WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Комерційний ризик - Дипломна робота

Комерційний ризик - Дипломна робота

інформації і обмін нею, від їх обсягів і якості залежить ступінь ризику. Інформаційне забезпечення грунтується на зборі та аналізі статистичної, комерційної, фінансової та інших видів інформації.
Доцільність прийняття конкретного управлінського рішення, може бути виявлена шляхом його аналізу і оцінки. Це означає, що для ефективного управління необхідно зробити кількісний та якісний аналіз підприємницького
ризику.
Кількісна оцінка підприємницького ризику особливо важлива, коли існує можливість конкретного управлінського рішення із сукупності альтернативних варіантів.
Основними принципами аналізу ризику є наступні:
- величина втрат від різних видів ризику незалежна одна від другої. Цей принцип означає, що у випадку, якщо один з видів ризику переходить у категорію реалізованого, то втрати у разі реалізації інших ризик: не змінюються (наприклад, підприємство має збитки через те, що було переглянуто податкове законодавство, тоді як втрати у випадку реалізації ризику від інфляції не змінюються);
- реалізація визначеного виду ризику не обов'язково збільшує або знижує ймовірність виникнення іншою виду ризику (за винятком форс-мажорних обставин);
- максимально можливі втрати у випадку реалізації конкретного ризику не повинні перевищувати фінансові можливості підприємства. Цей принцип грунтується на теорії оптимального ри'шку, яка передбачає наявність ефективного ризику лише у межах власних активів.
Втрати, які виникають в процесі комерційної діяльності, зале жать від їх приналежності до конкретного виду ресурсів, які вико ристовує підприємство і поділяються на такі види:
Фінансові збитки - прямий грошовий збиток, який може мати підприємство внаслідок реалізації визначеного ризику чи групи ризиків (наприклад, зниження обсягів реалізації товарів або послуг, абсолютне або відносне зниження прибутку фірми та ін.).
Матеріальні збитки - цс непередбачені планом розвитку підприємства, додаткові затрати або прямі втрати виробничих фондів.
Втрати часу - втрати, пов'язані із нераціональним його використанням внаслідок виникнення певних видів ризику. Тут виділяють дві групи втрат:
трудові втрати - втрати робочого часу, зумовлені випадковими обставинами
(вихід з ладу устаткування, хвороби працівника та ін.);
o неефективні втрати організації - такі втрати, які виникають в разі, коли процес підприємницької діяльності йде повільніше, ніж це було раніш передбачено.
Соціальні втрати - це такі види втрат, які пов'язані із нанесенням шкоди здоров'ю і життю людей.
Збутові (репутаційні) втрати -які пов'язані із зміною відношення покупців (реальних або потенційних) до створюваного підприємством продукту в сторону надання переваг іншим продуктам.
Екологічні втрати - нанесення шкоди оточуючому природному середовищу.
Морально-психологічні втрати - це втрати зумовлені тим, що будь-яке підприємство є складною соціальною системою і порушення в ній рівноваги може зумовити негативні наслідки (наприклад, плинність кадрів тощо).
Присутність ризику у комерційній діяльності означає, що для її ефективного здійснення необхідна наявність попередньо розроблених і реальних планів розвитку підприємства з врахуванням ймовірного характеру подій, що відбуваються. Тому необхідно здійснювати якісний і кількісний аналіз ризиків.
Виправданий ризик - це об'єктивно існуючий елемент системи функціонування підприємств в умовах ринкової економіки. Ймовірний характер економічних рішень, прийнятих в умовах ринкової економіки, може бути виявлений лише за допомогою визначених методів аналізу ризиків її впливу на діяльність підприємства.
Пошук такого рішення із можливої множини, яке містило б лише виправданий ризик, є одним із основних завдань якісного і кількісного аналізу ризику.
Головне завдання якісного аналізу полягає у визначенні факторів ризику, виявленні напрямків діяльності і етапів, на яких може виникнути ризик. Отже, під час якісного аналізу встановлюються потенційні сфери ризику і після цього ідентифікуються всі можливі ризики.
Протягом кількісного аналізу ризику подається числове визначення розмірів
окремих ризиків, а також ризику всього обраного напрямку підприємницької діяльності.
Кількісна оцінка ступеня ризику здійснюється за допомогою таких методів, як:
" статистичний;
" аналіз доцільності затрат
" експертні оцінки;
" аналітичний;
" використання аналогів.
Комерційний ризик визначається як в абсолютних, так і у відносних величинах. Отже, основне завдання підприємця - правильна оцінка потенційного ризику, виявлення факторів, що посилюють його.
2.3. МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО УРАХУВАННЯ РИЗИКУ ПРИ ФОРМУВАННІ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ
В умовах маркетингової діяльності підприємства ціновий ризик, як уже зазначалося, характеризує випадкове зниження доходу в процесі реалізації продукції на ринку. У даному разі чим чіткіше підприємство знатиме свої реальні економічні можливості по обсягах реалізації продукції при визначеному рівні ціни на неї, тим ефективніше воно зможе будувати свою маркетингову діяльність. Особливо актуальною ця проблема стає в періоди різкої динаміки кон'юнктури ринку, жорсткої конкурентної боротьби та нестабільності вітчизняної економіки. Завдання підприємства приформуванні цінової політики в умовах ризикової ситуації полягає у зведенні відповідних утрат та збитків до мінімуму.
Урахування впливу ризикової ситуації на процес реалізації продукції на ринку є складним завданням. Зумовлено це, по-перше, значною трудомісткістю процесу визначення ступеня цінового ризику та, по-друге, проблемами прогнозування його та рівня ціни на заплановану перспективу. Розвиток фінансової, матеріальної та технічної баз підприємства, структура маркетингового середовища, особливості попиту на продукцію, поведінка конкурентів і споживачів на ринку, стан державної економіки та інші
чинники визначають напрям вирішення даної проблеми.
При прийнятті цінового рішення про допустимість та доцільність конкретного ступеня ризику підприємство повинно попередньо визначатися з видом продукції, яка пропонується ринку, та рівнем ціни на неї, а також з тими стратегічними зонами ринку, де воно планує вести маркетингову діяльність. Процес прийняття даного рішення, про що вже йшлося раніше, повинен базуватися не на з'ясуванні наявності цінового ризику та його величині, а на визначенні ймовірності того, що збитки від нього не будуть вище запланованого рівня. Основним інструментарієм у процесі визначення оптимального рівня ризику виступають абстрактна логіка та здоровий глузд. Це
дозволяє мати певні гарантії від комерційних прорахунків.
Прийняття цінового рішення повинно базуватися на глибокому стратегічному аналізі ризикової ситуації. Вибір конкретного способу розв'язання проблеми цінової політики в цих умовах базується на трьох основних принципах. Сутність їх полягає в тому, що:
* втрати від ризику не повинні перевищувати реальні економічні можливості підприємства;
* великий ризик недоцільний заради малої вигоди;
" наслідки ризику треба передбачати.
Використання розглянутих принципів у процесі маркетингової діяльності реально орієнтує підприємство на те, щоб воно при формуванні цінової політики завжди

 
 

Цікаве

Загрузка...