WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Функції малого підприємництва - Реферат

Функції малого підприємництва - Реферат


Реферат на тему:
Функції малого підприємництва
Малий бізнес є органічним структурним елементом ринкової економіки. Цей сектор економіки історично і логічно відігравав роль необхідної передумови створення ринкового середовища. Він був первинною вихідною формою ринкового господарювання у вигляді дрібнотоварного виробництва. Саме тому дрібнотоварне підприємництво відіграло структуроутворюючу роль в історії становлення економіки конкурентно-ринкового типу. Ця специфіка та своєрідне функціональне призначення малого бізнесу набуває особливого значення для країн, які йдуть шляхом відтворення ринкової системи господарювання. Здатність малого бізнесу до структуроутворення ринку висуває завдання його відродження та спрямовує у число першочергових заходів реформування економіки України на її перехідному етапі.
В структурі сучасної змішаної економіки співіснують та органічно взаємодоповнюються малий, середній та великий бізнес. Але на відміну від двох останніх малий бізнес є вихідним, найбільш чисельним, а тому і найбільш поширеним сектором економіки. Відмінності між цими трьома видами бізнесу обумовлені різним рівнем суспільного розподілу праці, характером спеціалізації та усуспільнення виробництва, а також вибором технологічного типу виробничого процесу.
Малий бізнес - це самостійна, систематична господарська діяльність малих підприємств будь-якої форми власності та громадян-підприємців (фізичних осіб), яка проводиться на власний ризик з метою отримання прибутку. Практично, це будь-яка діяльність (виробнича, комерційна, фінансова, страхова тощо) зазначених суб'єктів господарювання, що спрямована на реалізацію власного економічного інтересу.
Суть та значення малого бізнесу полягає у тому, що він є провідним сектором ринкової економіки; складає основу дрібнотоварного виробництва; визначає темпи економічного розвитку, структуру та якісну характеристику ВВП; здійснює структурну перебудову економіки, швидку окупність витрат, свободу ринкового вибору; забезпечує насичення ринку споживацькими товарами та послугами повсякденного попиту, реалізацію інновацій, додаткові робочі місця; має високу мобільність, раціональні форми управління; формує новий соціальний прошарок підприємців-власників; сприяє послабленню монополізму, розвитку конкуренції
В ринковій економіці малий бізнес виконує наступні функції:
1. Формування конкурентного середовища. Внаслідок свого високого динамізму малий бізнес найменшою мірою піддається монополістичним тен-денціям, і в той же час будучи орієнтованим на конкретний ринок, він складає істотну конкуренцію монопольним утворенням. Крім того, через відносно низькі (в порівнянні з підприємствами більших розмірів) затрати на створення малого підприємства такі підприємства мають можливість швидше розпочати роботу в тій сфері, в розвитку якої ринок тепер відчуває гостру необхідність.
2. Надання гнучкості ринковій економіці. Мале підприємство більшою мірою, ніж інші, має можливість перебудуватись і відреагувати на зміну кон'юнктури ринку, працювати на кінцевого споживача, задовільняючи його потреби в товарах і послугах.
3. Сприяння розвитку науково-технічного прогресу. Мале підприємство має можливість в короткі строки випробувати на власному досвіді нові комерційні ідеї, вдосконалене обладнання і електронно-обчислювальну техніку.
4. Вирішення проблеми зайнятості. Повноцінний розвиток малого бізнесу призводить до створення додаткових робочих місць. Характерно, що в період економічних криз в країнах з розвинутою ринковою економікою скорочувалось число робочих місць на державних підприємствах, а в сфері малого бізнесу могли створюватись нові фірми.
5. Демократизація ринкових відносин. Малий бізнес сприяє появі так званого "середнього класу", зменшує соціальну диференціацію, в тій чи іншій мірі притаманну будь-якій ринковій економіці.
Крім того, малому підприємництву притаманні соціально-психологічні переваги, в основі яких лежить сильна мотивація до праці і створення власної справи.
СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ
МАЛИЙ БІЗНЕС
це
ПРОВІДНИЙ СЕКТОР РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
складає
ОСНОВУ ДРІБНОТОВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
визначає
ТЕМПИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
СТРУКТУРУ ТА ЯКІСНУ ХАРАКТЕРИСТИКУ ВНУТРІШНЬОГО ВАЛОВОГО ПРОДУКТУ
СТУПІНЬ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
здійснює
СТРУКТУРНУ ПЕРЕБУДОВУ ЕКОНОМІКИ
ШВИДКУ ОКУПНІСТЬ ЗАТРАТ
СВОБОДУ РИНКОВОГО ВИБОРУ
забезпечує
НАСИЧЕННЯ РИНКУ ТОВАРАМИ ТА ПОСЛУГАМИ
РЕАЛІЗАЦІЮ ІННОВАЦІЙ
ДОДАТКОВІ РОБОЧІ МІСЦЯ
характеризується
ВИСОКОЮ МОБІЛЬНІСТЮ
РАЦІОНАЛЬНИМИ ФОРМАМИ УПРАВЛІННЯ
формує
СОЦІАЛЬНИЙ ПРОШАРОК ПІДПРИЄМЦІВ-ВЛАСНИКІВ
ОСНОВУ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ
сприяє
ПОСЛАБЛЕННЮ МОНОПОЛІЗМУ
РОЗВИТКУ КОНКУРЕНЦІЇ
Роль і місце малого бізнесу в національній економіці найкраще проявляється в притаманних йому функціях. Розглядаючи функції малого бізнесу у стабільній ринковій економіці, слід наголосити на наступному:
По-перше, неоцінений внесок малого бізнесу в справу формування конкурентного середовища. Відомо, що в умовах вільної ринкової економіки конкуренція є відображенням відносин змагання між господарськими елементами, коли їх самостійна діяльність ефективно обмежує можливості кожного з них вплинути на загальні умови обігу товарів на даному ринку, а також стимулює виробництво тих товарів, яких потребує споживач. Тоді діяльність учасників ринкових відносин набуває динамічного характеру, вона пов'язана з економічною відповідальністю та ризиком підприємця, що перетворює його в своєрідний соціальний двигун економічного розвитку. Малий бізнес допомагає утвердженню конкурентних відносин, бо він є антимонопольним по самій своїй природі, що проявляється в різноманітних аспектах його функціонування. З одного боку, малий бізнес, внаслідок багаточисельності елементів, що його складають, та їх високого динамізму в значно меншій мірі піддається монополізації, ніж великі підприємства. З іншого боку, за умов вузької спеціалізації й використання новітньої техніки він виступає як дійовий конкурент, що підриває монопольні позиції великих корпорацій. Саме ця риса малого бізнесу відіграла суттєву роль в послабленні, а іноді й в подоланні розвинутими країнами притаманній великому капіталу тенденції до монополізації та затримці технічного прогресу.
По-друге, малий бізнес, оперативно реагуючи на зміни кон'юнктури ринку, надає ринковій економіці необхідної гнучкісті. Ця його риса здобула в сучасних умовах особливого значення внаслідок швидкої індивідуалізації та диференціації споживчого попиту, прискорення науково-технічного прогресу (НТП), зростання номенклатури промислових товарів та послуг.
По-третє, величезним є внесок малого бізнесу в здійснення прориву по ряду важливих напрямків НТП, передусім в галузі електроніки, кібернетики, інформатики. Сприяючи прискоренню реалізації новітніх технічних і комерційних ідей, випуску наукоємної продукції, малий бізнес тим самимвиступає провідником НТП. Наприклад, більшість дрібних фірм, що з'явилися наприкінці 80-х років у Великобританії, є найбільш технічно оснащеними. А у США на сектор малого бізнесу припадає близько 50% науково-технічних розробок.
По-четверте, малий бізнес робить вагомий внесок у вирішення проблеми зайнятості. Ця функція проявляється у здатності малого бізнесу створювати нові робочі місця й поглинати надлишкову робочу силу під час циклічних спадів та структурних зрушень економіки. В розвинутих країнах на малий бізнес припадає в середньому 50% всіх зайнятих та до 70-80% нових робочих місць. Якщо у період криз 70-80-х років в розвинутих країнах йшов процес скорочення робочих місць на великих підприємствах, то дрібні фірми їх не тільки зберігали, але й навіть створювали нові.
По-п'яте, важлива функція малого бізнесу полягає в пом'якшенні соціальної напруги і демократизації ринкових відносин, бо саме він є фундаментальною основою формування середнього класу. Отже, він виконує функцію послаблення притаманній ринковій економіці тенденції до соціальної диференціації та розширення соціальної бази реформ, що здійснюються на даному етапі. Без орієнтації на таку соціальну базу ринкового середовища, яким є середній клас, запроваджені реформи приречені на провал.
Отже, роль та функції малого бізнесу з точки зору загальноекономічних позицій полягають не тільки у тому, що він є одним з найважливіших дійових факторів економічного розвитку суспільства, яке опирається на ринкові методи господарювання. Його важливою функцією є сприяння соціально-політичній стабільності суспільства, тобто він відкриває простір вільному вибору шляхів і методів роботи на користь суспільства та забезпечення власного добробуту.
За умов дестабілізації економіки, обмеження фінансових ресурсів саме суб'єкти малого бізнесу, які не вимагають великих стартових інвестицій, мають швидке обертання ресурсів, спроможні при певній підтримці найбільш швидко і економічно доцільно вирішувати проблеми демонополізації, стимулювати розвиток економічної конкуренції.
Таким чином, малий бізнес є невід'ємною рисою будь-якої ринкової господарської системи, без чого така економіка і суспільство в цілому не можуть не тільки розвиватися, але навіть й існувати. Великий капітал, безумовно, визначає рівень науково-технічного і виробничого потенціалу, але основою розвитку країн з ринковою системою господарювання є мале підприємництво як найбільш масова, динамічна та гнучка форма ділового життя. Саме в секторі малого підприємництва створюється і функціонує чимала маса національних ресурсів, яка є живильним середовищем для середнього та великого підприємництва.
Використана література:
1. Варналий 3. Малое предпринимательство в Украине // Финансовая консультация, 1998, №26-27
2. Виноградская А. Организационньїе мерьі содействия малому предпри-нимательству в регионах // Бизнес информ, 1999, №1-2
3. Виноградська А. Розвиток малого підприємництва // Економіка України, 1999,№2
4. Герасимчук 3. Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні // Фінанси України, 1998, №9
5. Грузинов В. Зкономика предприятия й предпринимательство. - М.: СО-ФИТ, 1994
6. Дзісь Г. Малий бізнес як феномен ринкової економіки // Економіка Ук-раїни, 1998,№1

 
 

Цікаве