WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаХімія → Основні поняття хімії - Реферат

Основні поняття хімії - Реферат

абсолютної маси атома до 1/12 частини абсолютної маси атома ізотопу вуглецю 12С. Позначають відносну атомну масу елемента символом Аr, де r - початкова буква англійського слова relative (відносний).
Відносна молекулярна маса. Відносною молекулярною масою Мr називають відношення абсолютної масимолекули до 1/12 маси атома ізотопу вуглецю 12С. Зверніть увагу на те, що відносні маси по визначенню є безрозмірними величинами.
Таким чином, мірою відносних атомних і молекулярних мас обрана 1/12 частина маси атома ізотопу вуглецю 12С, що називається атомною одиницею маси (а.е.м.):
Абсолютні і відносні маси зв'язані простими співвідношеннями:
9. Моль, число Авогадро і молярна маса
Моль. У хімії надзвичайне значення має особлива величина - кількість речовини.
Кількість речовини визначається числом структурних одиниць (атомів, молекул, чи іонів інших часток) цієї речовини, вона позначається звичайно ? і виражається в молях (моль).
Моль - це одиниця кількості речовини, що містить стільки ж структурних одиниць даної речовини, скільки атомів міститься в 12 м вуглецю, що складає тільки з ізотопу 12С.
Число Авогадро. Визначення молячи базується на числі структурних одиниць, що містяться в 12 м вуглецю. Установлено, що дана маса вуглецю містить 6,02? 1023 атомів вуглецю. Отже, будь-яка речовина кількістю 1 моль містить 6,02? 1023 структурних одиниць (атомів, молекул, іонів).
Число часток 6,02 ? 1023 називається числом Авогадро чи постійної Авогадро і позначається NA:
NA = 6,02 ? 1023 моль-1.
Молярна маса. Для зручності розрахунків, проведених на підставі хімічних реакцій і враховуючих кількості вихідних реагентів і продуктів взаємодії в молях, уводиться поняття молярної маси речовини.
Молярна маса М речовини являє собою відношення його маси до кількості речовини:
,
де т - маса в грамах, ? - кількість речовини в молях, М - молярна маса в г/моль - постійна величина для кожного даної речовини.
Значення молярної маси чисельно збігається з відносною молекулярною масою чи речовини відносною атомною масою елемента.
10. Класифікація хімічних речовин.
Індивідуальні речовини, суміші, розчини
Усі речовини підрозділяються на суміші і чисті речовини. Суміші складаються з декількох речовин, кожне з який зберігає свої індивідуальні властивості і може бути виділене в чистому виді.
Суміші можуть бути гомогенними (однорідними) і гетерогенними (неоднорідними). Прикладом гомогенної суміші можуть служити розчини, гетерогенної - бетон, суміш цукру і солі і т.д.
Для одержання чистих хімічних використовуються різні хімічні і фізичні методи очищення. Однак на практиці будь-яка речовина містить якась кількість домішок. При високому ступені очищення зміст останніх настільки малий, що практично не впливає на хімічні і фізичні властивості речовин.
Хімічні речовини підрозділяються на прості і складні.
Прості речовини - це речовини, утворені з атомів одного елемента.
Наприклад, проста речовина вугілля утворене атомами елемента вуглецю, простої речовина залізо - атомами елемента заліза, простої речовина азот - атомами елемента азоту.
Поняття "проста речовина" не можна ототожнювати з поняттям "хімічний елемент". Проста речовина характеризується визначеною щільністю, розчинністю, температурами плавлення і кипіння і т.п. Ці властивості відносяться до сукупності атомів і для різних простих речовин вони різні. Хімічний елемент характеризується визначеним позитивним зарядом ядра атома (порядковим номером), ступенем окислювання, ізотопною сполукою і т.д. Властивості елементів відносяться до його окремих атомів.
Складні речовини, чи хімічні сполуки, - це речовини, утворені атомами різних елементів.
Так, оксид міді (II) утворений атомами елементів міді і кисню, вода - атомами елементів водню і кисню.
Складні речовини складаються не з простих речовин, а з елементів. Наприклад, вода складається не з простих речовин водню і кисню, а з елементів водню і кисню. Назви елементів звичайно збігаються з назвами відповідних їм простих речовин (виключення: вуглець і одне з простих речовин кисню - озон).
11. Інші поняття хімії
Алотропія. В даний час відомо 110 елементів, а число утворених ними простих речовин близько 400. Таке розходження порозумівається здатністю того чи іншого елемента існувати у виді різних простих речовин, що відрізняються по властивостях. Це явище називається аллотропией, а речовини, що утворяться - аллотропними чи видозмінами модифікаціями. Так, елемент кисень утворить двох аллотропние модифікацій - кисень і озон; елемент вуглець - три: алмази, графить і карбин; кілька модифікацій утворить елемент фосфор. Aллотропние форми елемента кисню відрізняються числом атомів у їхніх молекулах. Аллотропние форми елемента вуглецю - алмаз, графить і карбин відрізняються будівлею їхніх кристалічних ґрат.
Таким чином, явище аллотропии викликається двома причинами: 1) різним числом атомів у молекулі (наприклад, кисень O2 і озон ПРО3) чи 2) утворенням різних кристалічних форм.
Валентність елементів у сполуках. Сучасні представлення про природу хімічного зв'язку засновані на електронній (спінової) теорії валентності, відповідно до якої атоми, утворити зв'язку, прагнуть до досягнення найбільш стійкої (тобто имеющей найменшу енергію) електронної конфігурації. При цьому електрони, що приймають участь в утворенні хімічних зв'язків, називаються валентними.
Відповідно до спінової теорії, валентність атома визначається числом його неспарених електронів, здатних брати участь в утворенні хімічних зв'язків з іншими атомами, тому зрозуміло, що валентність завжди виражається невеликими цілими числами.
Ступінь окислювання. Для полярних сполук також часто використовують поняття ступеня окислювання, умовно вважаючи, що такі сполуки складаються тільки з іонів. Так, у галогеноводородах і воді водень має формально позитивну валентність, рівну 1+, галогени - формально негативну валентність 1-, кисень - негативну валентність 2-, як це позначено у формулах Н+F-, Н+Сl-, Н+2ПРО2-.
Поняття ступеня окислювання було введено в припущенні про повний зсув пар електронів до того чи іншого атома (показуючи при цьому заряд іонів, що утворять іонну сполуку). Тому в полярних сполуках ступінь окислювання означає число електронів, лише зміщених від даного атома до атома, зв'язаному з ним.
Зовсім формальне поняття "ступінь окислювання" використовується при розгляді ковалентної сполуки, оскільки ступінь окислювання - це умовний заряд атома в молекулі, обчислений виходячи з припущення, що молекула складається тільки з іонів. У дійсності ніяких іонів у ковалентних сполуках немає.
Список використаної літератури:
1. Енциклопедія юного хіміка. - М., 1998.
2. Основи теоретичної хімії. Посібник. - М., 2000.

 
 

Цікаве

Загрузка...