WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Закони організації, особливості та властивості операційних систем - Реферат

Закони організації, особливості та властивості операційних систем - Реферат


Реферат на тему:
Закони організації, особливості та властивості операційних систем
1. Закони організації, особливості та властивості операційних систем. 1
2. Організація поточного планування на підприємстві. 5
3. Що можна запозичити вітчизняним підприємствам з досвіду організації ремонту обладнання виробничих підприємств США? 7
Список використаної літератури. 10
1. Закони організації, особливості та властивості операційних систем.
Розглянемо промислове підприємство як виробничу систему.
Виробнича система - це особливий клас систем, що включає працівників, знаряддя, предмети праці й інші елементи, необхідні для функціонування системи, у процесі якого створюються чи продукція послуги. Виробничою системою є і робоче місце і народне господарство в цілому.
Принципи організації виробництва - це основні правила, що відбивають загальні (універсальні) закони організації і службовці керівництвом у практичній діяльності організації виробничих систем. Незважаючи на те, що принципи формулюються людьми, вони об'єктивні й обов'язкові, їм необхідно випливати незалежно від бажання людей. Саме по собі знання принципів не гарантує успіху, необхідно навчитися застосовувати їх на практиці. Не рідко люди добре знаючі ті чи інші принципи теоретично виявляються нездатними використовувати їх у повсякденній практичній діяльності по організації і керуванню виробництвом.
В міру розвитку й удосконалювання самого виробництва можуть вироблятися нові принципи, уточнюватися формулювання існуючих (у зв'язку з цим принципи виробничих систем не можна розглядати як догми).
Основні принципи організації виробничих систем:
1) принцип відповідності виробничих систем цілям, перед ними поставленим;
2) принцип відповідності елементів системи один одному;
3) принцип відповідності зв'язків елементів системи, їхнім властивостям і сутності системи;
4) принцип резервів.
Основними елементами процесу виробництва на промислових підприємствах є: засоби праці (машини, агрегати й інше технологічне устаткування); предмети праці (сировина, матеріали); сама праця (доцільна діяльність людини, спрямована на створення продукції). Застосовуючи знаряддя праці, людина впливає ними на предмети праці, видозмінює останні, перетворюючи їх у продукт праці (готову продукцію). Жива праця, що приводить у рух засобу виробництва, є основою виробництва.
Виробничі процеси в об'єднаннях і на підприємствах промисловості підрозділяються на наступні головні види: основні, допоміжні й обслуговуючі. Основні процеси зв'язані з виробництвом основної продукції. Наприклад, на машинобудівному заводі до них відносяться виробництво заготівель (виливків, кувань, штампувань); механічна і термічна обробка по виготовленню деталей; складальні виробничі процеси. Допоміжні й обслуговуючі процеси спрямовані на забезпечення нормального протікання основних процесів. До них звичайно відносять ремонт основних фондів, у тому числі підтримка устаткування в працездатному стані; виготовлення технологічного оснащення, виробництво різних видів енергії; переміщення предметів праці і готової продукції, вантажно-розвантажувальні роботи і т.д.
На ряді підприємств може мати місце виробництво різної тари й упакування, виготовлення продукції ширвжитку з відходів виробництва. Ці процеси відносяться відповідно до підсобним і побічним.
Процес виробництва на промисловому підприємстві підрозділяється на самостійні фази. Такими фазами є, наприклад, на взуттєвих фабриках - штампувальні, закрійні, пошивні; у машинобудуванні - заготівельні, оброблювальні, складальні; у чорній металургії - чавуноплавильні, сталеплавильні, прокатні.
Кожна фаза виробництва складається з часткових процесів. Частковий процес характеризується визначеною закінченістю етапу виробництва продукції (наприклад, у ливарному виробництві - готування землі, формування, плавка металу, заливання й ін.). У свою чергу часткові процеси підрозділяються на технологічні (основні) і допоміжні операції. Технологічна операція - це частина процесу виробництва, під впливом якої в предметі праці відбуваються ті чи інші зміни (наприклад, обдирні, шліфувальні й інші операції). Допоміжні операції спрямовані на створення умов для виконання технологічних операцій (переміщення предмета праці, контроль розмірів оброблюваних деталей і т.д.).
У деяких виробництвах виготовлення продукції відбувається при участі природних процесів (природне сушіння деревини, природне старіння чавунних виливків і т.д.).
Виробничий процес по виготовленню визначеної продукції складається із сукупності технологічних (основних), допоміжних операцій і природних процесів. Важливим показником інтенсифікації виробництва, ефективності організації виробничого процесу є час, затрачуваний на його здійснення. Тривалість виробничого процесу виражається через виробничий цикл.
Повна система виробничої діяльності організації називається операційною системою. Вона складається з трьох підсистем: а)переробної, б) забезпечення, в) планування і контролю.
Переробна підсистема виконує продуктивну роботу, безпосередньо зв'язану з перетворенням вхідних величин у вихідні результати. Наприклад, для машинобудівного заводу основними результатами його діяльності є зроблені машини й устаткування. Сировина, допоміжні матеріали, електроенергія і різні покупні вузли і вироби споживаються переробною системою за допомогою використовуваної робочої сили, або, як прийнято говорити, впливу людського фактора.
Підсистема забезпечення прямо не зв'язана з результатами виробництва, але без неї виробництво неможливе. В умовах машинобудівного заводу в подсистему забезпечення входить електроцех, транспортний цех, ремонтно-механічна ділянка й ін.
Функція, що вважається частиною підсистеми забезпечення в одній організації, може бути складовою частиною переробної системи в іншій.
Підсистема планування і контролю одержує від переробної підсистеми інформацію про стан системи і незавершене виробництво. Інформація надходить як від внутрішнього середовища організації, так і від зовнішньої.
Підсистема планування і контролю повинна обробляти весь цей великий обсяг інформації і готувати необхідні пропозиції про роботу переробної системи в наступному. Виникаючі при цьому питання, як правило, стосуються використання виробничих потужностей, удосконалювання диспетчеризації, керування матеріально-виробничими запасами, якості продукції.
2. Організація поточного планування на підприємстві.
Задачі календарного планування відрізняються високим ступенем складності. Неважко уявити собі, що якщо цех обробляє багато сотень деталей на десятках одиниць різноманітного устаткування, то існує величезна кількість можливих варіантів черговості і періодичності їхнього запуску у виробництво, формування технологічних маршрутів, використання взаємозамінного устаткування. Можливість перебування не тільки оптимального, але й ефективного рішення шляхом простого перебору всіх цихваріантів в оперативному режимі цілком виключається. Ці проблеми можна вирішувати лише за допомогою економіко-математичних методів і сучасної обчислювальної техніки.
Для цих цілей в основному використовуються наближені методи (імітаційні моделі, методи лінійного програмування і т.п.). Як правило, у розвитих країнах фірми не прагнуть до одержання за допомогою обчислювальної техніки таких графіків виробництва, які б установлювали точний час початку і завершення операцій. Вважається нормальним одержання таких графіків, які б визначали номенклатуру й обсяг випуску деталей за зміну (доба) або тиждень. Такий підхід має визначені переваги. Насамперед він дозволяє спростити розробку моделей оперативно-календарного планування й зробити дешевим за рахунок цього систему керування виробництвом. Крім того, він дає можливість більш повно використовувати досвід безпосередніх керівників виробництва -майстрів і начальників цехів.
Оперативне керування виробництвом вимагає, щоб безупинно враховувався хід виконання плану і коректувалися графіки запуску - випуску деталей. Реалізація цих задач також цілком покладена на електронно-обчислювальну техніку і на кошта збору первинних

 
 

Цікаве