WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаХімія → Будова атома - Реферат

Будова атома - Реферат

Al2O3, ZnO, PbO

Кислотні

CO2, P2O5, Mn2O7

Не утворюють солей

CO, N2O, NO

Зверніть увагу!

* Утворення основних оксидів характерне для лужних металів, Mg і лужноземельних металів, а також для d-елементів у ступенях окислення +1 і +2 (за виключенням Zn).

* Утворення амфотерних оксидів - для Zn, Sn, Pb, Be, Al, а також для d-елементів у ступенях окислення +3 і +4.

* Утворення кислотних оксидів - для неметалів і d-елементів у ступенях окислення +5 і вище.

Отримання оксидів

1. Безпосередня взаємодія простих речовин з молекулярним киснем:

2Zn + O2 = 2ZnO;

Fe + O2 = Fe2O3;

P + O2 = P2O5.

2. Термічна дисоціація гідроксидів:

2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O;

H2SiO3 = SiO2 + H2O;

Cu(OH)2 = CuO + H2O.

3. Термічна дисоціація солей:

Cu(NO3)2 = CuO + 2NO2 + 1/2O2;

(CuOH)2CO3 = 2CuO + CO2 + H2O;

2Fe(NO3)3 = Fe2O3 + 3NO2 + 9/2O2.

Зверніть увагу!

* Нестабільні оксиди, такі як, наприклад, Ag2O, N2O5, Mn2O7 або Cl2O7 за даними методами не утворюються.

Оксид Срібла звичайно отримують за реакцією:

2ANO3 + 2NaOH = Ag2O + H2O + NaNO3;

Оксид Нітрогену отримують при дії P2O5 на концентровану азотну кислоту:

Оксид Мангану утворюється при дії концентрованої сірчаної кислоти на KMnO4:

2KMnO4 + 2H2SO4 = Mn2O7 + 2KHSO4 + H2O;

Оксид Хлору отримують при дії P2O5 на концентровану хлорну кислоту:

Гідроксиди - неорганічні сполуки, що вміщують гідроксид-іон.

Класифікація гідроксидів за кислотно-основними властивостями

Гідроксиди, як і оксиди, класифікують на основні, амфотерні і кислотні.

Якщо ступінь окислення елемента, що утворює оксид і гідроксид співпадає, то співпадають і їх кислотно-основні властивості. Наприклад: Cu+2O і Cu+2(OH)2 проявляють основні, а P2+5O5 і H3P+5O4 - кислотні властивості.

Основні гідроксиди (основи) - сполуки, що при розчиненні у воді дисоціюють з утворенням гідроксид іонів і основних залишків.

Наприклад: NaOH = Na+ + OH-.

Кислотні гідроксиди - сполуки, що при розчиненні у воді дисоціюють з утворенням катіонів Гідрогену і кислотних залишків, що вміщують Кисень.

Наприклад: HClO4 = H+ + ClO4-.

За хімічним складом кислотних залишків кислоти класифікують на кисеньвмісні (кислотні гідроксиди) і безкисневі.

Амфотерні гідроксиди - сполуки, що проявляють і властивості основ, і властивості кислот.

Наприклад: Zn(OH)2 = Zn2+ + 2OH-;

Zn(OH)2 + 2H2O = [Zn(OH)4]2- + 2H+.

Отримання гідроксидів

Основні гідроксиди

Гідроксиди найбільш активних металів (лужних і лужноземельних) отримують або при взаємодії металів з водою:

Ca + 2H2O = Ca(OH)2;

або при взаємодії оксидів з водою:

Ca + 2H2O = Ca(OH)2.

Гідроксиди малоактивних металів отримують звичайно при взаємодії розчинів відповідних солей з розчинами сильних основ:

CuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2 + Na2SO4.

Амфотерні гідроксиди

Амфотерні гідроксиди отримують як і гідроксиди малоактивних металів:

ZnSO4 + 2NaOH = Zn(OH)2 + Na2SO4.

Зверніть увагу!

* При отриманні амфотерних гідроксидів слід уникати надлишку лугу.

* Взаємодія розчинів солей с надлишком лугу може бути використана для розділення основних і амфотерних гідроксидів.

Кислотні гідроксиди

Кислотні гідроксиди (за виключенням гідроксиду Кремнію(IV)) отримують при взаємодії кислотних оксидів з водою:

SO3 + H2O = H2SO4.

Кремнієву кислоту можна отримати, наприклад, за наступною обмінною реакцією:

Na2SiO3 + 2HCl = Na2SiO3 + 2NaCl.

Кислоти - сполуки, що при розчиненні у воді дисоціюють з утворенням катіонів Гідрогену і кислотних залишків.

Наприклад: HClO4 = H+ + ClO4-;

HBr = H+ + Br-.

До найбільш поширених неорганічних кислот належать:

Кисеньвмісні:

H2SO4 - сульфатна (сірчана)

H2SO3 - сульфітна (сірчиста)

HNO3 - нітратна (азотна)

HNO2 - нітритна (азотиста)

H2CO3 - карбонатна (вугільна)

H2SiO3 - силікатна (кремнієва)

H3PO4 - ортофосфатна (ортофосфорна)

Безкисневі:

HCl - хлоридна (хлороводнева, соляна)

HBr - бромідна (бромоводнева)

HI - йодидна (йодоводнева)

H2S - сульфідна (сірководнева)

Солі - речовини, які можна представити, як продукти взаємодії кислот і основ, що вміщують основний і кислотний залишки.

Солі класифікують на середні, кислі і основні.

Середні солі - не вміщують ні катіонів Гідрогену, ні гідроксид-іонів.

Наприклад: Na3PO4 (фосфат Натрію), K2CO3 (карбонат Калію).

Кислі солі - до складу кислотних залишків входять катіони Гідрогену.

Наприклад: NaH2PO4 (дигідрофосфат Натрію), KНCO3 (гідрокарбонат Калію).

Основні солі - до складу основних залишків входять гідроксид-іони.

Наприклад: (CuOH)2CO3 (гідроксокарбонат Міді), MgOHCl (гідроксохлорид Магнію).

Стехіометричні розрахунки

Основний стехіометричний закон - координата хімічної реакції для кожної з реагуючих речовин в даний момент часу однакова.

 = / a,

де - координата хімічної реакції;

a - стехіометричний коефіцієнт;

- зміна кількості реагуючої речовини.

Рівняння матеріального балансу: 0

де 0 - вихідна кількість речовини;

- кількість речовини в даний момент часу.

Формули для визначення кількості речовини

m/M;

V/Vm; Vm 22,4 л/моль;

N/NA; NA 6,021023 1/моль.

Рівняння Клапейрона-Мендєлєєва

pV = RT; R 3,14 (Дж/мольК).

Термохімія

- наука, що вивчає теплові ефекти хімічних реакцій

Термодинамічна система - сукупність речовин, що взаємодіють, яка мислено або фактично відокремлена від навколишнього середовища

Фаза - однорідна у всіх точках за складом і властивостями частина системи, яка відокремлена від інших частин системи поверхнею розділу фаз

За фазовим складом системи класифікують на гомогенні (однорідні) і гетерогенні (неоднорідні).

Прикладом гомогенних систем можуть бути: суміш газів, рідкий розчин, індивідуальний кристал.

Прикладом гетерогенних можуть бути системи: газ-рідина, газ-кристал, рідина-кристал, тощо.

Термохімічні рівняння реакцій - рівняння в яких вказано агрегатний стан реагуючих речовин і тепловий ефект

Наприклад:

2H2(г) + O2(г) = 2H2O(р) + Qp;

2H2(г) + O2(г) = 2H2O(р); H.

Qp - тепловий ефект процесу при постійному тиску.

H- ентальпія; H = - Qp.

Екзотермічні реакції - реакції, що протікають з виділенням теплоти Qp>0;

Ендотермічні реакції - реакції, що протікають з поглинанням теплоти Qp<0.

Кінетика хімічних реакцій

- наука, що вивчає закономірності перебігу хімічних реакцій у часі

Швидкість хімічної реакції - зміна кількості реагуючої речовини за одиницю часу в одиниці реакційного простору.

В хімічній кінетиці розрізняють істину (миттєву) швидкість реакції - V = d/d; при постійному об'ємі V = const, V = dC/d, де C = V і середню швидкість реакції V = /.


 
 

Цікаве

Загрузка...