WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Бізнес – план в підприємницькій діяльності (на прикладі провайдера Інтернет „ЄвроНет”) - Курсова робота

Бізнес – план в підприємницькій діяльності (на прикладі провайдера Інтернет „ЄвроНет”) - Курсова робота

( ставок їхньої доходності). Ці розрахунки у бізнес - плані повинні ґрунтуватися на таких міркуваннях.
У ринковій економіці вкладення грошей в інвестиційні проекти має сенс лише за умови досягнення середньо-ринкових ставок дохідності. В умовах інфляції ставка дохідності, природно, має враховувати надбавку до нормальної (реальної) ставки, яка компенсує інфляційне знецінення грошей.
Щоб формалізуватизв'язок номінальної ставки дохідності, яка включає в себе проти інфляційну надбавку (позначимо цю ставку літерою "k"), з реальною (нормальною) ставкою дохідності для без інфляційної ситуації "r", темпом інфляції "b", запишемо спочатку очевидну рівність:
Q = 1 + k,
де Q - грошовий потік за термін здійснення проекту ( чистий прибуток після сплати податків плюс, якщо проект передбачає використання основних засобів, амортизаційні відрахування на їх реновацію).
Мається на увазі, що сума інвестиції дорівнює 1, а величини k, r, b виражені в коефіцієнтах.
Це означає, що грошовий потік за період інвестування повинен бути більшим, ніж інвестована сума, в k разів. Якби не інфляція, то справедливим був би запис (1 + k) =(1 + r), тобто він виражав би рівність номінальної і реальної ставок дохідності, але в умовах інфляції права частина цієї рівності має бути збільшена у (1 + b) разів, отже 1 + k = (1 + r) (1 + b), звідки:
k = r + b +r b
Ця формула, відома як формула І. Фішера, показує, що номінальна ставка дохідності інвестування дорівнює нормальній ставці, плюс темп інфляції, плюс величина rb (за невеликих темпів інфляції в межах до 10 % річних величиною rb звичайно нехтують).
При розрахунках окупності інвестицій обов'язково визначається так звана теперішня вартість (PV-Present Value) майбутніх доходів (витрат) шляхом дисконтування їх номінальних величин ( FV-Future Value ) за формулою:
FV
(1+k) t
PV =
де t - число періодів (років, місяців), за які нараховується дохід.
Визначення дисконтованого грошового потоку ( тобто такого, який можна порівнювати з сумою інвестованих грошей для визначення окупності ) ускладнюється звичайно тим, що номінальна виручка від втілення проекту і номінальні поточні витрати ( наприклад, на сировину, матеріали, оплату праці тощо) "інфлюють" у неоднакових співвідношеннях під впливом цінних факторів. Наведена нижче формула дає змогу розрахувати грошовий потік, зіставний з вартістю інвестиційного проекту, зробивши його інфляційну корекцію, а також дисконтування на основі норми доходності, що включає інфляційну надбавку:
(P2 b1 2 -C2 b2 2 - A2) (1 - m) + A2
( 1 + k1) (1 + k2)
PV =
(P1 b1 1 -C1 b2 1 - A1) (1 - m) + A1
1 + k1
(Pt b1 t - Ct b2 t - At) (1 - m) + At
( 1 + k1) (1 + k2)… ( +kt)
де PV - дисконтований грошовий потік за термін життя проекту;
P1 ,P2 ,… Pt - виручка (валовий дохід) від реалізації проекту за відповідні роки у цінах базового року;
C1 ,C2 ,…Ct - поточні витрати на експлуатацію проекту за відповідні роки у цінах базового року;
A1 ,A2 ,…At - суми амортизаційних відрахувань за відповідні роки;
b 11 ,b 22 ,…b 1t- базисні індекси цін відповідного року на продукцію, що формує доходи від реалізації проекту;
b 21 ,b 22 ,…b 2t - базисні індекси цін відповідного року на ресурси, що формують
поточні витрати на експлуатацію проекту;
m - ставка оподаткування прибутку;
k1 ,k2 ,…kt - ставки дохідності інвестування, прийнятні для інвестора, за відповідні роки.
Суть бізнес - плану розкривається у його визначенні:
Бізнес - план це документ, що описує всі головні аспекти діяльності майбутнього підприємства, аналізує проблеми з якими воно може зіткнутися, а також визначає способи розв'язання цих проблем. Включає також розроблення мети та завдань, що ставляться перед підприємцем на найближчу і майбутню перспективу.
Основною метою бізнес - плану є планування підприємницької діяльності на певний період часу відповідно до визначеної "бізнес - ідеї", потреб ринку, можливостей його ресурсного забезпечення та отримання прибутку.
Бізнес -план дозволяє:
" Управляти власною підприємницькою діяльністю, а не просто реагувати на події;
" Обґрунтувати вигідність запропонованого проекту;
" Залучити можливих інвесторів, важливих партнерів;
" Привернути увагу інвесторів привабливими можливостями розвитку виробництва або послуг та залучити їхні гроші;
" Як реальна та послідовна програма - ефективно здійснювати намічене.
Бізнес - план розробляється на поточний період або на більш тривалу перспективу. Дуже велике значення має складання бізнес-планів підприємствами, якщо брак власних фінансових ресурсів на виконання того чи іншого проекту примушує їх звертатися до спів інвесторів або в комерційний банк позичкою. Якість, обґрунтованість, переконливість матеріалів, розрахунків, що містяться у бізнес-плані, мають неабиякий вплив на вирішення питання про джерела фінансу-вання.
2. Структура та написання бізнес - плану
Якоїсь чітко визначеної структури бізнес - плану не існує. Бізнес - плани різних підприємств відрізнятимуться за деталями. Наприклад, питання важливі для виробничих підприємств - підприємства роздрібної торгівлі чи підприємства з надання послуг відсуватимуть на другий план.
Для виробничих підприємствах - велике значення мають технологія виробництва, сумісність обладнання, інвестиції, планування виробництва.
Для торгівельних підприємств - місце розташування та якість приміщень, постачання та доставка товару.
Для фірм надання послуг - потреба в персоналі з певною кваліфікацією, засобах зв'язку, доставці.
Обсяг бізнес - плану також може бути різним, оскільки залежить від потреб фірми, зазвичай, стислий варіант виповнюється в межах 4 - 10 сторінок. Бізнес - план малого підприємства, наприклад, перукарні на 2 крісла, буде набагато коротшим від аналогічного документу більшого підприємства, заснованого із залученням іноземних інвестицій. Проте, у бізнес - плані обов'язково повинні бути відображені - основна ідея, мета бізнесу, специфіка підприємницької діяльності, організаційна і виробнича структура, стратегія фінансування, пропозиції по інвестиціях, перспективи розвитку.
Головні розділи бізнес - плану:
" Характеристика організаційно - правової форми підприємства;
" Фінансові витрати на створення підприємства;
" Опис товару ( продукції, послуг), його порівняльна характеристика;
" План маркетингу ( реклама, шляхи реалізації);
" Організаційний план ( кадрове

 
 

Цікаве

Загрузка...