WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Розвиток підприємництва в аграрному секторі економіки України за роки незалежності - Курсова робота

Розвиток підприємництва в аграрному секторі економіки України за роки незалежності - Курсова робота


Курсова робота з підприємництва
Розвиток підприємництва в аграрному секторі економіки України за роки неза-лежності
Курсова робота : 51 сторінка, 2 рисунка, 3 таблиці, 12 джерел.
Об'єкт дослідження - підприємництво в аграрному секторі економіки України.
Мета роботи - дослідження розвитку підприємництва в аграрному секторі економіки України за роки незалежності. Визначення загальної соціально-економічної суті підприємництва.
В цій курсовій роботі зроблена спроба проаналізувати проблеми та особ-ливості підприємництва у агропромисловому секторі економіки України на су-часному етапі розвитку.
Простежено розвиток підприємництва в аграрному секторі за часів здо-буття Україною незалежності та склад видів сільськогосподарських підпри-ємств (форм власності).
Визначена суть та переваги акціонерних форм підприємництва в аграр-ному секторі економіки України.
Зроблена спроба розглянути роль Міністерства аграрної політики в фор-муванні довгострокової програми розвитку АПК, історію виникнення потреби реформувати зміст и форми втручання держави в хід реформ у агропромисло-вому секторі, бажанні методи регулювання економіки.
Розглянуто сучасний стан аграрно промислового сектора економіки згід-но офіційної інформації Держкомстату України
Зроблено висновок що підприємництво в Україні вже має свою історію, певний досвід. Його слід розглядати як самостійну, ініціативну , систематичну діяльність на власний ризик з метою отримання прибутку.
АГРОПРОМИСЛОВИЙ СЕКТОР, СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПІД-ПРИЄМНИЦТВО, АГРАРНІ РЕФОРМИ, АКЦІОНЕРНІ ФОРМИ ПІДПРИЄМ-НИЦТВА, РОЛЬ МІНАГРОПРОМУ
ЗМІСТ
Реферат
Вступ 04
1 Соціально-економічна суть підприємництва 06
2 Проблеми та особливості підприємництва у агропромисловому
секторі економіки України 12
2.1 Природні особливості сільськогосподарського виробництва 13
2.2 Сезонність сільськогосподарського виробництва 14
2.3 Специфічні особливості сільського господарства 17
3 Розвиток підприємництва в аграрному секторі 20
4 Національна специфіка та труднощі в аграрному секторі 22
5 Основні напрямки реформування сільського господарства 25
5.1 Аграрні реформи в сільському господарстві 25
5.2 Становлення акціонерних форм підприємництва 27
5.2.1 Переваги та принципи акціонерних форм
господарювання 27
5.2.2 Акціонування як форма реалізації власницьких
функцій працівників 28
6 Державна підтримка аграрних підприємств в Україні 32
7 Сучасний стан аграрно промислового сектора України 41
Висновки 49
Перелік посилань 51
ВСТУП
Становлення в Україні підприємницької діяльності відбувається в склад-них соціально-економічних умовах.
Сучасна економічна наука визначає підприємництво як особливий вид ді-яльності. Вчені-економісти минулого виділяли три фактори виробництва:
а) праця;
б) земля;
в) капітал;
Розквіт країн з ринковою економікою свідчить про те , що економічні до-сягнення забезпечує вміла реалізація їх підприємницького потенціалу як четве-ртого фактора виробництва. В законі України "Про підприємництво" зазначено , що підприємець - це самостійний , господарюючий , статутний суб'єкт , який має право юридичної особи та здійснює виробничу і комерційну діяльність з метою одержання прибутку.
Перехід до ринку передбачає якісно новий стан економіки , що потребує значних змін в організації виробничої діяльності. Ці зміни полягають в розвит-ку вільного підприємництва через формування господаря-власника і станов-лення багатоукладної економіки.
В теоретично-методологічному плані вихідною позицією вирішення про-блеми є визнання різних форм підприємництва.
Це вимоги будь-якої економіки , діяльності і господарювання об'єктивно необхідні в аграрному секторі. При цьому лише посилання на зарубіжний до-свід не може відправним моментом для вирішення проблеми.
Ринкова економіка передбачає наявність права власності , відповідної си-стеми обліку та культури підприємництва.
Підприємство створює конкурентне середовище через стимулювання го-сподарської активності запровадження нової техніки і технології. Через основ-ну мету - одержання прибутку - воно сприяє розвитку перспективних напрямів господарської діяльності , отже є важелем зміни структури економіки , сприяє раціональному використанню ресурсів та забезпечує стимули до високоефекти-вної праці. Працівники ,які мають власну справу і є власниками , як найбільше заінтересовані в якісній і високопродуктивній праці , порівняно з найманими працівниками. Велике значення має форма організації підприємницької діяль-ності і корпорації .В Україні підприємництво здійснюється в будь-яких органі-заційних формах на вибір підприємця.
В цій курсовій зроблено спробу розкрити соціально-економічну суть під-приємництва і основні напрямки його розвитку в аграрній сфері, особливості господарювання в сільському господарстві та його національну специфіку, про-стежити державну підтримку аграрних підприємств в Україні в останні роки.
1 СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Підприємництво - основа розвитку економіки, здійснення виробничої ді-яльності з фінансовою , моральною, та соціальною відповідальністю. Але пер-шоосновою є організація як система. Питанням організаційного розвитку в еко-номічній літературі придається значна увага. Переважно досліджується суть підприємництва під кутом зору спрямування цього процесу, існуючі концепції і методи стосовно організаційного розвитку господарських формувань, які ґрун-туються на використанні природної моделі організації, що об'єднуються понят-тям "організаційний розвиток та зміни".
Прагнення людей до багатства закладені в них природно і проявляються в усі історичні епохи. Шляхи задоволення цих природних безмежних бажань до-сить різноманітні. На всіх етапах розвитку підприємництва поряд з позитивни-ми виявляються і його негативні ознаки. Нині такі явища, як ухилення від опо-даткування, тіньова економіка , недоброякісність продукції , неправдива рекла-ма тощо, більш завуальованих шляхів наживи, але суть залишилася тією самою. При чомуособливий прояв негативізму простежується в перехідних економі-ках. Більш широке поняття підприємництва було відоме

 
 

Цікаве