WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Розвиток підприємництва в аграрному секторі економіки України за роки незалежності - Курсова робота

Розвиток підприємництва в аграрному секторі економіки України за роки незалежності - Курсова робота

виробни-цтва зерна, розвитку тваринництва, забезпеченні виробників сільськогосподар-ською технікою, мінеральними добривами, розвитку садівництва, виноградарс-тва тощо. Загалом, за рахунок бюджетних коштів у 2004 році фінансується 17 держаних та 23 галузевих цільових програм на суму 1262,8 млн. грн. Через де-фіцит фінансових ресурсів в більшості випадків з державного бюджету виділя-ється на виконання визначених законодавством програм лише 20-30 відсотків до потреби. У цілому у 2004 році вимоги законодавства України щодо підтрим-ки АПК виконуються не повністю.
Здобутком аграрної політики уряду також стало збільшення міжнародної фінансової і технічної допомоги, яка надається в рамках міжнародних угод. Уряд вживає заходів щодо її дієвості. Завдяки підтримці Агентства з міжнарод-ного розвитку США буде видано 1,8 млн. державних актів на землю. На при-скорення земельної реформи передбачено кредит Світового Банку розміром майже 200 млн. дол. США. Проте ратифікацію цього Угоди на цей проект пар-ламент відхилив. З наступного року буде розгорнута програма Світового Банку щодо фінансування села обсягом 250 млн. дол. США. Значну технічну допомо-гу Україна отримує також від урядів Канади, Великобританії, Німеччини, Данії, Голландії.
Водночас в аграрній сфері мали місце і суттєві проблеми. У 2002 році суттєво уповільнились темпи росту виробництва продукції сільського госпо-дарства, а в 2003 році падіння її становило 10,2 відсотки. Біля половини аграр-них підприємств залишаються збитковими. Зазначені негативні тенденції пояс-нюються недостатнім рівнем притоку інвестицій, низьким рівнем платоспро-можного попиту населення, негативними проявами природних монополій, не-досконалістю фінансово-кредитної системи та механізмів захисту внутрішнього ринку. Середньомісячна оплата праці сільськогосподарських виробників від-стає від середнього рівня по Україні більш ніж в 2 рази, а в порівнянні з проми-словістю майже в 3 рази. На 11 травня 2004 року заборгованість заробітної пла-ти в агарному секторі становить 251,6 млн. грн. і порівняно з початком року збільшилась по діючих підприємствах на 14 млн. грн. (на 5,9 відсотка). Також загострюються проблеми мізерних розмірів селянських пенсій.
Не подолано багатократне відставання сільської місцевості в наявності основних життєзабезпечующих чинників: медичного, побутового, торговельно-го, транспортного обслуговування, освіти, культури тощо. Рівень безробіття на селі є найвищим серед сфер зайнятості.
ВИСНОВКИ
Підприємництво в Україні вже має свою історію, певний досвід. Його слід розглядати як самостійну, ініціативну , систематичну діяльність на власний ризик з метою отримання прибутку. Перехід України до ринкових від-носин вимагає в аграрно промисловому комплексі розробки нових підходів до стратегії аграрної політики, спрямованої на формування продовольчої безпеки країни, пріоритетність розвитку сільського господарства, докорінну перебудову економічних, соціальних та правових відносин в аграрній сфері, свободу під-приємництва та конкуренції.
Одним з основних резервів росту ефективності сільськогосподарського виробництва є раціональне використання головного засобу виробництва -землі. Тому капітальні вкладення в сільське господарство в першу чергу повинні бути використані на заходи щодо збереження земель, підвищення їх родючості , що обумовить зростання продуктивності землеробства і, зокрема, створення стійкої кормової бази тваринництва.
Перехід аграрного сектора до ринкових відносин породив принципово нові форми господарювання. Не так давно пріоритет надавався державній влас-ності, другорядна роль відводилась кооперативній, приватна власність запере-чувалась повністю. Однією з вирішальних передумов переходу до ринку є при-ватизація власності, що має вплинути на розвиток виробництва.
Ряд законодавчих і нормативних актів, що прийняті останнім часом, сприяють розвитку на селі нових форм господарювання, і кожна з них у процесі конкурентної боротьби може довести свої переваги.
Земельні відносини в Україні регулюються чинними законодавчими ак-тами, згідно з якими запроваджені три рівноправні форми власності. Державна, колективна і приватна.
Саме на приватній формі власності і ґрунтується діяльність селянських /фермерських/ господарств як самостійної юридичної одиниці. Розвиток селян-ських /фермерських/ господарств повинен стимулюватись вільною конкуренці-єю на ринку з державними і кооперативними підприємствами, бо його основ-ними завданнями, як відомо, є: виробництво, переробка і збут сільськогоспо-дарської продукції; розвиток підсобної діяльності для раціонального викорис-тання природних і трудових ресурсів, земельних угідь, поліпшення їх родючос-ті; участь працею або коштами в соціальному розвитку села, де розташоване фермерське господарство.
Незважаючи на окремі песимістичні виступи, що фермер всіх не нагодує, розвиток селянських /фермерських/ господарств на рівні з великими підприємс-твами в Україні необхідний, бо на землі має бути господар і вироблена продук-ція повинна відповідати більш якісним показникам, а для цього потрібно нада-вати всіляку підтримку фермерам.
Формування ринкових відносин в Україні зосереджується на різнома-нітності форм власності та конкретних формах її прояву.
Розвиток підприємницької діяльності у великих господарських структу-рах можна забезпечити шляхом поглиблення внутрішньогосподарських товар-но-грошових відносин. В рамках таких структур суб'єктами підприємницької діяльності можуть бути повністю сільськогосподарські кооперативи , колектив-ні підприємства, фермерські, сімейні господарства, господарські товариства, агрофірми і інші організаційні форми, що будують свою діяльність на приват-ній і колективно-пайовій формі власності.
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ
1. Герасимчук А.А., Куценко О.М., Писаренко В.М., Рабштина В.М. Со-ціально-економічні проблеми аграрної сфери виробництва: Конспекти лекцій. - К.:НМК ВО, 1993 р.- №10. - c. 79.
2. Кочерга С.В. Зміна власності - крок до ринкових перетво-рень.//Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук /Збірник наукових праць молодих вчених // - Полтава: Полтава, 1997. - c. 213-216.
3. Крисанов Д. Пріоритети аграрної сфери та їхреалізація в умовах еко-номічної кризи. //Економіка України. - 1997. - № 11.
4. Лупенко Ю. Формування акціонерних структур в АПК. //Економіка України. - 1993.- №11.
5. Малик М. Основні напрями реформування відносин власності в колго-спах України. //Економіка України. - 1993. - №12.
6. Мочерний С.В., Єрохін С.А., Каніщенко Л.О., та ін. За редакцією С.В.Мочерного. Основи економічної теорії. - К.: Академія, 1997. - c. 261 - 272.
7. Оніщенко Д., Юрчишин В. Про форми власності в аграрній сфері Укра-їни. //Економіка України. - 1993. - № 3.
8. Оніщенко О., Юрчишин В. Про підприємницькі форми господарюван-ня в аграрній сфері. //Економіка України - 1997. - № 4.
9. Рубан Ю. Методологічні та методичні питання створення концепції
розвитку сільського господарства. //Економіка України. - 1994. -№1.
10. Статистичний щорічник

 
 

Цікаве

Загрузка...