WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Розвиток підприємництва в аграрному секторі економіки України за роки незалежності - Курсова робота

Розвиток підприємництва в аграрному секторі економіки України за роки незалежності - Курсова робота

значно раніше: у XIII ст. Термін "підприємництво" використовувався в Франції, однак діяльність під-приємця вже не обмежувалася торгівлею.
Вивчення історичного процесу розвитку підприємництва дає підстави зробити деякі висновки щодо специфіки дії економічних, культурних та соціа-льно-психологічних факторів в Україні:
а) Відсутність культу багатства, що породжувало негативне ставлення до заможних людей.
б) Торгівля як провідний вид діяльності підприємців.
в) Серед людських цінностей виділяються колективізм, взаємодопомога, служіння Батьківщині.
г) Негативні риси підприємців-купців, що проявляються в нечесності.
д) Відсутність державності. Український народ тривалий час знаходився під пануванням інших держав, що не сприяло розвиткові національного підпри-ємства. Замість стратегічної орієнтації на успіх переважала орієнтація на при-стосування, виживання різними шляхами.
е) Національна особливість українського народу працелюбство, однак не всім притаманна здатність до постійної напруженої праці, а лише в короткий проміжок часу з великою віддачею сил і енергії, що пояснюється особливістю природнокліматичних умов.
Рушійною силою організації виробництва є господарські формування. Згідно із Законом України " Про підприємництво" підприємництво здійснюєть-ся в будь-яких організаційних формах на вибір підприємця (стаття 6). Звичайно, нові колективні і приватні підприємницькі структури, що утворюються в агро-промисловому виробництві в процесі реформування, не відповідають загально-прийнятим у світовій практиці. Однак їх зміст можна реально оцінювати з по-зицій специфіки становлення ринкових відносин. Ефективність виробництва в окремому підприємстві, з одного боку, залежить від його організаторів, а в умовах ринку - від підприємців і результатів їх діяльності, а з другого - від працівників та умов їх праці. Підвищення ефективності праці можливе лише тоді, коли інтереси підприємств і працівників збігаються. Реформування відно-син власності сприяє появі нових мотивів до виробничої діяльності, які ґрунту-ються на забезпеченні відповідних ринкових умов: вільний вибір форм підпри-ємницької діяльності, розвиток конкуренції і обмеження монополізму, високий рівень розвитку горизонтальних зв'язків, обмеження втручання з боку держави у господарську діяльність підприємця.
Підприємництво є особливим типом людської діяльності, яка стратегіч-но зорієнтована на успіх, отже, перш за все на отримання прибутку. Якщо нече-сні шляхи збагачення задовольняють лише власні потреби, то позитивна діяль-ність підприємця забезпечує задоволення власних потреб і, опосередковано, су-спільних. Цільова орієнтованість на успіх вимагає постійних новацій і реалізу-ється через пошук та реалізацію нових можливостей, задовольняючи цим нові суспільні потреби, замовляючи динамічне суспільне зростання. Врахування цього вимагає наявності відповідного комплексу умов для розвитку позитивної діяльності підприємця, спрямованої на економічний прогрес. Цей тип діяльнос-ті включає новаторство як основний засіб діяльності, ґрунтується на ряді прин-ципів і вимог , які найповніше реалізуються при товарно-грошових відносинах, присутніх на всіх рівнях утворення.
Економічний прогрес забезпечує, насамперед, матеріальне виробництво. Підприємство як діяльність зорієнтована на прибуток, розвиватиметься пере-важно у тих сферах, де є можливість одержати найбільші прибутки. Дане про-тиріччя вирішується економічними методами. Якщо встановлені правила в сус-пільстві зумовлюють високу продуктивність у сферах обігу, то підприємництво розвивається саме тут , а, значить , поза сферою матеріального виробництва , і така підприємницька діяльність не приводить до економічного зростання, не виконує функцію задоволення суспільних потреб, а лише не чисельних проша-рків населення.
Отже, узагальнені висновки :
а) Категорія "підприємництво" - це система відносин між суб'єктами з приводу особливого типу діяльності по задоволенню суспільних потреб шля-хом здійснення новаторської функції, стратегічно зорієнтованої на успіх.
б) Підприємництво є формою реалізації відносин власності і проявляєть-ся через систему інтересів.
в) Підприємництво є чітко персоніфікованим. Суб'єктом підприємництва є людина не тільки з певними потребами та інтересами, але особливим типом особистості. В економічній системі з широким запровадженням ринкових регу-ляторів управління підприємництво здійснюється переважно за допомогою економічних інтересів. Цей постулат вимагає знання потреб та інтересів суб'єктів підприємництва, їх природи, а також ступеня підпорядкованості і вза-ємозв'язку інтересів кожного суб'єкта в суспільстві в цілому. В протилежному випадку система економічних інтересів може призвести до занепаду виробниц-тва, що необхідно враховувати в перехідних економіках.
г) Підприємництво є історичним явищем і зазнало у своєму розвиткові значних змін.
д) Як кожне суспільне явище, підприємництво розглядається в загально-му зв'язку і взаємозалежності, у безперервному розвитку під дією боротьби протилежностей.
З іншого боку, підприємець, як особливий тип особистості, характеризу-ються не тільки особливими природними якостями. Його поведінка формується переважно під впливом економічних і, особливо, історичних та культурних цінностей. Тому категорія "підприємництво" включає особистість суб'єкта під-приємництва, в якому реалізуються виробничі відносини, а значить, відносини власності. Але визначення тільки економічної категорії підприємництва не ви-черпує це явище. Необхідно доповнити його характеристиками таких наук, як соціологія та психологія. Таким чином, можна дати визначення категорії під-приємства як системи економічних відносин з приводу особливого типу діяль-ності, стратегічно зорієнтованої на успіх, по задоволенню суспільних потреб шляхом здійснення новаторської функції, в якій реалізуються відносини влас-ності з позначеними соціально-психологічними характеристиками.
Вихідним при характеристиці економічної категорії є визначення суб'єктів і об'єктів підприємництва. Конкретним проявом підприємницької фу-нкції є підприємницька діяльність, яка виступає об'єктом підприємництва. Згі-дно з економічною теорією головною ознакою діяльності, в тому числі підпри-ємницької , є організація, що передбачає оцінку економічної ситуації, розробку плану дій, організацію адміністративного управління та контролю за виконан-ням плану. Однак об'єктом підприємництва є не просто діяльність, а згідно з його регульованою функцією - новаторська діяльність по комбінації факторів, виконанню управлінських функцій для виробництва товарів та надання послуг з метою одержання прибутку, виявлення суспільних потреб.
Підприємницька діяльність досить різноманітна. На основі аналізу пер-шоджерел пропонується наступна схема її класифікації.
За фактором новаторства виділяють два видипідприємницької діяльності: науково-технічне, або інноваційне підприємництво і ринкове підприємництво.
Науково-технічне підприємництво передбачає діяльність щодо економіч-ної реалізації нововведень і

 
 

Цікаве

Загрузка...