WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Розвиток підприємств малого бізнесу в Україні - Курсова робота

Розвиток підприємств малого бізнесу в Україні - Курсова робота

продукції, обмеженість грошових і матеріальних ресурсів, потреба у розумній підтримці державою і великим бізнесом. До кількісних критеріїв відносять: кількість працівників, оборот (обсяг) продаж, величину активів, кількість філій або підрозділів, частку фірми на ринку, сукупний капітал фірми.
Роль і місце малих підприємств в національній економіці виявляється в виконуваних ними функціях: формування конкурентного середовища; надання ринковій економіці гнучкості, оперативності реагування на потреби ринку, мобільності; прискорення реалізації новітніх технічних та комерційних ідей, наукоємкої продукції; створення нових робочих місць і вирішення проблеми зайнятості; пом'якшення соціальної напруги, демократизація ринкових відносин, створення середнього класу.
Головними причинами гальмування розвитку малого підприємництва в Україні є: відсутність дійового механізму реалізації державної політики щодо підтримки малого підприємництва; неймовірно важкий тягар оподаткування; низькі темпи та перекоси в процесі реформування власності; відсутність належного нормативно-правового забезпечення розвитку малого бізнесу; обмеженість або повна відсутність матеріальних фінансових ресурсів; недосконалість системи обліку та статистичної звітності малого підприємництва, обмеженість інформаційного та консультативного забезпечення.
Основними макроекономічними чинниками, які впливають на розвиток малого підприємництва, є: обмеженість внутрішнього попиту та наявність кризи збуту на внутрішньому ринку; вкрай незначна інвестиційна активність, обмеженості кредитів.
Ключовими проблемами на шляху подальшого розвитку та росту малого бізнесу в Україні є труднощі при виході на ринок для новостворюваних підприємств та надмірні регулятивні вимоги і податки для діючи підприємств.
Подальший розвиток ситуації без активного та позитивного втручання держави може призвести до згортання (в основному через подальшу тінізацію) цього сектора економіки з відповідним загостренням економічних проблем та посиленням соціальної напруги. Через це і виникає необхідність дієвої державної політики підтримки малого бізнесу.
Формування державної політики розвитку малого підприємництва полягає у створенні цілісної системи його державної та громадської підтримки. Одним з дієвих механізмів розвитку підприємництва є прийняття, відповідно з положенням Концепції державної політики розвитку малого підприємництва, однойменної Програми та регіональних програм, які враховують специфіку кожної території і визначають пріоритети розвитку підприємництва.
Реалізація Програм створить умови для збільшення кількості діючих малих підприємств, приріст нових робочих місць, росту частки малих підприємств у валовому внутрішньому продукті, додаткових надходжень до бюджету, отримання додаткових товарних ресурсів, підвищення рівня конкуренції серед вітчизняних товаровиробників; допоможе вирішенню соціально-політичних завдань; формуванню широкого прошарку дрібних власників, який є основою соціально-економічних реформ, гарантом політичної стабільності та демократичного розвитку суспільства, і, відповідно, послаблення тенденції до соціальної диференціації населення.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Про підприємництво. ЗУ від 7.02. 1991 р. №698- ХІІ.
2. Про підприємства в Україні. ЗУ від 27.03. 1991 р. № 887- ХІІ.
3. Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб'єктів малого підприємництва. Указ Президента України від 3.07.1998 р. № 727/98.
4. Азьмук Н.А. Управління розвитком малого підприємництва на регіональному рівні. Дис. канд. екон.наук. - К.: КНЕУ, 2003. - 212 с.
5. Акімова І., Кузяків О. Промислові підприємства середнього розміру в Україні // Пріоритети. - 2004. - № 8 (14), січень. - С. 20-28.
6. Блинов А. Малое предпринимательство. Организационные и правовые основы деятельности. - М.: Ось-89, 1997. - 336 с.
7. Варналій З. Тенденції становлення малого підприємництва в Україні // Ринкові перетворення, стр. 58-64.
8. Варналій З.С. Малий бізнес України: проблеми становлення та перспективи розвитку // Урядовий кур'єр. - 1995. - № 62-63. - Стр. 4.
9. Герасимчук В.Г. Розвиток підприємництва: діагностика, стратегія, ефективність. - К.: Вища школа, 1995. - 267 с.
10. Зарубежный опыт поддержки малого бизнеса / Под. ред. Клочко Ю.А.- К.: Исследовательский центр содействия развитию малого бизнеса "ВЕНЧУР", 1993. - 22 с.
11. Исследование условий формирования и развития малого бизнеса в Украине (научный отчет). - К.: Центр "Венчур", 1995.- 61 с.
12. Кузнєцова І.С. Фінансова підтримка малого підприємництва // Фінанси України. - 2001. - №6
13. Кузьмін О.Є., Загородній А.Т., Громяк Л.С. Малі форми підприємництва. Навчальний посібник. - Львів: Центр Європи, 1996. - Стр. 4-36.
14. Мале підприємництво в Україні. Збірник нормативно-правових актів / За ред. О.В.Кужель, А.К.Кінаха, В.В.Костицького. - К.: Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи, 1999. - 190 с.
15. Малий бізнес України. Підприємці здатні відродити країну. - К.: Асоціація сприяння розвитку приватного підприємництва в Україні "Єднання",1997. - 144 с.
16. Малый бизнес в СНГ и Восточной Европе: трудности роста (середина-вторая половина 90-х гг.) /Общ.ред. А.Ю. Чепуренко. - М.: РНИСиНП, 1997. - 392 с.
17. Орленко О.І., Клочко Ю.О. Аналіз бар'єрів для малого і середнього бізнесу в Україні. - К.: Звіт на замовлення проекту Н?ЮБІЗНЕТ,1998. - 64 с.
18. Орленко О.І., Клочко Ю.О. Бар'єри на шляху розвитку малого підприємництва в Україні//Підприємництво в Україні, №1, 1998.- С.35-53.
19. Плоткін Я.Д. Підприємцю про підприємництво. - Львів, 1993. - Ст. 63-75.
20. Реверчук С.К. Малий бізнес: методологія, теорія і практика. - К.: ІЗМН, 1996. - 192 с.
21. Сергійко О.В. Товариства взаємного кредитування як форма фінансування малого підприємництва //Фінанси України. 1999. - №7
22. Сизоненко В.О., Колесник Н.Ф. Методологічні аспекти фінансової діяльності суб'єктів малого підприємництва // Фінанси України. - 2000. - №12
23. Сирополис Н. К. Управление малым бизнесом: Руководство дляпредпринимателей. - М.: Дело, 1997. - 672с.
24. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник под ред. Е.С.Стояновой. М.: Перспектива, 1998. - с.601 - 619 (Глава 4.2 Финансовый менеджмент малого бизнеса)
25. Экономика предприятия: Учебник для ВУЗов / Ред. Горфинкеля В.Я., Швандара В.А. - М.: ЮНИТИ, 1998. - Стр. 92-117.
26. Я.А. Жаліло, Малий і середній бізнес у пошуках місця в стратегії економічного зростання в Україні: Зб. наук. статей -К.: Альтпрес, 2002.-118 с.
27. Яценко Н. С Новым годом - годом дерегуляции? //Зеркало недели, №1, 5.01.98 г.
28. http://www.dkrp.gov.uа - Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва.
29. http://www.rada.ua.- Офіційний сайт Верховної Ради в Interneti.
30. http://www.ukrbusiness.com.ua/ - Офіційний сайт Всеукраїнської молодiжної організації Ради молодих пiдприємцiв України (РМПУ)

 
 

Цікаве

Загрузка...