WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Розвиток підприємництва в аграрному секторі економіки України за роки незалежності - Курсова робота

Розвиток підприємництва в аграрному секторі економіки України за роки незалежності - Курсова робота

режим спеціального кредитування сільськогосподарських товаровиробників. Передбачено, зокрема, за рахунок Державного бюджету України компенсацію ставки за кредитами в розмірі не менше 50% облікової ставки , встановленої Національним банком України. На якісно нову основу ставляться відносини у сфері страхування ризиків. Так, вве-дено обов'язкове страхування врожаю сільськогосподарських культур і багато-річних насаджень державними сільськогосподарськими підприємствами, а вро-жаю зернових культур і цукрового буряку - аграрними підприємствами всіх форм власності, причому за рахунок Державного бюджету має компенсуватися не менше 50% величини страхових ставок по обов'язковому страхуванню вро-жаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень.
Принципово є та обставина, що за Законом передбачені чіткі орієнтири використання коштів Державного бюджету України на розвиток сільського го-сподарства України. Встановлено, зокрема, що частка видатків згаданого бю-джету на фінансування розвитку сільського господарства має бути не меншою 5% його видаткової частини. Реалізація цієї норми Закону дасть змогу поліп-шити фінансування традиційних напрямів державної підтримки галузі, насам-перед насінництва, племінної справи, охорони земель тощо, фіксованої частки процентної ставки, що сплачує фермер, а решта погашається державою.
У зарубіжній економіці широко застосовується податкова форма фінансо-вої підтримки. Невеликі фермерські господарства з низькими доходами спла-чують і більш низькі податки. Водночас є податкові пільги і для великих ферм порівняно із підприємствами інших галузей, рівень оподаткування для них установлюється не вище певної ставки , як правило 20% оподаткованого прибу-тку. Пільгове оподаткування може встановлюватися фермам, які беруть участь у виконанні певних державних програма умови, що вони дотримуються встано-влених вимог при їх виконанні. При порушенні цих вимог ферма не тільки по-збавляється податкових пільг, а й виплачує штраф. У ряді країн застосовується пільгове оподаткування при реінвестиціях (вкладення власних коштів у розви-ток свого підприємства) - на прибуток, що спрямовується на розширене відтво-рення , поширюється пільгова податкова ставка. Крім того, якщо реінвестиції спрямовуються на виконання передбаченої державою певної програми, фермам компенсується відповідна частка фактичних витрат за умови, що вони дотри-муються обов'язкових вимог, обумовлених даною програмою.
У деяких країнах ЄС практикуються прямі дотації з державного бюджету фермам, розміщеним у несприятливих природних умовах господарювання. Одержані виплати повинні спрямовуватися на модернізацію виробництва. Зна-чні субсидії держави виділяються на боротьбу з водною і вітровою ерозією. В США, наприклад, питома вага витрат держави на цей захід становить 86%. Крім того тут держава бере на себе витрати на боротьбу з карантинними сільсь-когосподарськими шкідниками.
Для підтримки високого рівня обсягу і ефективності виробництва за ра-хунок державного бюджету здійснюється фінансування фундаментальних і прикладних досліджень в аграрній сфері. Швидкому поширенню досягнень НТП допомагає система консультаційних пунктів, які частково фінансуються за рахунок державного бюджету. Для визначення рівня державної підтримки фер-мерських господарств розраховується спеціальний показник відношенням усіх цінових і поза цінових дотацій на виробництво і реалізацію продукції до її фер-мерської ціни. В багатьох країнах цей показник досягає, як правило, 20-40% , а в окремих - навіть до 70%. Як бачимо, масштаби державної підтримки доходів сільського господарства досить істотні. Стає зрозумілим , що ця галузь в Украї-ні може бути ефективною і конкурентноспроможною на світовому ринку лише за умови, коли вона з галузі-донора, що підживлює інші галузі народного гос-подарства, перетвориться на галузь, що спирається на належну державну під-тримку. Стає також очевидним , що державна підтримка сільськогосподарсько-го виробництва повинна мати гнучку структуру, змінюватися від стану галузі.
Також зазначимо, що в окремих розвинутих країнах, наприклад, у США, розроблені програми по зменшенню державної підтримки доходів фермерських господарств з тим, щоб подальшому не допускати перевиробництва сільського-сподарської продукції. Враховуючи високий рівень розвитку сільського госпо-дарства в цих країнах, міцну економіку фермерських господарств та їх потуж-ний матеріально-технічний потенціал такі експерименти із зменшенням під-тримки доходів сільськогосподарських товаровиробників мають право на існу-вання. Проте для України така зміна аграрної політики є не лише неприйнят-ною, а була б шкідливою з огляду на слабку економіку аграрних підприємств, виснажений їх основний капітал і низький рівень виробництва сільськогоспо-дарської продукції.
7 СУЧАСНИЙ СТАН АГРАРНО ПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
11 травня 2004 року у Верховній Раді України відбувся День Уряду "Про дотримання вимог законодавства щодо підтримки агропромислового виробниц-тва та пріоритетності соціального розвитку села в Україні у 2004 році та фор-мування ефективних механізмів їх розвитку на перспективу". Метою парламе-нтських слухань було обговорення ключових проблем створення правових пе-редумов для розвитку ринкових відносин в аграрному секторі економіки та ви-рішення соціальних проблем села.
Згідно офіційної інформації, протягом останніх двох років завдяки консо-лідації зусиль уряду та Верховної Ради намітились позитивні зрушення щодо розширення державної підтримки агропромислового виробництва, удоскона-лення її механізмів, краще здійснюється кореспондування напрямів бюджетно-го фінансування. Серед здобутків уряду в цьому плані, зокрема, можна згадати те, що завдяки прийнятому урядом комплексу заходів вдалося стабілізувати си-туацію на зерновому ринку, закласти базу для вирощування врожаю, збільшити державні продовольчі резерви. Ємність внутрішнього продовольчого ринку за минулий рік оцінюється в обсягах 104,5 млрд. грн. Аграрний сектор формує ва-лової доданої вартості в межах 45 млрд. грн., при цьому 63,5 відсотка спожив-чого кошика населення в минулому році використано на продукти харчування. Експорт продукції сільськогогосподарства досяг 3 млрд. дол. США. При цьому слід зазначити, що у 2002-2003 роках аграрний сектор забезпечив 15-16 відсот-ків валової доданої вартості економіки України. Також намітились позитивні зрушення щодо обсягів виробництва в агропромисловому секторі взагалі. Порі-вняно з минулим роком
Держкомстат приводить у процентному відношенні такі данні.
Таблиця № 7.1
Темпи зростання обсягів продукції сільського господарства
(відсотків)
За даними Державного Комітету статистики України
2004 р. до 2003 р.
Довідково :
2003 р. До 2002 р.
1 2 3
Україна 119,1 89,0
Авт. Респ.

 
 

Цікаве

Загрузка...