WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Розвиток підприємництва в аграрному секторі економіки України за роки незалежності - Курсова робота

Розвиток підприємництва в аграрному секторі економіки України за роки незалежності - Курсова робота

механізм обмеженої відповідальності, дійовий контроль власників за ад-міністрацією, ділова етика, належний соціокультурний фактор та ін.
Виходячи з реального стану вітчизняного АПК, економіки в цілому, оче-видно, що процеси акціонування господарств у нашій країні матимуть складні-ший характер, і свої переваги вони доведуть не відразу.
Аналіз свідчить, що зараз сільське господарство України розвивається переважно шляхом створення акціонерних товариств закритого типу, які поки що залишаються реальною формою приватизації "знизу" (їх характерні ознаки - робочі акції, відсутність курсу акцій, міжгалузевий перелив капіталів тощо).
Для багатьох низькорентабельних господарств акціонування - реальний шлях урятування від банкрутства. За діючим законодавством колективу необ-ов'язково зразу викуповувати нагромаджене майно за рахунок власних засобів. З цією метою можна скористатися кредитом, акції будуть поступово переходи-ти у власність колективу.
За законодавством України існуючі нині агро комбінати, об'єднання, аг-рофірми згідно з рішенням власника або уповноваженого на те органу можуть бути перетворені в акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповіда-льністю, асоціації. Відповідно до статуту акціонерного товариства воно стає ві-льним товаровиробником, який самостійно визначає організацію трудової дія-льності в колективі. Основні принципи цієї організації такі:
а) самостійне визначення структури виробництва, рівня цін, каналів реа-лізації продукції, постачальників тощо;
б) встановлення тісної залежності прибутку кожного працівника і колек-тиву від результатів їхньої діяльності;
в) посилення особистої заінтересованості за збільшення матеріального достатку, подолання "зрівнялівки" в оплаті праці;
г) стимулювання конкуренції між суб'єктами господарювання АПК;
д) наближення безпосередніх виробників до участі в організації та управлінні виробництвом.
5.2.2 Акціонування як форма реалізації власницьких функцій працівників
Великий вплив на становлення нової організації праці акціонування може справити через реалізацію власницьких функцій працівників. На сучасному етапі цей напрям аграрної реформи реалізується по лінії колективних підпри-ємств нового типу, різного роду акціонерних товариств, асоціацій, тощо замість колишніх колгоспів і радгоспів.
Нині формування акціонерних товариств, незважаючи на певні відмінно-сті, здійснюється переважно в руслі колективно-пайового підприємництва. Це дає їм змогу конкурувати, ефективніше вести виробництво в умовах ринку. Так, акціонування і передбачає добровільне об'єднання власників, є основою при-своєння одержаного прибутку з наступним розподілом його серед акціонерів залежно від результатів кінцевої господарської діяльності та кінцевого паю, ко-лективності та демократизації управління виробництвом, можливості виходу з підприємства зі своїм паєм. Основна ідея механізму акціонування полягає в то-му, що, відчуваючи себе власником матеріально, працівник буде безпосередньо заінтересований в ефективному використанні засобів. Водночас аналіз свідчить, що досить гострою проблемою становлення акціонерних товариств (як і взагалі колективних форм господарювання) є оптимальний вибір співвідношення опла-ти праці та нагромадження капіталу. Лише в деяких господарствах забезпечу-ють оптимальне співвідношення між ними. Проте в умовах, що нині склалися, переважає, як правило, тенденція до того, щоб "проїсти", а не нагромаджувати, яка, безперечно, має негативні наслідки.
Звичайно, становлення акціонерних відносин не може відбуватися без су-перечностей, які умовно можна розділити на суб'єктивні і об'єктивні. Суб'єктивні суперечності пов'язані з недоліками існуючого механізму впрова-дження акціонерних форм. Передусім це - нерозуміння керівниками госпо-дарств і населенням змісту акціонерного підприємництва, недостатність прак-тичного досвіду його застосування. Сюди можна віднести також наявність чис-ленних постанов та інструкцій, які підривають його основу в сільському госпо-дарстві; незаінтересованість у багатьох випадках керівництва господарства, яке замість реальних перетворень часто займається "зміною вивісок", що не тільки не сприяв реальним перетворенням власності, а й часто знижує рівень сільсько-господарського виробництва. Саме цим багато в чому можна пояснити повіль-ний хід реформи на селі. Водночас поширеним є спрощений підхід, згідно з яким вважається, що досить "оголосити" колишній колгосп акціонерним това-риством, як усі стануть господарями, власниками й різко підвищиться ефектив-ність виробництва. Проте, як свідчить досвід, часто одержують протилежний результат, ставлення до праці може навіть погіршитися. Пояснюється це тим, що ефективність механізму пайової власності залежить від того, якою мірою працівник реалізує можливість приватної ініціативи, підприємництва в межах колективної праці. Це, в свою чергу, вимагає відповідних змін у внутрігоспо-дарській організації трудової діяльності. На нашу думку, тут йдеться про необ-хідність:
а) впровадження договірних відносин між виробничими і допоміжними внутрігосподарськими структурами;
б) суттєвих змін характеру керівництва підрозділами, тобто делегування багатьох функцій "зверху вниз", надання більшої оперативно-господарської са-мостійності підрозділам, включаючи розпорядження одержаною продукцією, прибутком і т..п.;
в) функціонування на принципах комерційного розрахунку, в тому числі безпосередньої залежності винагороди працівників допоміжних і обслуговую-чих виробництв від ефективності діяльності виробничих колективів;
г) переорієнтації функцій управлінської діяльності на вирішення перспе-ктивних комерційно-маркетингових, виробничих та інших питань, передачі оперативно-господарського управління, обліку в первинні виробничі колекти-ви.
Ці зміни, на нашу думку, здатні вплинути на підвищення ефективності акціонерних товариств порівняно з колгоспами і радгоспами. Водночас, на від-міну від переважаючої точки зору економістів-аграрників, на наш погляд, у ме-жах даної кооперації праці принципові зрушення в системі внутрігосподарсь-ких відносин неможливі.
Кардинальне трансформування внутрігосподарської організації праці мо-жливе лише за умов більш розвинутих форм приватного підприємництва (асо-ціації селянських господарств, фермерського виробництва, включеного в різ-номанітну систему кооперації). Поряд з роздержавленням і приватизацієюне слід нехтувати й іншими функціями акціонування, наприклад, залученням фі-нансових коштів працюючих членів господарства з метою модернізації вироб-ництва на основі досягнень НТП, поліпшення умов праці, підвищення його ефективності. Аналіз свідчить, що ці кошти вкладаються в реконструкцію ос-новного і допоміжного виробництва, будівництво переробних цехів, інших ви-робничих потужностей. При цьому, як правило, має місце безпосередня заінте-ресованість акціонерів, оскільки гроші, на відміну від внесків у Ощадбанк, ви-користовуються безпосередньо в господарстві для поліпшення його діяльності. Цьому також сприяє більш високий відсоток річних, який

 
 

Цікаве

Загрузка...