WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Розвиток підприємництва в аграрному секторі економіки України за роки незалежності - Курсова робота

Розвиток підприємництва в аграрному секторі економіки України за роки незалежності - Курсова робота

початку 2000р. аграрні підприємства мали вкрай несприятливу структуру активів. В їх загальній вартості понад 84% становили необоротні активи, в тому числі 75 процентних пунктів припадало на будівлі і споруди, які переважно пустують і мають незадовільний фізичний стан. Через постійне вимагання оборотного капіталу його частка становила 16%, з них на грошові кошти, розрахунки та інші оборотні активи припадало лише 3,4 процентних пункту. За такої структури активів ліквідна частка майна аграрних підприємств стала надто низькою , що вкрай ускладнило розв'язання проблеми кредитозабезпеченості. Постійно зростала заборгованість підпри-ємств , і в 1999р. вона становила 15,4 млрд. грн., перевищуючи їх дебіторську заборгованість у 7 разів. Через важний фінансовий стан підприємства істотно знизили заробітну плату працівників і нерідко її не виплачували роками. Відсу-тність грошових коштів зумовила перехід від грошової оплати переважно до натуральної. Однією з основних форм прояву аграрної кризи, як уже зазначало-ся, є істотне зниження обсягу виробництва валової продукції сільського госпо-дарства. У 2000р. валова продукція зменшилася порівняно з 1990р. у 1,9 раза. Особливо швидкими темпами зменшувався обсяг виробництва продукції тва-ринництва. За вказаний проміжок часу зменшення становило 2,4 рази, що нега-тивно відбилося на структурі споживчого кошика.
У 2000р. в економіці країни в цілому, в тому числі і в сільському госпо-дарстві, виникли паростки подолання руйнівної сили, що тривала майже тися-чоліття. Реальний валовий внутрішній продукт зріс порівняно з 1999р. на 6%, а валова продукція промисловості - на 12,9%. Найвищі темпи збільшення обсягів виробництва порівняно з попереднім роком досягло в галузях, продукція яких наповнює внутрішній ринок і задовольняє потреби споживачів, - харчовій, лег-кій, деревообробній та ін. Намітилася тенденція до посилання інноваційної ак-тивності, насамперед у напрямі оновлення продукції і впровадження нових тех-нологій. Набула подальшого посилення тенденція нарощування обсягів інвес-тицій в основний капітал. Досягнута стабільність гривні, зросли експортні над-ходження валюти, збільшилися іноземні інвестиції. У 2000р. вперше за останні 10 років зросло виробництво продукції сільського господарства на 7,6% проти 1999р. , а продуктивність праці на 4,9%.
Подальше реформування економіки, здійснення у 2000р. глобальних со-ціально-економічних перетворень на селі - створення на базі колишніх колек-тивних сільськогосподарських підприємств ринкового типу, а також завершен-ня найвідповідальнішого етапу земельної реформи - приватизації землі дали змогу вказані позитивні зрушення розвинули далі. Так, у 2001р. валовий внут-рішній продукт держави зріс порівняно з 2000р. на 9%, причому темп його зро-стання був одним з найвищих серед країн Європи. Валова продукція цієї галузі зросла на 9%. Стало поліпшуватися соціальне середовище на селі. Вдвічі змен-шилася заборгованість по заробітній платі селян, зросли їх заробітки. У 2001р. Власників земельних і майнових паїв було нараховане 2 млрд. гривень орендної плати, або на 25% більше , ніж у минулому році. Доходи в особистих селянсь-ких господарствах зросли в 1,6 рази. Проте дані позитивні зрушення - це лише перші паростки економічного зростання, які потрібно завершити і створити сприятливі умови для їх подальшого розвитку та набуття тенденції незворотно-сті.
3 РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ
Можна стверджувати, що с обранням державою незалежності в агропро-мисловій сфері відбулися певні інституційні перетворення , зрушення в бік роз-витку ринкових відносин. Господарські суб'єкти одержали те , до чого прагну-ли ще за часів Радянського Союзу, - можливість самостійно господарювати, свободу у виборі напрямів виробничої діяльності, послаблення зовнішнього адміністрування. Динаміка змін у агропромисловому секторі приведена на рис. №1.
Рисунок 3.1 Динаміка змін у агропромисловому секторі
Економічна реформа, формування ринку, розвиток різних форм власності у аграрному секторі України визначають складні завдання, вирішення яких ви-магає ділової активності, підприємливості та комерційної ініціативи. Важлива роль у розвитку комерційних засад та підприємництва на селі шляхом купівлі-продажу відводиться фермерству - новому соціально-економічному явищу, яке сприяє переходу до багатоукладного господарювання. Нині в Україні склались такі види сільськогосподарських підприємств (форм):
а) Приватне підсобне господарство громадян - форма виробництва, яка ґрунтується на приватній власності громадян, а також на їхній особистій праці та праці членів їх сімей і є додатковим джерелом прибутків та має споживчий характер.
б) Приватні сільськогосподарські підприємства займаються виробницт-вом сільськогосподарської продукції та товарів, діють на засадах підприємниц-тва і самоврядування, на основі об'єднання земельних наділів та технічних за-собів кількох господарств.
в) Селянське (фермерське) господарство - сімейно-трудове об'єднання жителів села, робота яких пов'язана з землеробством, особистою працею, спря-мованою на виробництво товарної маси продуктів харчування, продовольства й сировини і на одержання доходів.
г) Сільськогосподарські кооперативи - добровільні об'єднання фізичних і юридичних осіб на засадах членства, об'єднання пайових внесків, участі у спі-льній сільськогосподарській виробничій діяльності, а керівництво здійснюється виборними особами.
д) Акціонерні товариства - підприємства, капітал яких утворюється за рахунок внесків його учасників (акціонерів) шляхом придбання акцій.
Характеризуючи різні види селянських (фермерських) господарств, не можливо віддати перевагу одному з них. Кожна з розглянутих організаційних форм має як переваги, так і вади, що в конкретних умовах проявляється по-різному. За даними Міністерства статистики більшість фермерських госпо-дарств створені в рослинництві. Головними причинами згортання тваринництва є перекіс у закупівельних цінах та нестача кормів.
4 НАЦІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА ТА ТРУДНОЩІ В АГРАРНОМУ
СЕКТОРІ
Ринкова економіка передбачає розвиток та конкуренцію різних форм вла-сності - державної, кооперативної, приватної і, відповідно, рівноправних видів господарювання - державних господарств, колективних сільськогосподарських підприємств, агропромислових об'єднань, фірм, кооперативів, товариств, агро комбінатів, орендних колективів, особистих підсобних та фермерських (селян-ських) господарств. Усі форми господарств мають право на функціонування, але в процесі еволюції, з урахуванням науково-технічного прогресу в сільсько-мугосподарстві, природних умов, економічних і соціальних факторів, перспек-тиви їх розвитку не однакові. Переважного розвитку набувають ті форми, які забезпечують найбільш високу продуктивність праці, ефективне використання землі за умови збереження її продуктивного потенціалу. З точки зору націона-льних традицій і зарубіжного досвіду, поширеною формою господарювання на найближчу перспективу стало фермерське (селянське) господарство.
Сучасний економічний стан

 
 

Цікаве

Загрузка...