WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Закони організації, особливості та властивості операційних систем - Реферат

Закони організації, особливості та властивості операційних систем - Реферат

даних.
У таких системах майстер ділянки, одержавши вироблений ЕОМ графіка виробництва, самостійно визначає час початку операцій і видає завдання робітником. Зміст завдання і зведення про його виконання (час початку і завершення операції, обсяг випущеної продукції, витрати сировини або напівфабрикатів) надходять в автоматизовану систему обліку й оперативно обробляються в обчислювальному центрі. Процес обробки зводиться до порівняння фактичного ходу виробництва з планом. У випадку виявлення відхилень ЕОМ робить коректування первісного запуску - випуску деталей у виробництво.
У загальному виді коректування графіка зводиться до виявлення тих деталей, ритм руху яких не відповідає планові, а також виділенню тих деталей, затримка виробництва яких не порушить графіка випуску готової продукції. Ця процедура дозволяє, з одного боку, установити необхідний час для стабілізації виробництва, а з іншого боку - визначити резерви машинного часу за рахунок сповільнення руху тих деталей, наявні запаси яких достатні для забезпечення планового випуску готової продукції.
Результатом такого аналізу є скоректований план-графік ведення виробництва. У ньому виділяються дві групи деталей, а) деталі стан виробництва яких загрожує зривом графіка випуску готової продукції; б) деталі, сповільнення руху яких на визначений період часу не створює аварійних ситуацій. Відповідно для першої групи приводиться номенклатура і час прискорення випуску, а для другий -номенклатура і час на яке можна призупинити виробництво ця деталей.
Така система дозволяє забезпечувати безпосередніх керівників виробництва необхідною інформацією. Майстер завжди знає не тільки "вузькі" місця виробництва, але і свої резерви. Тим самим безупинно підтримується потрібний ритм виробництва і рівень заділів.
3. Що можна запозичити вітчизняним підприємствам з досвіду організації ремонту обладнання виробничих підприємств США?
Отставание в развитии вспомагательного хозяйства неизбежно приведет к ухужшению производственной деятельности предприятия в целом. Это обуславливает роль и предназначение вспомагательных подразделений, призванных обеспечить нормальное протекание производственных процессов в цехах - потребителях их работ и услуг.
Особенно сложные задачи в области повышения эффективности промышленного производства стоят перед ремонтными подразделениями. В промышленности сложилось неблагоприятное соотношение численности персонала ремонтных и обслуживаемых подразделений. Ежегодные затраты на ремонты всех видов превышают капиталовложения в развитие предприятия. На долю рабочих, занятых подготовкой и проведением ремонтных работ в отрасли приходится более 42 % работников.
Важным показателем уровня технического состояния ремонтного хозяйства является удельный вес основных фондов этого подразделения в общей стоимости основных производственных фондов отрасли. В соответствии в рекомендациями Гипромеза этот показатель в черной металлургии должен быть в пределах 5-6 %. Фактически его величина намного ниже. В среднем по отрасли он составляет лишь немногим более 3 %, причем большая часть металлорежущего, литейного и кузнечного оборудования морально и физически устарела, что обусловило несбалансированность производственных мощностей, ремонтных цехов с потребителями в запасных частях обслуживаемых подразделений.
Фондоозброєнність праці в ремонтних підрозділах у п'ять - шість разів нижче, ніж в основних. Вона неоднакова й у ремонтних цехах різних підприємств. Позначаються розходження в технічному рівні й організації провадження робіт і послуг. Однак ці розходження не враховуються при плануванні засобів на технічний розвиток підприємств. Очевидно, прийшов час змінити співвідношення в розмірах засобів, призначених на розвиток виробництва, і розглядати підвищення технічного рівня й удосконалювання організації праці в ремонтних цехах як обов'язкова умова росту ефективності усього виробництва. Разом з тим представляється доцільним організувати проведення міжзаводського порівняльного аналізу роботи ремонтних підрозділів і установити на його основі різні нормативні параметри по найважливіших напрямках їхньої виробничої діяльності. Це дозволить органічно вписати ремонтні служби в загальну систему переходу підприємств на повний госпрозрахунок і самофінансування.
Актуальним залишається питання своєчасності забезпечення підприємств запасними частинами, що можна бачити на прикладі чорної металургії Кожний з основних цехів підприємства при сформованому положенні прагне мати свою ремонтно-механічну базу і невелику майстерню, у якій звичайно експлуатується застаріле обладнання Тут доречне відзначити, що металорізальне устаткування в цілому по галузі не відповідає сучасним вимогам.
Нарощування основних виробничих фондів підприємств, збільшення одиничної потужності агрегатів, інтенсифікація виробничих процесів наявність застарілого устаткування сталі причиною безупинного збільшення витрат праці на його зміст і проведення ремонтів.
Важливе значення має удосконалювання системи матеріального стимулювання. У виробництві деталей розряди робітника і виконуваної роботи можуть не збігатися, причому дуже часто кваліфіковані верстатники виконують роботу, що тарифікується нижче розряду робітника. У ремонтно-механічному цеху Донецького металургійного заводу, наприклад, на долю таких робіт приходиться 35-40 % відпрацьованого часу, а в окремі місяці і більше.
Найбільше правильно було б при визначенні чисельності верстатників по розрядах базуватися на розрахунках витрат робочого часу, необхідних для виготовлення (чи обробки) деталей тієї чи іншої складності. Однак при виробництві деталей для ремонту устаткування, коли навіть протягом місяця виникає багато непередбачених робіт, така відповідність навряд чи може бутидосягнуто. Потрібно враховувати і та обставина, що плинність кадрів особливо велика серед малокваліфікованих робітників, і верстатників для виготовлення порівняно простих деталей звичайно не вистачає. На Донецьком металургійному заводі, наприклад, чисельність верстатників 1-3 розрядів складає усього лише 14 % загальної чисельності робітників цієї групи. Тим часом висококваліфіковані верстатники не зацікавлені у виконанні роботи, що тарифікується нижче розряду робітника, тому що при цьому в них істотно знижується заробіток. Щоб частково компенсувати це зниження, представляється доцільним визначати суму премії верстатників виходячи з відрядного заробітку, розрахованого по розряду робітника.
Підвищення ефективності ремонтів устаткування може бути досягнуте шляхом посилення дієвості експерименту по додатковому залученню робітників та службовців для роботи в суспільному виробництві на умовах сумісництва Сутність експерименту полягає в тім, що адміністрації надане право залучати працівників свого підприємства у вільний час для виконання термінових робіт, не забезпечених робітниками кадрами.
У практиці господарювання для виконання багатьох видів ремонтних робіт підприємства передбачають залучати спеціалізовані ремонтні організації і не планують відповідну цим обсягам чисельність персоналу. Однак ремонтні роботи цими організаціями нерідко проводяться не в повному обсязі, з низькою якістю і з перевищенням установленої тривалості.
Здійснення викладених заходів буде сприяти збільшенню коефіцієнта змінності металорізального устаткування, скороченню тривалості і поліпшенню якості проведених ремонтів і в кінцевому рахунку підвищенню ефективності виробничого потенціалу Разом з тим матеріальною основою прискорення цього процесу є підвищення технічного рівня ремонтного виробництва шляхом його реконструкції і переозброєння.
Список використаної літератури.
1. Менеджмент: Учебник / Руководители авторського коллектива: В.Г. Ильюшенко, В.В. Рыбак. - Донецк: ООО "Андромеда-4", 1998.
2. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. 0 М.: "Дело", 1992.
3. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.
4. Говард К., Коротков Э. Принципы менеджмента: Управление в системе цивилизованного предпринимательства: Учеб. Пособие. - М.: ИНФРА-М, 1996.

 
 

Цікаве

Загрузка...