WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКультурологія, Етика, Естетика → Неоміфологічні елементи та національний характер в кіноповістях О. Довженка “Україна в огні” та “Зачарована Десна” - Дипломна робота

Неоміфологічні елементи та національний характер в кіноповістях О. Довженка “Україна в огні” та “Зачарована Десна” - Дипломна робота

 1. Еліаде М. Космос і історія. – К.: Вища школа, 1987. – 129 с.

 2. Егорова Л. П. О романтическом течении в советской прозе. – Ставрополь: Луч, 1966. – 133 с.

 3. Жулинський М. Г. Людина як міра часу : Концкпція людини і проблема характеру в сучасній літературі. - К. : Дніпро, 1979. - 275 с.

 4. Зелінський К. До портрета митця // О. Довженко. Спогади і статті. – К.: Вища шк., 1959. – 151 с.

 5. Коба С. Л. О. Довженко. Життя і творчість. - К. : Дніпро, 1979. - 195 с.

 6. Коваль В. К. Життєва позиція : Статті. - К. : Рад. письменник, 1981. - 224 с.

 7. Корогодський Р. О. Довженко : вчора, сьогодні, завтра в країні національної культури // Дивослово. - 2001. - № 5. - С. 52-54

 8. Костомаров М. Дві руські народності // Історія філософії. Хрестоматія. - К. : Либідь, 1993. - 631 с.

 9. Костомаров М. Слов'янська міфологія : Вибрані праці з фольклористики і літературознавства. - К. : Либідь, 1994. - 384 с.

 10. Кочерган Ю. Ф. О. Довженко. Проблеми майстерності. – Львів:

Вища шк., 1983. – 117 с.

 1. Кузьменко В. І. Словник літературознавчих термінів.: Навч. посіб. для вчителів. – К.: Укр. письм., 1997. – 230 с.

 2. Кузякіна Н. Нариси української радянської драматургії. - К. : Рад. письменник, 1963. - Ч. 2. - 348 с.

 3. Кузякіна Н. Українська драматургія поч. XX ст. : шляхи оновлення. - К. : Рад. письменник, 1979. - 862 с.

 4. Кульчицький О. Світовідчуття українця // Укр. душа. - Нью-Йорк : Ключі, 1956. - 325 с.

 5. Кульчицький О. Український персоналізм. - Мюнхен, 1985. - 192 с.

 6. Лебедев М. Очерк истории кино СССР. – М.: Госкиноиздат., 1957. – т.1. – 235 с.

 7. Лейдерман Н. Л. Жанр и проблема художественной целостности. Вып. 2 : Науч. труды Свердл. пед. ин-та. - 1976. - Сб. 280. - С. 3-27

 8. Ленобль Г. М. Писатель и его работа. Вопросы психологии творчества и художественного мастерства. – М.: Сов. писатель, 1966. – 394 с.

 9. Лесик В.В. О. Довженко. Життя і творчість. – К.: Дніпро, 1964. –

295 с.

 1. Лесин В. М., Пулинець О. С. Короткий словник літературознавчих термінів. – К.: Рад. літ-ра, 1961. – 520 с.

 2. Липа Ю. Призначення України. - Нью-Йорк, 1953. - 306 с.

 3. Липинський В. Листи до братів-хліборобів. - Нью-йорк, 1954. - 470 с.

 4. Лисяк-Рудницький І. Україна між Сходом і Заходом // Історія філософії України. - К. : Основи, 1993. - 511 с.

 5. Лосев А. Ф. Диалектика мифа // Лосев А. Ф. Миф. Число. Сущность. – М.: Мысль, 1994. – 516 с.

 6. Лосев А. Ф. Проблема вариативного функционирования поэтического языка // Лосев А. Ф. Знак. Символ. Миф. Труды по языкознанию. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1982. - 408 с.

 7. Лосева І. М. та ін. Міфологічний словник. – Ростов: Фенікс, 1997. –576 с.

 8. Луцький Ю. Автобіографія – це... // Слово і час. - 1992. - № 1. -

С. 16-22

 1. Медвідь Н. Національна своєрідність психологізму О. Довженка // Дивослово. - 1999. - № 9. - С. 53-55

 2. Мелетинський Є. М. Поетика міфа. – К.: Рад. школа, 1976. – 407 с.

 3. Мелетинський Е. М. Мифологические теории XX в. на Западе // Вопр. философии. – 1971. - № 7. – С.163-171

 4. Мелетинський Є. М. Що ж таке міф? // Всесвіт. - 1977. - № 10. -

С. 212-222

 1. Мірчук І. Світогляд українського народу (спроба характеристики). - Прага, 1958. - 240 с.

 2. Михалков-Кончаловский А. Нужно ездить в незнаемое // Искусство кино. – 1974. - № 11. – С. 54-55

 3. Наєнко М. Романтичний епос. - К. : Наук. думка, 1988. - 311 с.

 4. Никифорова О. И. Исследования по психологии художественного творчества. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1972. - 155 с.

 5. Новиченко Л. М. Естетичні уроки О. Довженка. - К. : Дніпро, 1974. - 534 с.

 6. Новиченко Л. Не ілюстрація – відкриття. –К.: Дніпро, 1967.- 407 с.

 7. Онищенко О. Міфотворчість і художня спадщина О. Довженка // Етика, естетика і теорія культури.- Вип. 37. - К., 1992. - С. 85-92

 8. Оскацкий В. Литературный герой и его национальный характер // Дружба народов. - 1966. - № 5. - С. 259-273

 9. Пашинина Д. П. Неопределимость мифа и особенности организации мифопоэтической картины мира // Вестник МГУ. Сер.7. Философия. – 2001. - № 6. – С. 88-107

 10. Пивоев В. М. Мифологическое сознание как способ освоения мира. – Петрозаводск: Карелия, 1991. – 111 с.

 11. Плачинда С. П. О. Довженко. Життя і творчість. – К.: Рад. письменник, 1964. – 319 с.

 12. Плачинда С. П. Словник давньоукраїнської міфології. – К. : Укр.. письменник, 1993. – 63 с.

 13. Поліщук Я. Міфологічний горизонт українського модернізму : Монографія. – Івано-Франківськ : Лілея, 2002. – 392 с.

 14. Поляруш О. Є. Народна мораль і етика у кіноповісті "Зачарована Десна" О. П. Довженка // Укр. мова і література в школі. – 1972. - №6. - С. 15-22

 15. Поляруш О. О. Довженко і фольклор. – К.: Дніпро, 1988. –217 с.

 16. Поспелов Г. Проблемы исторического развития литературы. – М.: Просвещение, 1972. – 128 с.

 17. Працьовитий В. С. Національний характер в українській драматургії 20-х – поч. 30-х рр. XX ст. – Львів: Райдуга, 2004. - 496 с.

 18. Працьовитий В. С. Національний характер в українській драматургії 20-х – 30-х рр. XX ст. : Монографія. – Львів: Райдуга, 1999. - 380 с.

 19. Рачук І. А. О. Довженко. – К.: Мистецтво, 1964. – 199 с.

 20. Рильський М. О. Довженко (Післямова). – У кн. : О. Довженко. Твори. – К.: Молодь, 1969. – 321 с.

 21. Русов Ю. Душа народу і дух нації. – Філадельфія, 1948. – 153 с.

 22. Семенчук І. Р. Життєпис О. Довженка. – К.: Молодь, 1991. – 224 с.

 23. Семенчук І. Р. Мистецтво композиції і характер. – К.: Вища школа, 1974. – 136 с.

 24. Семенчук І. Р. Син зачарованої Десни : Щоденник О. Довженка. – К.: Б-ка українця, 1997. – 141 с.

 25. Соболев Р. А. Довженко. – М.: Искусство, 1980. – 306 с.

 26. Степанишин Б. Дивосвіт О. Довженка. – К.: Освіта, 1994. – 107 с.

 27. Суровцев Ю. Про діалектику національного характеру // Радянське літературознавство. – 1965. - № 2. – С. 43-53

 28. Тимофеев Л. Основы теории литературы. – М.: Учпедгиз, 1950. - 288с.

 29. Топоров В. Миф. Ритуал. Символ. Образ. – М.: Искусство, 1995. – 624с.

 30. Фащенко В. Новела і новелісти : Жанрово-стильові питання. – К.: Рад. письменник, 1968. – 264 с.

 31. Філософський енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т філософії ім.. Г. С. Сковороди. – К.: Абрус, 2002. –743 с.

 32. Фрай Н. Архетипный анализ: теория мифов. – Львов: Летопись, 2002. – 172 с.

 33. Фромм Э. Бегство от свободы. – М.: Прогресс, 1990. – 269 с.

 34. Храпченко М. Б. Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы. – М.: Сов. писатель, 1970. – 392 с.

 35. Цимбалістий Б. Родина і душа нашого народу // Українська душа. – К.: Думка, 1992. – 392 с.

 36. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. – Мюнхен, 1983. – 175 с.

 37. Чижевський Д. Історія української літератури. – Тернопіль: Феміна, 1994. – 480 с.

 38. Чичерин А. В. Ритм образа. Стилистические проблемы. – М.: Сов. писатель, 1973. – 278 с.

 39. Шерех Ю. Поза книжками і з книжок. – К.: Час, 1998. – 456 с.

 40. Шлемкевич М. Душа і пісня // Українська душа. – К.: Фенікс, 1992. – 104 с.

 41. Юнг К. Г. Архетип и символ. – М.: Инициатива, 1991. – 304 с.

 42. Юренев Р. А. Довженко. – М.: Искусство, 1959. – 193 с.

 43. Юркевич П. Серце та його значення у духовному житті людини // Юркевич П. Вибране. – К.: Думка, 1993. –197 с.

 44. Янів В. Нариси до історії української етнопсихології. – Мюнхен, 1993. – 217 с.

 45. Янів В. Релігійність українця з етнопсихологічного погляду. – Мюнхен, 1993. – 301 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...