WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Товариства в Україні: види, особливості створення та діяльність, організація обліку - Реферат

Товариства в Україні: види, особливості створення та діяльність, організація обліку - Реферат

створенню акціонерного товариства, відповідальність перед особами, що підписалися на акції, і третіми особами.
Засновники несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями, що виникли до реєстрації акціонерного товариства. Для створення акціонерного товариства засновники повинні зробити повідомлення про намір створити акціонерне товариство, здійснити підписку на акції, провести установчі збори і державну реєстрацію акціонерного товариства. Див. схему №3.
Оголошення про намір створити акціонерне товариство
Проведення підписки на акції
Проведення установчих зборів
Державна реєстрація акціонерного товариства
Схема № 3. Етапи створення акціонерного товариства.
Акціонерне товариство має право випускати цінні папери відповідно до вимог, встановлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. У разі додаткового випуску акцій без реєстрації попереднього випуску акцій усі договори купівлі-продажу акцій додаткового випуску вважаються недійсними з наслідками, передбаченими частиною п'ятою статті 30 Закону України "Про господарські товариства".
Не пізніше ніж через шість місяців після реєстрації випуску акцій акціонерне товариство зобов'язано видати акціонерам акції (сертифікати акцій).
Закрите акціонерне товариство має право випускати лише іменні акції.
Важливо відзначити, що в Україні на сучасному етапі формуються переважно акціонерні товариства закритого типу. Зумовлено це принаймні двома обставинами. По-перше, чинне законодавство з роздержавлення і приватизації державного майна на першому етапі приватизації передбачало передачу цього майна переважно трудовим колективам. Закриті акціонерні товариства найбільше відповідають цій вимозі. По-друге, такий вид акціонерних товариств зумовлювався й відсутністю ринку цінних паперів (фондової бірж), що утруднювало процес розповсюдження й вільного функціонування акцій. Цей фактор діє й зараз. Тому акціонери більшості навіть відкритих акціонерних товариств не мають справжніх акцій. В обороті їх заміняють тимчасові свідоцтва про внесений пай, свідоцтва депозитарію, протоколи угод по акціях та інші сурогати. Все це істотно утруднює досягнення високої ефективності вже діючих акціонерних товариств.
2.4. Органи управління.
Вищим органом управляння акціонерного товариства є загальні збори, в яких мають право брати участь всі акціонери (власники акцій). З правом дорадчого голосу можуть брати участь і члени виконавчих органів, які не є акціонерами (в даному випадку мова йде про найманих працівників, що виконують ті чи інші виконавчі функції). Акціонери (або їх представники) реєструються, вказуючи кількість голосів, які має кожний учасник зборів.
До компетенції загальних зборів входять практично всі питання життєдіяльності акціонерного товариства. Зокрема: визначення основних напрямків діяльності товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання; внесення змін до статуту товариства; вибори і відкликання членів ради товариства, виконавчого органу і ревізійної комісії; затвердження річних результатів діяльності товариства, звітів та висновків ревізійної комісії, порядок розподілу прибутку і т. ін.
Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, які мають більше 60% голосів. Рішення загальних зборів приймаються більшістю в 3/4 голосів, що беруть участь у зборах.
У період між зборами управління товариством здійснюється Радою.
Виконавчим органом, який здійснює керівництво поточною діяльністю, є правління товариства. Роботою правління керує голова.
Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю правління акціонерного товариства. Ревізійна комісія робить висновок за річними звітами і балансами, без яких загальні збори акціонерів не мають права затверджувати баланс. Див. схему № 4.
Схема № 4. Органи управління акціонерного товариства (АТ).
3. Товариство з обмеженою відповідальністю.
3.1. Поняття товариства з обмеженою відповідальністю
Товариством з обмеженою відповідальністю визнається товариство, що має статутний фонд, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами.
Учасники товариства несуть відповідальність в межах їх вкладів.
У випадках, передбачених установчими документами, учасники, які не повністю внесли вклади, відповідають за зобов'язаннями товариства також у межах невнесеної частини вкладу.
4. Товариство з додатковою відповідальністю.
4.1. Поняття товариства з додатковою відповідальністю.
Товариством з додатковою відповідальністю визнається товариство, статутний фонд якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів. Учасники такого товариства відповідають за його боргами своїми внесками до статутного фонду, а при недостатності цих сум - додатково належним їм майном в однаковому для всіх учасників кратному розмірі до внеску кожного учасника.
Граничний розмір відповідальності учасників передбачається в установчих документах.
5. Повне товариство.
5.1. Поняття повного товариства
Повним визнається таке товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном.
6. Командитне товариство.
6.1. Поняття командитного товариства.
Командитним товариством визнається товариство, в якому разом з одним або більше учасниками, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства всім своїм майном, є один або більше учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майні товариства (вкладників).
Якщо у командитному товаристві беруть участь два або більше учасників з повною відповідальністю, вони несуть солідарну відповідальність за боргами товариства.
Література.
1. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія. - Київ, Ніка-Центр Ельга, 2000. - 528 с.
2. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів ВУЗів спеціальності "Облік і аудит"./Вид. 2-е, доп. і перероб. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 640 с.
3. Правознавство: Підручник. - К.: Юрінком Інтер, 2002.- 736 с.
4. Предпринимательство в торговле или как вести торговое дело. К. Укринформ, 1993.-168с.
5. Сизоненко В.А. Экономика предпринимательства. - Киев, Институт Профессионального Роста, 1994.- 117 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...