WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Підприємництва - Реферат

Підприємництва - Реферат

комітетом України.
Юридично підприємство вважається створеним і набуває прав юридичної
особи з дня його державної реєстрації.
У цьому розділі також визначається що окремими видами діяльності підприємство може займатися тільки
на підставі спеціального дозволу (ліцензії).
А загалом кожне підприємство діє на основі статуту. Статут затверджується власником майна, а для державних підприємств -
власником майна за участю трудового колективу.
У статуті підприємства визначаються власник та
найменування підприємства, його місцезнаходження, предмет і цілі
діяльності, його органи управління, порядок їх формування,
компетенція та повноваження трудового колективу і його виборних
органів, порядок утворення майна підприємства, умови реорганізації
та припинення діяльності підприємства.
У найменуванні підприємства визначаються його назва (завод,
фабрика, майстерня та інші) і вид (індивідуальне, сімейне,
приватне, колективне, державне) та інше.
Розділ III МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА
Стаття 10. Утворення і використання майна
Стаття 11. Володіння і користування природними ресурсами
Стаття 12. Участь підприємства у випуску та торгівлі
цінними паперами
Стаття 13. Гарантії майнових прав підприємства
Третій розділ на відміну від другого розглядає питання лише такого характеру які стосуються вже реально існуючого підприємства. А саме майна підприємства і визначає що до нього відноситься та як воно створюється. Майно підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства. Майно підприємства відповідно до законів України, статуту підприємства та укладених угод належить йому на праві власності, повного господарського відання або оперативного управління. Майно, що є державною власністю і закріплене за державним підприємством (крім казенного), належить йому на праві повного господарського відання. Джерелами формування майна підприємства є:
грошові та матеріальні внески засновників;
доходи, одержані від реалізації продукції, а також від інших
видів господарської діяльності;
доходи від цінних паперів;
кредити банків та інших кредиторів;
капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
надходження від роздержавлення і приватизації власності;
придбання майна іншого підприємства, організації;
безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій,
підприємств і громадян;
інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.
Наступна стаття регламентує правила володіння користування та розпорядженням природніми ресурсами. В якій вказано що володіння і
користування природними ресурсами підприємство
здійснює у встановленому порядку за плату, а у випадках,
передбачених законодавчими актами України, - на пільгових умовах.
Підприємство відповідно до законодавства України несе
відповідальність за додержання вимог і норм щодо охорони,
раціонального використання та відновлення до рівня встановлених
нормативів земель, вод, надр, лісів, інших природних ресурсів, а
також за додержання встановлених нормативів викидів і скидання
забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище і розміщення
в ньому відходів.
Також в цьому розділі закріплюються гарантії захисту майнових прав підприємства. Вилучення державою у підприємства його основних фондів, оборотних коштів та іншого використовуваного ним майна здійснюється тільки у випадках,
передбачених законами України.
Збитки, завдані підприємству в результаті порушення його
майнових прав громадянами, юридичними особами і державними
органами, відшкодовуються підприємству за рішенням суду або
арбітражного суду.
Розділ IV УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ І САМОВРЯДУВАННЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВУ
Стаття 14. Загальні принципи управління підприємством
Стаття 15. Трудовий колектив та його самоврядування
Стаття 16. Керівництво підприємства
Стаття 17. Колективний договір
Управління підприємством здійснюється відповідно до
статуту на основі поєднання прав власника щодо господарського
використання свого майна і принципів самоврядування трудового
колективу.
Підприємство самостійно визначає структуру управління,
встановлює штати.
Власник здійснює свої права по управлінню підприємством
безпосередньо або через уповноважені ним органи. Власник або
уповноважені ним органи можуть делегувати ці права раді
підприємства (правлінню) чи іншому органові, який передбачений
статутом підприємства і представляє інтереси власника та трудового
колективу.
Важливою ланкою будь якого підприємства є трудовий колектив який
становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що
регулюють трудові відносини працівника з підприємством.
Але самим важливим елементом є керівник підприємства який наймається (призначається) власником або обирається власниками майна.
При найнятті власником або уповноваженим ним органом керівника підприємства на посаду з ним укладається контракт (договір, угода), в якому визначаються права, строки найняття, обов'язки і відповідальність керівника підприємства перед власником та трудовим колективом, умови його
матеріального забезпечення і звільнення з посади з урахуванням
гарантій, передбачених контрактом та законодавством України.
На кожному підприємстві існує колективний договір яким регулюються виробничі, трудові і економічні відносини трудового колективу з адміністрацією
підприємства, питання охорони праці, соціального розвитку, участі
працівників у використанні прибутку підприємства, якщо останнє
передбачене статутом підприємства.
Розділ V ГОСПОДАРСЬКА, ЕКОНОМІЧНА і СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
Стаття 18. Прибуток (доход) підприємства
Стаття 19. Трудові доходи працівника підприємства
Стаття 20. Планування діяльності підприємства
Стаття 21. Господарські відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами.
Стаття 22. Забезпечення засобами виробництва та реалізація продукції
Стаття 23. Ціни і ціноутворення.
Стаття 24. Фінансові та кредитні відносини
Стаття 25. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
Стаття 26. Соціальна діяльність підприємства
На всіх підприємствах основним узагальнюючим показником
фінансових результатів господарської діяльності є прибуток.
Порядок використання прибутку (доходу) визначає власник
(власники) підприємства або уповноважений ним орган згідно з
статутом підприємства та чинним законодавством. ( Дію абзаца
другого пункту першого статті 18 припинено строком на один рік в
частині

 
 

Цікаве

Загрузка...