WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаХімія → Про хімічний склад донних відкладів у водних об`єктах районів АЕС - Реферат

Про хімічний склад донних відкладів у водних об`єктах районів АЕС - Реферат

89-117мг/кг, міді - до 47-85 мг/кг, нікелю - до 27-63 мг/кг, а свинцю - до 25-52 мг/кг. Кобальт міститься в незначній кількості - тільки 12-25 мг/кг. Найменше у донних відкладах кадмію - він виявлений взагалі тільки у ВО ЗАЕС, де його вміст становив 0,5-0,6мг/кг у пісках та замулених пісках і зростав до 1,6 мг/кг у мулах.
У цілому ж на всіх ВО максимальний вміст металів приурочений до мулистих відкладів; найбільші концентрації характерні для заліза і марганцю, а найменші - для кадмію і кобальту. Вміст інших металів у досліджуваних ВО майже на однаковому рівні і залежить від типу відкладів та вмісту органічної речовини.
Донні відклади р.Горинь, що досліджувались, відносяться до мулів глинистого та суглинистого складу; проби відбирались із поверхневих шарів до глибини 10-15см, як і на ВО. Як видно з табл.2, мінералізація водних витяжок із проб донних відкладів р.Горинь змінюється у межах 133-264 мг/дм3, що менше майже у два рази порівняно з водою р.Горинь. У хімічному складі водних витяжок серед аніонів переважають гідрокарбонатні іони, що становлять, у середньому, близько 60%-екв., а серед катіонів - кальцій (близько 80%-екв.). Порівняно з водою р.Горинь, серед аніонів помітно збільшилась роль сульфатів - до 35%-екв., а роль іонів хлору зменшилась. У цілому ж вміст головних іонів у водних витяжках порівняно невеликий і визначається складом води р.Горинь, розчинністю солей, процесами аніонного та катіонного обміну. Вміст нітратів у водних витяжках коливається у межах 2,1-9,8 мг/дм3, що помітно вище порівняно з водою р.Горинь. Це пояснюється накопиченням органічної речовини у відкладах та її мінералізацією. При процесах нітрифікації органічної речовини нітрати, як кінцевий продукт цього процесу, накопичуються у донних відкладах. Надалі, при створенні анаеробних умов при достатньо витривалому в часі льодовому покриві у зимовий період нітрати у донних відкладах можуть відновитись до амонію, який, переходячи у придонні шари води, буде їх забруднювати. Із десяти різновидностей пестицидів у донних відкладах знайдено тільки три. Атразин виявлено у двох випадках, де його вміст не перевищував ГДК, а симазин, якого за ГДК взагалі не повинно бути у воді, виявлено в двох випадках, особливо в досить значній кількості - в створі с.Гориньград.
Таблиця 2. Вміст хімічних речовин у пробах донних відкладів р.Горинь, мг/кг сухої речовини
Хімічні
речовини с.Горинь-
град с.Шубків с.Козмин с.Воско-
дави
вище нижче вище у створі села нижче
Головні
іони HCO3- 98 86 92 79 98 104 85
SO42- 31 14 33 49 45 86 63
Cl- 3,9 3,9 5,5 4,7 3,9 11 7,8
Ca2+ 36 24 34 28 36 52 40
Mg2+ 0,2 2,4 2,4 2,4 1,2 4,9 2,4
Na+ 2,0 1,5 2,0 1,5 1,0 1,2 4,0
K+ 3,2 1,4 2,2 1,4 2,6 4,6 3,0
Сума головних іонів 173 133 171 167 188 264 203
Нітрати (NO3-) 9,4 2,1 12,6 4,8 9,4 9,8 8,5
Пестициди атразин н.в. н.в. н.в. 0,1 сліди сліди 0,5
симазин 1,0 н.в. 0,2 н.в. н.в. н.в. н.в.
2,4-Д Сліди сліди сліди н.в. н.в. 2,0 0,9
Важкі
метали
(чисельник -
валовий вміст,
знаменник - водорозчинна форма) Cu
Zn
Pb
Ni
Co
Mn
Fe
Примітка: пестициди метафос, прометрин, рогор, ліндан, ДДТ, ДДЕ, ДДД - не виявлені,
Кадмій: валовий вміст виявлений у трьох пробах (2,4-6,0мг/кг),
розчиненої форми - не виявлено
Серед металів, як і для донних відкладів ВО АЕС, найбільш високий валовий вміст характерний для заліза і марганцю - біля 372-864 і 300-1200 мг/кг, а найменший - для кадмію і кобальту. Для металів та інших речовин, що визначались у донних відкладах р.Горинь, помітна тенденція до їх збільшення після населених пунктів (сс. Шубків, Козьмин). Це свідчить про достатньо значну роль антропогенних чинників у накопиченні цих речовин у донних відкладах. Водорозчинна форма важких металів, за виключенням заліза, становить десяті частки відсотка від валового вмісту, а у кобальту та кадмію ця форма у донних відкладах р.Горинь взагалі не виявлена. Тобто майже всі важкі метали, за винятком заліза, містяться у донних відкладах р.Горинь у вигляді нерозчинних сполук, тому повторне забруднення водних мас металами за рахунок їх ремобілізації з донних відкладів за сучасних умов практично виключено. Цей висновок зроблений нами і у відношенні донних відкладів Дніпровсько-Бузького лиману, де сліди водорозчинної форми у деяких пробах виявлено тільки для кадмію і марганцю - лише у поверхневому шарі відкладів; для заліза вона становила 0,01% від валового вмісту [5].
Порівнюючи середній вміст металів (у відповідних типах донних відкладів) досліджуваних ВО АЕС, слід відзначити практично однаковий його рівень по окремих металах. Так, вміст міді коливається у межах 22-30мг/кг, цинку - 42-50, кобальту - 9,5-17мг/кг. Дещо підвищений вміст свинцю у ВО ХАЕС (33мг/кг) порівняно із ВО ЧАЕС і ЗАЕС (15-17мг/кг), а також нікелю - у ВО ЗАЕС (36мг/кг) порівняно із ВО ХАЕС і ЧАЕС (11-23мг/кг). Для марганцю найменший вміст спостерігається на ВО ЧАЕС - 117мг/кг, що у декілька разів менше, ніж на ВО ЗАЕС - 426мг/кг. У донних відкладах ЗАЕС також найбільший вміст заліза - 21100мг/кг, що майже вдвічі більше, ніж у ВО ХАЕС і ЧАЕС. Відмічена різниця у вмісті металів у ВО пояснюється, у першу чергу, різницею у джерелах надходження та фізико-хімічними і гідробіологічними умовами їх міграції та накопичення у донних відкладах.
У цілому середній вміст важких металів у ВО, р.Горинь, Каховському водосховищі і Дніпровсько-Бузькому лимані знаходиться на одному рівні і практично відповідає середній величині наявності у різних геологічних формаціях, особливо таких, як ґрунти і донні відклади річок світу [5]. Найбільш важливим є те, що важкі метали у донних відкладах досліджуваних водних об`єктів містяться у вигляді практично нерозчинних сполук, що виключає за сучасних умов забруднення води при їх ремобілізації із цих відкладів. У цілому валовий вміст важких металів не дає адекватної інформації про їх шкідливість для людини та гідробіонтів. Співставлення валового вмісту і ГДК некоректне, бо не враховується при цьому ступінь токсичності різних форм, від якого залежить біодоступність та токсичність металів. Процеси, які найбільш сприяютьдетоксикації металів у водоймищах, в т.ч. і ВО АЕС, пов`язані із їх сполученням у комплекси із розчиненими органічними речовинами та адсорбцією на завислих глинистих частках, а надалі - із седиментацією та захороненням у донних відкладах.
Список літератури
1. Денисова А.И., Нахшина В.П., Новиков Б.И., Рябов А.К. Донные отложения водохранилищ и их влияние на качество воды // Наукова думка. - К. - 1987. - 160с. 2. Мартынова Н.В. Азот и фосфор в донных отложениях озер и водохранилищ // Наука. - М. - 1984. - 160с. 3. Пелешенко В.И., Осадчий В.И., Ромась Н.И. и др. Миграция тяжелых металлов в водоеме-охладителе наливного типа//Состояние и перспективы развития методологических основ химического и биологического мониторинга поверхностніх вод суши. Тез. докл. 29 Всесоюзн. гидрохим. совещ. - Ростов-на-Дону. - 1987. - С.259-260. 4. Пелешенко В., Ромась М., Гребінь В., Семерик В. Розподіл важких металів в донних відкладах Хмельницької АЕС//Україна та глобальні процеси і географічний вимір. - т.2. - Київ-Луцьк. - 2000. - С.298-301. 5. Савицкий В.Н., Осадчий В.И., Ромась Н.И., Чеботько К.А. Химический состав и некоторые свойства донных отложений устьевой части Днепровско-Бугского лимана // Водные ресурсы. - М. - № 2. - 1990. - С.121-129. 6. Савицкий В.Н., Пелешенко В.И., Осадчий В.И. Экстракционное концентрирование и атомно-абсорбционное определение железа, меди, цинка, кадмия и свинца в природных водах // Журнал аналитической химии. - М. - №4. - т.4. - С.677-681.

 
 

Цікаве

Загрузка...