WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Психологічний портрет підприємця (Контрольна) - Реферат

Психологічний портрет підприємця (Контрольна) - Реферат

цілей реструктуризації і водночас показником її успішності;
" наявність позитивних грошових потоків від основної діяльності - зростання грошових потоків дає можливість повертати борги та інвестувати кошти в оновлення і зростання виробництва, що свідчить про успішність реструктуризації;
" зростання продуктивності праці - із скороченням обсягів продажу на традиційних ринках підприємства повинні знаходити нові ринки збуту або скорочувати чисельність свого персоналу; для оцінки успішності цих дій використовується динаміка зростання продук-тивності праці;
" зростання продуктивності всіх видів ресурсів - оцінити успішність дій в цьому напрямку можна через показники рентабельності та їх динаміки;
" зростання обсягів експорту - орієнтація на зовнішні ринки вимагає використання новітніх маркетингових технологій, підвищення якості продукції та її конкурентоспроможності, успішність реструктуризації в і цьому напрямку можна оцінити за темпами зростання експорту.
3) Фаза розвитку допускає первісну діяльність формальної організації, пов'я-зану, насамперед, із проведенням додаткових досліджень, розробкою техноло-гічної документації, організаційним проробленням підприємницького проекту, закупівлею, монтажем, і налагодженням виробничого устаткування і початком виробничої діяльності.
Це найбільш капіталомістка фаза, що вимагає сторонніх інвестицій, які уже можна одержувати як кредити банків, інвестиційних компаній, І організацій, зацікавлених у новій продукції. Крім того, уже на цій фазі МП може претенду-вати на деякі пільгивідповідно до законів України про мале підприємництво:
- пільгові умови кредитування;
- компенсація частини витрат із зовнішньоекономічної діяльності;
- пільгові умови страхування;
- звільнення підприємства від частини оподатковуваних податків.
Важливий етап - залучення фінансових засобів. Власних засобів у підприємця для початку і розвитку справи, як правило, недостатньо. Дефіцит коштів мож-на перебороти шляхом випуску акцій (тобто частковою передачею прав на уча-сть у капіталі і прибутку підприємства), випуску власних боргових зобов'язань і, нарешті, одержанням позик у комерційних банках. Тут підприємство вступає у взаємини з юридичними і фізичними особами, що здобувають його акції чи борго-ві зобов'язання, а також з комерційними банками.
Кредити банку поділяються на короткострокові, середньострокові і довгос-трокові. Специфіка переходу до ринку в нашій країні привела до того, що найбі-льший інтерес для обох сторін - і підприємства, і банку - являють собою корот-кострокові позички, що видаються банками, як правило, на 3О, 60 і 90 днів, тоб-то до трьох місяців.
Надання кредитів підприємствам нерідко супроводжується різними видами страхових операцій. Страхуванню можуть підлягати будинки, запаси матеріа-льних цінностей та ін. У цьому випадку підприємства вступають у ділові взає-мини зі страховими Компаніями.
Випускаючи акції, облігації, інші цінні папери чи здобуваючи Їх, підприємства звертаються до фондового ринку - ринку цінних паперів. Перелік організацій, з якими підприємства вступають тут у взаємини, досить великий. Насамперед, це фондові біржі, кредитно-фінансові інститути, Інвестиційні фонди, індиві-дуальні інвестори й ін.
Організаційна стадія створення підприємства полягає у формуванні органі-заційної структури нового підприємства: управління підприємством, управління персоналом і виробничою інфраструктурою фірми.
Фінансування на цій стадії звичайно здійснюється за рахунок власних коштів підприємця чи засновника МП. Одержання кредитів банків чи засобів сторонніх інвесторів на цій фазі вкрай важке. Проте в умовах України капітал можна придбати приблизно наступним чином:
- під заставу цінностей, майна, нерухомості;
- одержання кредиту під відсотки в банку;
- придбання інвестора під ефективну ідею;
- при створенні спільного підприємства;
- при наявності засновника-кредитора (наприклад банку);
- особисті засоби, позика;
- додавання капіталу засновників;
- допомога спонсорів та ін.
Сировина, матеріали, інформація, технології, трудові ресурси, земля, нерухо-мість - усе це предмет конкретного розгляду в роботі керівників у залежності від розроблювальної ідеї і видів діяльності.
Ці ресурси можна придбати в державних органів і підприємств, комунальних і місцевих органів; в агрокомплексі, в інших акціонерних компаній і фірм із різни-ми видами діяльності і власності, за умови, що вони зацікавлені у вашому чи спі-льному бізнесі.
4) Особливим видом професійної підприємницької діяльності є біржове під-приємництво, головним і єдиним суб'єктом котрого виступають біржі. Біржа є особливою організаційною формою оптової торгівлі. Звичайно кожній біржі притаманна відповідна спеціалізація, що обмежується певним регіоном країни (регіональні універсальні біржі) або видається вибраним профілем діяльності. За останньою ознакою виокремлюють:
o товарні біржі (спеціалізуються на оптовій торгівлі масовими товарами, що мають чіткі та стійкі якісні параметри);
o фондові біржі (спеціалізовані центри з купівлі-продажу цінних паперів);
o валютні біржі (місця здійснення операцій з купівлі-продажу золота і валюти);
o біржі праці (організаційне утворення для обліку потреб і пропонування робочої сили, сприяння працевлаштуванню з організацією перенавчання).
Підприємництво у біржовій діяльності може бути зв'язане зі створенням біржі як комерційної структури або з організацією брокерської контори. Проведенням усіх операцій на біржі займаються бірдазві брокери, тобто посередники, які мають сприяти встановленню необхідних контактів між заінтересованими сторонами (клієнтами) та укладанню відповідних угод. За виконані операції бро-кер отримує брокерську винагороду в розмірі, узгодженому з клієнтами, або за таксою, встановленою біржовим комітетом.
У процесі біржового підприємництва виконуються й деякі специфічні операції. Найважливішими з них є ф'ючерсні контракти й опціони.
Ф'ючерсний контракт - це контракт на поставку обумовленої кількості певно-го товару (конкретної номенклатури й асортименту) за фіксованою ціною про-тягом зазначеного у

 
 

Цікаве

Загрузка...