WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Психологічний портрет підприємця (Контрольна) - Реферат

Психологічний портрет підприємця (Контрольна) - Реферат


КОНТРОЛЬНА РОБОТА
На тему: Психологічний портрет
підприємця
з курсу "Основи підприємництва"
Варіант 14
Львів-2004
1. Психологічний портрет підприємця.
2. Ліквідація і реорганізація підприємства.
3. Основні етапи фінансування підприємства в ході його становлення.
4. Фінансові посередники: їх коротка характеристика.
5. Оцінка доцільності злиття підприємств.
6. Чому для підприємця важливо провести самооцінку до купівлі франчайзи?
7. Щоб вижити у нелегкий час економічної скрути, декілька приватних підприємств і господарських товариств вирішили сконцентрувати свої зусилля. Які можуть бути шляхи об єднання цих зусиль і як вони регламентуються законодавче?
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
Економіка підприємства
О.П. Крайник, Є.С. Барвінська
Економіка підприємства
І.М. Бойчик
Економіка підприємства
В.М. Шаповал, Р.Н. Аврамчук, О.В. Ткаченко
Підприємництво
В.А. Подсолонко, А.Ф. ПроцайЮ, Т.Л. Миронова,В.О. Василенко
Основи менеджменту
О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник
1) Соціально-психологічні: психологічна компетентність; управлінська культу-ра; розум; культура ділового спілкування; прагнення до лідерства і влади; уміння керувати своєю поведінкою і регулювати свій психічний стан; колегіальність: толе-рантність; оптимізм; екстравертність (спрямованість зусиль, енергії на зовніш-ній світ); уміння керувати конфліктами; чітко висловлювати свої думки та публіч-но виступати; інтелектуальність; здатність оптимізувати соціально-психологіч-ний клімат у колективі, створювати психо-логічний комфорт; емо-ційна стійкість та стресостійкість; почуття гумору; уміння створювати та підтри-мувати свій імідж тощо.
Моральні: патріотизм; національна свідомість; державницька позиція; інтелі-гентність; людяність; порядність; почуття обов'язку; громадянська позиція; го-товність допомагати людям; чесність; повага до гідності людей тощо.
Завдання підприємців. Окрім менеджера, в ринковій економіці надзвичайно важ-ливу роль відіграє ще одна ключова фігура - підприємець. Підприємництво за своєю сутністю є основним механізмом здійснення структурних змін в економіці, забезпе-чення економічного зростання, формування заново створеного капіталу, забезпечен-ня результативної інноваційної та інвестиційної діяльності тощо.
Підприємець - людина, яка готова йти на ризик, нововведення. новаторство, зміни в організації: регулює процес створення нового; несе фінансову, моральну та соціальну відповідальність; отримує грошовий дохід та задоволення від досягнень; розвиває власну справу і із засадах вкладення додаткових фінансових коштів (своїх та позичених) і залучення матеріальних цінностей.
2) Метою проведення реструктуризації є створення таких господарюючих суб'єктів, які здатні виготовляти конкурентоспроможну продукцію, бути технічно забезпеченими і фінансово-дієздатними.
Реструктуризація на рівні підприємства стосується перебудови всіх сфер його діяльності, починаючи від виробничо-технічних та організаційних систем і завершуючи фінансовими аспектами і проблемами власності.
Реструктуризацію можна проводити і на макрорівні.
У такому випадку вона спрямовується на зміну співвідношення окремих галу-зей та підгалузей, рівня розвитку елементів ринкової інфраструктури, механіз-мів і важелів управління економікою, приватизаційними процесами.
В цілому будь-яка реструктуризація має забезпечувати в кінцевому підсум-ку платоспроможність підприємств, що обумовлюється зменшенням витрат, під-вищенням продуктивності праці, запровадженням нової технології, модер-ніза-цією обладнання.
При цьому вважається, що процесам реструктуризації підлягають, як прави-ло, слабкі, неплатоспроможні підприємства, що стоять на межі банкрутства, однак і прибуткові підприємства використовують різні варіанти реструктури-зації Зарубіжний досвід свідчить, що реструктуризацію на Заході проводять і досить успішні компанії, які прагнуть забезпечити достатню прибутковість своїх акцій у майбутньому. Тому цілком справедливим е більш широке тракту-вання реструктуризації як процесу підготовки І реалізації програми комплексних змін на підприємстві з метою підвищення його ринкової вартості.
Процес реструктуризації може бути викликаний рядом Зовнішніх і внутрішніх причин.
Зовнішні чинники реструктуризації:
o технологічний прогрес (новітні технології, передові методи комунікації та інформаційного зв'язку; зниження затрат на обробку даних, ефективні транспортні мережі);
o міжнародна економічна інтеграція (скорочення торговельних і митних ба-р'єрів, більш вільний потік капіталу, підвищення мобільності робочої сили, утво-рення економічних блоків та союзів, монетарна інтеграція та створення між-народних валют);
o докорінні зміни на ринках розвинутих країн (уповільнення темпів розвитку цих країн, більш агресивний експорт і пошук додаткових ринків збуту, зменшен-ня ступеня державного регулювання економіки);
o зміни соціально-економічних систем (трансформація економічних систем країн Центральної та Східної Європи і Азії, зростання долі приватного секто-ру);
o політика уряду (податкова, кредитна, митна, соціальна, інформаційна).
Внутрішні чинники реструктуризації:
o незадовільний рівень загального менеджменту (слабка орієнтація на ринок, відсутність стратегії, низька кваліфікація кадрів);
o слабкий фінансовий менеджмент з питань: управління грошовими потока-ми, прийняття інвестиційних рішень, управління затратами;
o неконкурентоспроможність продукції (поява нових продуктів і конкурентів, виробництво застарілої продукції, падіння обсягів продажу);
o високі затрати (високий рівень точки беззбитковості, високі постійні зат-рати, високі змінні затрати, високий рівень втрат, висока вартість сервісу);
o слабка робота служби маркетингу:
o конфлікт інтересів (власників, робітників, клієнтів, партнерів).
В умовах України дія цих чинників підсилюється загальною економічною кри-зою, яка характеризується довготривалим спадом виробництва, невиправданим зростанням цін на ресурси і товари, розпадом прямих господарських зв'язків і каналів збуту продукції, браком фінансових коштів,

 
 

Цікаве