WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Психологічний портрет підприємця (Контрольна) - Реферат

Психологічний портрет підприємця (Контрольна) - Реферат

погіршенням фінансово-еко-номічних показників діяльності, руйнуванням системи соціального захисту насе-лення.
Часткова (обмежена) реструктуризація використовується підприємством для відновлення технічної та економічної дієздатності; заходами такої рестру-ктуризації можуть бути: додаткова емісія цінних паперів, переоцінка активів, зниження дебіторської заборгованості, переоформлення боргів та ін.
Комплексна реструктуризація охоплює більш суттєві зміни у формі розроб-ки нової організаційної структури, технічної, технологічної та продуктової по-літики, зміни у менеджменті тощо.
Санаційна (відновна) реструктуризація застосовується, коли підприємство перебуває у передкризовому або кризовому стані І має за мету вийти з нього. Ознаками такого стану є:
o втрата ринковихпозицій;
o проблеми з постачанням та залишками матеріалів, незавершеність виробництва;
o великі запаси готової продукції;
o заборгованість перед банками, кредиторами та державою;
o втрата ліквідності.
Основними напрямами реструктуризації дій у цій ситуації є:
o скорочення ресурсів; o скорочення пропозиції;
o скорочення ринків; o зменшення розмірів підприємства.
Адаптаційна (прогресивна) - використовується за відсутності кризи, але при появі негативних тенденцій з метою їх подолання та адаптації підприємства до нових ринкових умов.
Ознаками такого стану є: зниження загальної ефективності; вичерпання ринкового потенціалу; відсталість порівняно зі світовими стандартами; перс-пективи на інших ринках; низька ефективність управління.
У рамках цієї реструктуризації найчастіше запроваджуються:
o просторова диверсифікація - розвиток нових внутрішніх та зовнішніх рин-ків;
o продуктова диверсифікація - розвиток нових продуктів як споріднених, так і відмінних.
Випереджаюча - має місце в успішних компаніях, які передбачають можли-вість зміни умов функціонування і прагнуть підсилити свої ключові позиції та конкурентні переваги. Характерними рисами такої реструктуризації є:
o стратегічні альянси, купівля-продаж бізнесів.
Управлінська реструктуризація пов'язана зі зміною організаційної структу-ри підприємства, менеджменту, інноваційної, технологічної та маркетингової політики, системи підготовки і перепідготовки кадрів.
Технічна реструктуризація повинна забезпечити підприємству відповідний рівень виробничого потенціалу, технології, ефективних систем постачання та ін., що дозволить виготовляти конкурентоспроможну продукцію.
Економічна реструктуризація покликана забезпечити достатній рівень рен-табельності шляхом оптимізації капітальних і поточних витрат, обсягу прода-жу, збалансованої цінової політики та ін.
Фінансова реструктуризація стосується управління пасивами підприємст-ва, а саме його заборгованістю і передбачає зміну структури пасивів шляхом:
" відстрочки погашення заборгованості;
" зниження процентної ставки по заборгованості;
" визначення більш вигідної для підприємства схеми погашення заборгованості;
" заміни частки заборгованості на акції;
" анулювання частки або всієї заборгованості;
" отримання від кредиторів нових позик або гарантій.
Реструктуризація власності стосується зміни власника державних підприє-мств та зміни власності через зміну участі в капіталі та ін.
Оперативна реструктуризація розрахована на декілька місяців, і підприєм-ство вирішує питання підвищення своєї ліквідності за рахунок внутрішніх ресур-сів у рамках санаційної реструктуризації. Вона полягає у:
" створенні або виділенні нових структурних підрозділів підприємства;
" оперативному зниженні дебіторської заборгованості;
" зменшенні величини оборотних фондів через виявлення і реалізацію зайвих запасів;
" скороченні обсягів основних фондів через реалізацію зайвого обладнання, транспортних засобів тощо;
" оцінці і припиненні здійснення неефективних інвестицій та ін.
Стратегічна реструктуризація здійснюється в довгостроковому періоді, базується на результатах оперативної реструктуризації і передбачає залучення як внутрішніх, так і зовнішніх джерел фінансування в межах адаптаційної та випереджаючої реструктуризації. Вона може передбачати такі дії, як:
o диверсифікація виробництва;
o завоювання нових ринків збуту;
o придбання нового устаткування;
o впровадження новітніх технологій;
o сертифікація виробництва;
o реструктуризація організаційної структури підприємства;
o підвищення кваліфікації персоналу;
o реструктуризація власності;
o купівля-продаж бізнесу.
Програма реструктуризації, розроблена для всього підприємства, може ма-ти доволі масштабний характер із зазначенням відповідних служб і підрозділів, задіяних в її виконанні, та орієнтовних строків реалізації; може передбачати поетапність впровадження тих чи інших заходів.
План реструктуризації за напрямами розробляється на основі програми реструктуризації. Він містить перелік дій щодо кожного заходу, строки його початку і закінчення, визначає відповідних осіб за його виконання, необхідні ре-сурси і кошти, очікуваний результат. Він може передбачати дії як в межах всього підприємства, так і окремого підрозділу.
Можливими способами реструктуризації підприємства можуть бути такі:
o перепрофілювання підприємства (зміна асортиментно-продуктового на-прямку роботи відповідно до вимог ринку);
o виділення окремих структурних підрозділів для подальшої Їх діяльності (з наявних на підприємстві підрозділів виокремлюються нові підрозділи, що дозво-ляє їм розширити поле діяльності, посилити відповідальність за ре-зультати ро-боти та ін.);
o виділення окремих структурних підрозділів як нових юридичних осіб (таке виділення передбачає наявність окремого балансу і всіх наслідків, що випливаю-ть зі статусу підрозділу як юридичної особи);
o злиття двох і більше підприємств та утворення нової юридичної особи (характерне для випадків, коли одне із підприємств є нерентабельним і вести самостійно господарську діяльність неспроможне).
Результати реструктуризації оцінюються такими показниками:
" прибутковість - досягнення відповідного рівня прибутковості е однією з

 
 

Цікаве

Загрузка...