WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаХімія → Сучасні методики викладання хімії - Реферат

Сучасні методики викладання хімії - Реферат

ознайомлюють із критеріями оцінювання і за допомогою кодоскопу або малюнка на дожці даються правильні відповіді. Оцінок в цьому разі в журнал не виставляють. Вибірковий диктант
На вступній лекції з органічної хімії студентам пропонуїться перелік речовин: метан, купрум (||), сульфат, пропан, вода, камфора, лимонна кислота, кухонна сіль, водень, крейда, глюкоза, золото, цукор, калій нітрат, парафін, нафталін, гідроген хлорид, пісок, скипідар, сульфатна кислота, яківони записують в таблицю за назвами:
Неорганічні речовини Органічні речовини
Фразеологічний
Вставте в тексті пропущені слова:
1. глюкоза амоніачним розчином аргентум оксиду дає реакцію..., отже в її молекулі є ... група.
2. Глюкоза є одночасно і ... , і ... , тобто ... .
3. Уприроді глюкоза, поряд з іншими вуглеводнями утворюється врезультатіреакції ... .
4. Експериментально доведено що молекули сахарози складаються із таємнозвязаних залишків молекул ... та ... .
5. сахароза входить до складу ... ( 16 - 20%) і ... (14 - 26%).
6. наважливіша властивість сахарози - здатність у присутності мінеральних кислот і за підвищеної температури піддаватися ... .
7. дослідним шляхом доведено що хімічна формула крохмалю ... , крохмаль є ... полімером, його ланками є залишки молекул ... .
8. характерною реакцією крохмалю є його взаємодія з ... .
9. Молекули целюлози на відміну від крохмалю мають тільки ... будову.
10. ... являє собою волокнисту речовину, нерозчинну ні у воді, ні узвичайних органічних розчинниках.
11. одна з найбільш характерних властивостей целюлози - її здатність у присутності кислот піддаватися ... з утворенням ... . Аналогічно крохмалю ... целюлози відбувається ... .
Стехіометричний диктант
Диктант такого типу виконує контрольну і тренувальну функції. Студенти пригадують, які знадобляться під час розязання розрахункових задіч. Наприклад,
Дано:
Формульний диктант
Такі диктанти мають здебільшого тренувальний характер. Наприклад, за назвами речовин напишіть їх молекулярні формули: метан, етан, етанол, етин, пропаналь, бутанова кислота, пропан тріол.
Логічно-ланцюжковий
Запропонуйте ряд послідовних перетворень кальцій карбонату в оцетову кислоту і складіть відповідні рівняння реакцій.
Під час виконання такого диктанту студенти, не просто відтворюють здобуті знання, а й прогнозують властивості сполук, демострують розуміння генетичних звязків між класами речовин.
На написання хімічних диктантів відводять до 10хв. Перевірка їх результатів вимагає мінімальних витрат часу.
Отже, систематичне написання хімічних диктантів сприяє невимушеному, мимовільному засвоєнню студентами навчальної інформації.
Інтеграція навчання
Суть інтеграцій полягає в обєднанні ідей, наукових теорій, понять, технологій навчання в процесі скоординованої діяльності викладачів різних навчальних предметів та навчально-пізнавальної діяльності студентів. Інтеграція сприяє засвоєнню систематичних знань, підвищенню рівня практичних умінь та навичок, розширенню діапазону знань.
Інтеграція навчання здійснюється за допомогою внутрішньопредметних, внутрішньокурсових та міжпредметних звязків.
Наприклад, при повторенні питань курсу хімії неповної середньої школи, пропонуються студентам такі завдання за варіантами.
Завдання
1. З наведених нижче формул речовин H2SO4, P2O5, K3PO4, BaSO4, Ba(OH)2, NaOH, BaO, K2O, S, Na2O, H2O, O2, Na3PO4, SO3, Na2SO4, Ba3(PO4), складіть схеми 4-ох генетичних рядів, утворених хімічних елементом:
1 варіант - натрієм;
2 варіант - фосфором;
3 варіант - барієм;
4 варіант - сульфуром;
Покажіть стрілками можливі звязки між членами кожного генетичного ряду. Дайте назву відповідним сполукам, напишіть рівняння реакцій, укажіть умови їхнього проведення.
2. Які речовини, чиї формули написані нижче, можуть реагувати одна з одною:
а) CO2, H2O; б) MgO, HNO3;
в) SO3, CO2; г) K2SO4, HCl?
3. Використовуючи схему - проста речовина - оксид - гідроксид - карбонат - складіть конкретні генетичні ряди для кальцію і карбону, запишіть відповідні рівняння реакцій.
Внутрішньопредметні звязки здійснюються такими рядами перетворень:
1. C2H6 ? C2H5Br ? C2H5OH ? C2H4 ? C2H2 ? C6
2. крохмаль ? глюкоза ? етанол ? етаналь ? етанова кислота ? цинк ацетат?
3. метан ? А ? етаналь ? Б ? В ? амінооцтова кислота.
В першому ряді перетворень завдання: складіть рівняння реакцій, дайте назви утвореним речовинам.
В другому ряді перетворень: складіть ряд перетворень за допомогою молекулярних формул зазначених речовин і відповідні рівняння реакцій.
В третьому ряді перетворень: напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення, Назвіть речовини А, Б, В.
Виявлення та реалізація міжпредметних звязків сприяє інтеграції змісту навчання, тобто обєднанню узагальнених знань з різних навчальних предметів і відповідних їм наук, формуванню систематичних знань студентів, комплексній реалізації усіх складових виховання особистості, формуванню загальнонавчальних умінь та навичок студентів ( аналіз, синтез, діагностування, прогнозування, систематизація, узагальнення, порівняння, зіставлення, висновки, пропозиції); глибшому і міцнішому засвоєнню основних наукових понять, ідей і теорій різних галузей науки, узгодженню діяльності викладачів-предметників, усуненню дублювання та економії часу викладачів та студентів,
Елементи інтеграції занять з хімії і біології, хімії та екології, хімії і фізики проводились з таких тем:
1. Естери і жири (хімія і біологія);
2. Вуглеводи (хімія і біологія);
3. Білки (хімія і біологія);
4. Роль хімії в житті суспільства (хімія і біологія);
5. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва в світлі теорії будови атома (хімія і фізика);
6. Теорія електролітичної дисоціації (хімія і фізика);
7. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка (хімія і
Перевірка знань студентів проводиться з використанням диференційованого підходу. З усіх тем використовується завдання тематичного контролю по рівнях: початковий, середній, достатній і високий. Наприклад, тема "Узагальнення знань про неорганічні і органічні речовини"
Використана література
1. "Книга для читання по хімії (частина друга)" Автори: К. Я. Парменов, Л. М. Сморгонский, Л. А. Цвєтков.
2. Неорганічні хімія Г.М. Крючкова - Чернобельська.
3. Загальна хімія М.Л. Глінка.
4. Посібник з хімії Г.П. Хомченко.
5. Загальна хімія В.В. Григор'єва. В.М. Cамійленко. А.М. Сич.
6. Ісаєв С.Г., Жупанець І.А., Павлій О.О. та ін. // Вісн фармації. - 2001.- №3(27). - с.44-45.

 
 

Цікаве

Загрузка...