WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Психологічний портрет підприємця (Контрольна) - Реферат

Психологічний портрет підприємця (Контрольна) - Реферат

договорі терміну
Опціоном вважають операцію, за якої ризик обмежений порівняно з ф'ючерс-ним контрактом. Її зміст зводиться до договірного зобов'язання купити або продати товар (фінансові права) за наперед визначеною ціною в межах узгод-женого періоду. В обмін на таке право покупець опціону виплачує продавцю пев-ну суму премії. Ризик покупця обмежується розміром премії, а ризик продавця зменшується на величину такої премії, Опціони здійснюються стосовно кон-кретних товарів, цінних паперів, ф'ючерсних контрактів. Окремо виділяють опціони на купівлю або на продаж, що надають право, але не зобов'язують купи-ти чи продати ф'ютерсняй контракт або товар за обумовленою ціною.
6) Не всі фізичні особи можуть бути успішно господарюючими підприємця-ми. Одні індивіди нездатні займатися бізнесом, другі бояться ризикувати, тре-ті не мають власного капіталу тощо. Вони краще сприйматимуть таку форму діяльності, яка спроможна забезпечити їм більшу впевненість у господарському успіху.
Саме для таких людей може стати привабливим франчайзинг.
У широкому розумінні слова франчайзинг означає надання права на вироб-ництво та (або) збут продукції (послуги) з практичною допомогою у справі організації й управління бізнесом. По суті, франчайзинг можна тлумачити як метод ведення бізнесу, що базується на довгострокових відносинах між двома контрагентами: франчайзодавцем і франчайзоотримувачем.
Франчайзодавець - це незалежна фірма, котра.виробляє.про-дукцію (надає послуги) і делегує право використовувати своє ім'я (торгову марку) і продавати (виробляти) свої товари (послуги) іншій фірмі - франчайзоотримувачу. Наприклад, фірма, що виготовляє автомобілі, стає франчайзодавцем, якщо пра-во на збут цієї продукції придбає інша фірма-франчайзоотримувач.
Розрізняють три типи франчайзингу:
І) торговий франчайзинг-торгова фірма (франчайзоотримувач) отримує лише право використовувати назву іншої Фірми і її товарний знак;
2) франчайзинг розповсюдження продукції-придбання ліцензії на продаж (виробництво) в межах суворо обмеженої території певних видів продукції під товарним знаком виробника;'
3) чистий франчайзинг - передбачає комплексне забезпечення бізнесу фран-чайзоотримувача, що охоплює право на використання імені франчайзодавця, лі-цензію на продаж товарів (надання послуг), навчання методів оперативногоуправління придбаним бізнесом тощо.
Світовий досвід підтверджує, що франчайзинг особлива форма організації бізнесу заслуговує на увагу господарників і велике поширення в Україні.
7) Товариство (партнерство) як форма організації бізнесу часто с логічним продовженням розвитку одноосібного володіння. Така організаційноправова форма підприємницької діяльності передбачає об'єднання капіталів двох і біль-ше окремих фізичних або Юридичних осіб за умов розподілу ризику, при-бутку і збитків на основі рівності; спільного контролю результатів бізнесу; активної участі в його веденні. Основою взаємин між сторонами, що вступають у парт-нерство, є договір.
За ступенем участі засновників (партнерів) у діяльності підприємства прийнято розрізняти товариства: повні (з повною відповідальністю); коман-дитні; товариства з додатковою та обмеженою відповідальністю.
Повним (з поєною відповідальністю) вважається таке товариство, всі учас-ники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідар-ну відповідальність за його зобов'язаннями всім своїм майном.
Командитним визнається товариство, яке поряд з учасниками, що несуть відповідальність за Його зобов'язаннями всім своїм майном, включає принаймні одного учасника, відповідальність котрого обмежується внеском у майно тако-го організаційного утворення.
Товариство з додатковою відповідальністю - це таке господарське това-риство, партнери якого відповідають за його зобов'язаннями перед кредитора-ми своїми внесками до статутного фонду, а за недостатності цих коштів- і додатково, належним їм майном в однаковому для всіх учасників кратному роз-мірі. У товаристві з обмеженою відповідальністю учасники несуть відповідаль-ність за господарську діяльність у межах їхніх внесків у вигляді майна, грошей, продуктів інтелектуальної власності тощо;
Для всіх видів товариств (партнерств) спільним е те, що Їх створення і фун-кціонування здійснюється на основі установчої угоди між партнерами. Угода має містити таку інформацію: повноваження партнерів; сума коштів, що ін-вестується кожним із них; порядок розподілу прибутку і можливих збитків; особливості здійснюваних у товаристві фінансових і облікових операцій; проце-дура прийняття нових партнерів і ліквідації товариства.
До переваг господарських товариств належать:
o ширші можливості щодо розвитку виробництва або надання послуг, посе-редництва тощо;
o збільшення фінансової незалежності та дієспроможності завдяки об'єд-нанню ресурсів кількох партнерів; менший ризик з погляду комерційних банків, що сприяє одержанню певних пільг у кредитуванні;
o веяикасвободатаоперативністьгосподарськихдій; кілька партнерів зви-чайно швидше приймають виважені управлінські рішення;
o додаткові можливості розвитку ефективного менеджменту завдяки зас-тосуванню функціональної спеціалізації працівників і залученню професіональ-них менеджерів.
Проте цей тип організації підприємницької діяльності має певні недоліки, че-рез що він інколи не тільки не може подолати недосконалість одноосібної влас-ності, а й породжує нові проблеми.
1. Необмежена відповідальність будь-якого товариства може загрожува-ти всім партнерам так само, як і одноосібному власнику. Крах одного з парт-нерів може спричинити банкрутство товариства в цілому, оскільки в більшо-сті випадків учасники несуть солідарну відповідальність.
2. Недостатність досвіду господарювання і несумісність інтересів парт-нерів можуть провокувати малоефективну діяльність, а колективний менед-жмент - негнучке управління товариством.
3. Непередбачуваність процесу і результатів діяльності товариства як нестійкої організаційно-правової форми підприємництва значно збільшують господарський ризик і зменшують впевненість у досягненні очікуваного зиску.

 
 

Цікаве

Загрузка...