейдологія, сценічна образність, об'єктивні та суб'єктивні детермінанти, параметри та індикати сценічної образності, „критерії допуску".

Наконечная О.В. Детерминанты художественного образа в контексте театральной культуры. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 26.00.01 – теория и история культуры. – Харьковская государственная академия культуры. – Харьков, 2008.

Работа посвящена проблеме научного анализа создания и воплощения сценического образа в театральном искусстве. Предложена и обоснована теоретическая и методологическая база для разрешения этой проблемы с использованием новейших методов исследования в рамках нового направления исследований в искусствоведении, посвященного изучению сценической образности - театральной эйдологии.

Уточнены, разграничены и определены специальные термины, ранее в большинстве случаев употреблявшиеся как тождественные: "сценический образ", "персонаж", "роль", "герой", "действующее лицо". Уточнена синтетическая природа образности: рассмотрены ее формальная, семиотическая, функциональная, гносеологическая, аксиологическая интерпретации. Исследованы разные уровни существования сценического образа, различные способы его создания и имманентные ему свойства.

Осуществлен системный подход к изучению сценической образности, сценический образ охарактеризован в рамках параметрической теории систем. С целью создания универсальной схемы для анализа сценической образности обоснована двухслойность ее функциональной структуры - объективный и субъективный пласты. В первом пласте рассмотрены жанровый аспект театральной эйдологии и параметры оценки проявлений образности, а во втором проанализирован стилевой аспект образности и способы констатации ее субъективных показателей (индикатов).

Создана универсальная система критериев возможности эйдологического анализа – „критерии допуска", которая дает возможность применять выведенные детерминанты для анализа сценической образности на любом уровне существования.

Ключевые слова: театральная культура, театральное искусство, театральная эйдология, сценическая образность, объективные и субъективные детерминанты, жанровый и стилевой аспекты, параметры и индикаты сценической образности, „критерии допуска".

Nakonechnaya O.V. Determinants of artisticappearancein the context of theatrical culture. – Manuscript.

Thesis on competition of a scientific degree (speciality 26.00.01 – Culture Theory and History). – The Kharkiv State Academy of Culture. – Kharkiv, 2008.

Work is devoted to the problem of scientific analysis of stage vividness in the theatrical art. The theoretical and methodological base for dissolving of this problem with using of the newest research methods from contiguous branches of sciences within the framework of theatrical eidology – in the branch of the art science about stage vividness is offered and substantiated. With the purpose of creation of universal chart for analysis of stage vividness was definite its functional two-layers structure – objective and subjective. In the first layer the genre aspect of theatrical eidology and parameters after which it is possible to estimate the displays of stage vividness is considered; and in the second analyzed its stylish aspect and resulted methods of establishment of its subjective indexes (indicates).

First the created universal system of criteria of eidological analysis possibility ("criteria of admittance") – it gives the possibility to apply definite determinants in research of stage vividness in any plane of existence.

Key words: theatrical culture, theatrical art, theatrical eidology, stage vividness, objective and subjective determinants, parameters and indicates of stage vividness, „criteria of admittance".


 
 

Цікаве

Загрузка...