WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКультурологія, Етика, Естетика → Нотні колекції бібліотеки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка у світлі історико-культурного процесу краю - Курсова робота

Нотні колекції бібліотеки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка у світлі історико-культурного процесу краю - Курсова робота

4.6.2. Колекції педагогів консерваторії ПМТ Корнеліі Тарнавської і Марії Щупачкевич. Колекції піаністки К. Тарнавської (687 примірників) і скрипальки М. Щупачкевич (1384) представляють зібрання нот навчально-педагогічного репертуару консерваторії. Ім`я М. Щупачкевич як педагога консерваторії ПМТ виявлено вперше. Вказується на спільні риси обидвох колекцій: колекціонування в першу чергу творів польських авторів та наявність лише сучасних видань. З автографів досліджується концертно-виконавська діяльність К. Тарнавської.

У висновках узагальнюються і підсумовуються результати досліджень. Запропоноване дисертаційне дослідження є першим етапом осмислення численних і багатих нотних колекцій бібліотеки ЛНМА ім. М.В. Лисенка, результатом якого стало визначення перспективи видання каталогів, забезпечення збереження й охорони виявлених колекцій. Проведений музично-культурологічний аналіз основних нотних колекцій бібліотеки, в результаті якого вдалося віднайти, систематизувати і описати колекції автографів (понад 600 імен), ранніх церковних видань (8), колекції нот з львівських книгарень (9), колекцій провідних музичних інституцій Львова (Товариства Св. Цецилії, Галицького-Польського Музичного Твариства, Інституту Музикології Львівського Університету, "Гармонії", "Лютні", "Еха", "Бояну") та окремих збирачів (В. Вшелячиньського, К. Тарнавської, М. Щупачкевич). Колекції бібліотеки ЛНМА ім. М.В. Лисенка є важливими не лише у значенні матеріальної цінності і свідоцтва культурно-історичного процесу в нашому краї. Насамперед вони засвідчують роль музичної культури Львова як вагомої частки загально-європейських духовних здобутків і її сумірності у збереженні мистецьких скарбів з найбільшими культурними центрами Європи.

В період з 1939 р. до наших днів до бібліотеки ЛНМА ім. М.В. Лисенка надійшло чимало інших колекцій, які у дослідженні не розглядаються, тому питання дослідженості фондів залишається відкритим для подальших наукових пошуків.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІЇ ВИКЛАДЕНО У ПУБЛІКАЦІЯХ

  1. Антонюк І. Колекції бібліотеки ЛДМА ім. М.В. Лисенка / Ірина Антонюк // Наукові збірки Львівської державної музичної академії ім. М.В. Лисенка. Музикознавчі студії. – Львів, 2005. – Вип.10. – С.42 – 49.

  2. Антонюк І. Рідкісні видання В.А. та Ф.К. Моцартів у фондах бібліотеки ЛДМА ім. М.В. Лисенка / Ірина Антонюк // Наукові збірки Львівської державної музичної академії ім. М.В. Лисенка. Вольфганг Амадей Моцарт: Погляд з ХХІ сторіччя. – Львів: Сполом, 2006. – Вип.13. – С.107 – 112.

  3. Антонюк І. Празька мандрівка Львівського "Бояна" у липні 1891 р. та її рецепції у чеській пресі / Ірина Антонюк // Мистецтвознавчі записки. – К.: Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2007. – Вип.12. – С.126 – 135.

  4. Антонюк І. Бібліотека / Ірина Антонюк // Сторінки історії Львівської державної музичної академії ім. М.В. Лисенка: До 150-річчя заснування Академії. – Сполом, 2003. – С. 202 – 207.

  5. Antonjuk I. / Seltene Sammlungen in der Bibliothek der Lyssenko-Musikakademie in Lemberg / Lwiw / Iryna Antonjuk // Musik-Sammlungen-Speicher interkultureller Prozesse: Internationalen Kongress "Deutsche Musikkultur im цstlichen Europa" 28. September – 1. Oktober 2005. – Universitдts - und Landesbіbliotek, 2005. – S.331 – 343.

АНОТАЦІЯ

Антонюк І.М. Нотні колекції бібліотеки ЛНМА ім. М.В. Лисенка у світлі історико-культурного процесу краю. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 – та історія культури (мистецтвознавство). – Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. Міністерство культури та туризму України. – Львів, 2008.

Дисертація присвячена комплексному дослідженню нотних колекцій бібліотеки ЛНМА ім. М.В. Лисенка, сформованих львівськими музичними інституціями та приватними колекціонерами Львова. Завдання дослідження полягають у здійсненні аналізу нотних фондів, виявленні та систематизації нот у колекції на підставі зафіксованих штампів та автографів колекціонерів, висвітлення у колекціях музичного життя минулого Львова, мультинаціональні творчі контакти. В роботі розглянуто також індивідуальні особливості колекцій, відкрито нові імена та твори, введено в науковий обіг ряд нових фактів з музичного життя Галичини.

Ключові слова: колекція, видання, автограф, рукопис, першодрук, музична інституція, колекціонер, архів.

АННОТАЦИЯ

Антонюк И.Н. Нотные коллекции библиотеки ЛНМА им. Н.В. Лысенко в свете историко-культурного процесса края. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 26.00.01 – Теория и история культуры (музыковедение). – Львовская национальная музыкальная академия им. Н.В. Лысенко. Министерство культуры и туризма Украины. – Львов, 2008.

Диссертация посвящена комплексному исследованию нотных коллекций библиотеки ЛНМА им. Н.В. Лысенко, сформированных львовскими музыкальными институциями и частными коллекционерами. Задания исследования определили комплексный подход к анализу нотных фондов, систематизируя ноты в коллекции на основе зафиксированных штампов и автографов коллекционеров, анализ на основе коллекций музыкальной жизни прошлого Львова, исследование мультинациональных творческих контактов.

В результате исследования выявлено 78 коллекций, на основе анализа которых впервые открыто неизвестные грани в портретах ряда выдающихся музыкальных деятелей Львова как крупных коллекционеров (В. Вшелячинский, А. Хибинский, М. Солтыс); найдено неизвестные части коллекций Вавельской королевской капеллы XVIII в., Сапег из Красичина; идентифицировано ряд неизвестных автографов Я. Стамица, Я. Рукгабера, Ф. Листа, Ж. Барони-Кавалькабо, Ж. Мазаса, К. Липинского М. Солтыса и др. В ходе исследования также идентифицировано и описано 5700 прижизненных изданий ряда композиторов XVIII – XIX в.; переведено с польского языка и опубликовано материалы неизвестных писем Н. Бернацкого (1859), А. Хибинского (1921); опровергнуто ряд ошибочных утверждений учёных: о полной гибели библиотеки ГМО в 1848 г., об отсутствии во Львове экземпляров библиотеки Общества Св. Цецилии 1826-1829 гг.

В работе рассматриваются индивидуальные особенности каждой из коллекций, определено значение личностных факторов коллекционеров, открыто ряд новых имён и произведений, в научное обращение введено ряд новых фактов из музыкальной жизни Галичины.

Отдельные главы посвящены изучению архивных документов библиотеки, в результате анализа которых впервые исследованы направления научной работы первых ведущих её библиотекарей. На основании архивных документов подтверждены факты изъятия из фондов и уничтожения ряда ценных рукописей и изданий композиторов Галичины.

Ключевые слова: коллекция, издание, автограф, рукопись, прижизненное издание, музыкальная институция, коллекционер, архив.

ANNOTATION

Antonjuk I. M. The notes collection of LNMA named after M. V. Lysenko in historical and cultural processes of the region. – Manuscript.

The dissertation for obtaining an academic degree of the Candidate in the History of Art, speciality 26.00.01 – Culture theory and history. – M. V. Lysenko Lviv National Academy of Music. The Ministry of culture and tourism of Ukraine. – Lviv, 2008.

The dissertation is dedicated to the complex researching of notes collections of LNMA named after M. V. Lysenko library, which have been formed by Lviv musical institutions and private collectors till 1939. The task of the research is to make the notes funds analysis, to show and systemize the notes into collections on the fixed stamps and collectors autograph reason, to show the musical life of Lviv in the collections, multinational creative contacts. Also, the research describes some individual special collections, discovers some new names and compositions, puts some facts from musical life of Galychyna into scientific circulation.

Key words: collection, volume, autograph, manuscript, first printing, musical institution, collector, archives.


 
 

Цікаве

Загрузка...