WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Дрібний бізнес в Україні (Курсова) - Реферат

Дрібний бізнес в Україні (Курсова) - Реферат

відповідно).
Співставлення регіональних показників дозволяє зробити висновок про переважаюче функціональне призначення МП в окремих регіонах. Так, переважно соціальний ефект (забезпечення зайнятості) МП відіграють в Київській, Львівській, Полтавській, Чернігівській, Рівненській та Тернопільській областях. Інституційний ефект (який виявляється завдяки створенню порівняно більшої кількості МП) спостерігається в АР Крим, Донецькій, Миколаївській, Херсонській областях. Нарешті, за економічним ефектом МП немає рівних місту Києву, де вироблено 23,6 % всього продукту МП України, при тому, що на них зайнято 11,9 % усіх зайнятих на МП.
На думку експертів, регіональні диспропорції розвитку МП пояснюються: економічним потенціалом регіону; наявністю ресурсів; господарською структурою регіону; рівнем кадрового забезпечення; ставленням органів влади та населення до малого бізнесу; наявністю ринкової інфраструктури; інформаційним забезпеченням; традиціями та місцевою психологією.
У галузевій структурі малого бізнесу за кількістю підприємств та обсягами випуску продукції провідні місця посідають торгівля і промислове виробництво (табл. 4). Принципово інша картина спостерігається в розподілі прибутку, який, як відомо, є основним джерелом розвитку підприємств. Так, МП, які здійснюють операції з нерухомістю, складаючи лише 12,1 % їхньої чисельності в Україні, створюють 13,1 % продукції та 22,1 % загального прибутку. Навпаки, малі промислові підприємства, на яких зайнята понад п'ята частина працівників малого бізнесу, є в цілому збитковими. Таким чином, порівняння показників прибутковості та розвитку виробництва в малому підприємництві виявляє суперечливу ситуацію, що свідчить про тенденцію до послаблення його зв'язків з загальним станом народного господарства. Таке становище, на наш погляд, лише почасти зумовлене галузевою специфікою. Більшою мірою воно викликане недосконалістю чи відсутністю галузевої інфраструктури, а також відсутністю галузевої координації малого підприємництва, яку в країнах Європи беруть на себе об'єднання підприємців.
За підсумками 2001 року частка МП, зайнятих у сфері оптової та роздрібної торгівлі, зросла до 48,1 % від загальної кількості МП, операціями з нерухомістю - до 12,7 %. Позитивним виявилося збільшення частки підприємств в промисловості до 16,5 % та в будівництві - до 8,8 %.
Таблиця 4
Галузева структура малих підприємств України у 2000 році, %
Галузі економіки
Кількість Випуск продукції Прибуток
Всього по економіці,
у тому числі: 100,0 100,0 100,0
Сільське господарство, мисливство та лісове господарство 3,6 5,8 -2,7
Промисловість 15,8 26,9 -6,7
Будівництво 8,4 14,5 5,8
Оптова та роздрібна торгівля 46,4 24,1 73,9
Готелі та ресторани 3,5 3,0 -0,2
Транспорт 3,9 7,1 3,6
Операції з нерухомістю 12,1 13,1 22,1
Колективні та особисті послуги 3,4 2,4 0,1
Таблиця 5
Частка продукції малих підприємств у промисловому виробництві за галузями, %
Галузі промисловості
1998 1999 2000
Вся промисловість 4,5 5,1 3,3
Добувна 0,4 0,5 0,3
Обробна 6,6 7,2 4,4
Харчова та перероблення с/г продуктів 6,6 6,8 3,8
Легка, у тому числі: 16,0 20,5 9,7
Текстильна та пошиття одягу 12,2 15,0 11,2
Виробництво шкіри та шкіряного взуття 26,3 30,5 6,6
Виробництво деревини та виробів з деревини 29,8 21,5 22,3
Целюлозно-паперова; видавнича справа 30,6 24,7 20,0
Виробництво коксу та продуктів нафтопереробки 3,9 4,2 0,4
Хімічна та нафтохімічна, у тому числі: 5,4 6,6 4,7
Виробництво хімічне 4,4 4,7 3,1
Гумових та пластмасових виробів 8,3 14,6 10,6
Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів 4,6 5,8 5,1
Металургія та оброблення металу 1,4 1,8 1,0
Машинобудування, у тому числі: 8,4 9,4 6,7
Виробництво машин та устаткування 6,3 7,0 6,4
Електричного та електронного устаткування 18,7 19,9 11,2
Транспортного устаткування 3,7 3,5 2,6
Виробництво та розподілення електроенергії, газу, тепла та води 0,4 1,3 0,5
У 1998-2000 рр. спостерігалася загрозлива тенденція до зниження частки МП у промисловому виробництві за видами економічної діяльності. Так, дані таблиці 5 свідчать, що у 2000 році не було практично жодної галузі промислового виробництва, де частка МП не зменшилася б порівняно з попереднім періодом.
Відчутно зменшилася частка МП у таких економічно та соціально важливих галузях, як харчова та переробка сільгосппродуктів, легка, виробництво деревини та виробів з деревини, целюлозно-паперова, видавнича справа, виробництво коксу та продуктів нафтопереробки, електричного та електронного устаткування. Частка в підгалузі виробництва шкіри та шкіряного взуття зменшилася в кілька разів. Те, що вказані процеси відбуваються саме у початковий період відновлення економічного зростання, свідчить, що між великим та малим бізнесом в Україні не вдалося налагодити належного зв'язку, що може стати перепоною для подальшого зростання виробництва.
Таблиця 6
Динаміка зайнятих на МП в Україні у 1991-2001 рр.
Показники
1991 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Середньорічна кількість працюючих на МП, тис. 1192,4 1178,1 1395,5 1559
1677,5 1709 1715,7
Відсотків до попереднього року х 104,7 118,5 111,8 107,5 101,9 100,3
У розрахунку на одне підприємство, осіб 25 12 10 9 9 8 7
Відсотків до кількості працездатного населення 4,1 4,1 4,9 5,5 5,9 6,0
За підсумками 9 місяців 2001 року із загальної кількості працюючих на МП близько 36,6 % було зайнято в оптовій та роздрібній торгівлі, торгівлі транспортними засобами, наданні послуг з ремонту, що може бути пояснено динамічністю розвитку сфери послуг та торгівлі. Питома вага зайнятих у сфері здійснення операцій з нерухомістю, здавання в найм, надання послуг юридичним особам також досить висока та складає близько 11,2 % від загальної чисельності працівників, зайнятих на МП.
Таблиця 7
Зайнятість на українських МП за основними видами економічної діяльності за 9 місяців 2001 року
Види діяльності
Чисельність зайнятих
Млн чоловік % до загальної чисельності
Всього по економіці
з неї 1683,2 100
Промисловість 377,0 22,4
Будівництво 205,4 12,2
Оптова та роздрібна торгівля, торгівля транспортними засобами, послуги ремонту 616,05 36,6
Готелі та ресторани 72,4 4,3
Транспорт 75,7 4,5
Операції з нерухомістю, здавання під найм, послуги юридичним особам 188,5 11,2
Колективні, громадські та особисті послуги 84,2 5,0
Інші 64,0 3,8
В структурі зайнятих питома вага працюючих на МП, створених в промисловості, складає 22,4 %. Значною залишається частка зайнятих на підприємствах, орієнтованих на надання послуг в будівництві (12,2 %). Причому збільшення чисельності зайнятих цим видом економічної діяльності призводить до посилення конкуренції між працівниками, зайнятими в цій сфері.
Таблиця 8
Чисельність працівників малих промислових підприємств за галузями в 2000 році
Галузі
Середньорічна чисельність працівників, тис. осіб Частка, %
Промисловість, у тому

 
 

Цікаве

Загрузка...