WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Підприємництво як сучасна форма господарювання - Реферат

Підприємництво як сучасна форма господарювання - Реферат

використання суб'єктами ма-лого підприємництва державних фінансових, матеріально-технічних та інформаційних ресурсів, а також науково-технічних розробок і технологій;
" запровадження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності;
" удосконалення підготовки, перепідготовки й підвищення ква-ліфікації кадрів для суб'єктів малого підприємництва;
" фінансова підтримка інноваційних проектів.
Крім того, Кабінетом Міністрів України розроблено та Верховною Радою України схвалено Державну програму підтримки малого підприємництва на 1999-2000 роки.
Важливою передумовою успішної підприємницької діяльності треба вважати вибір організаційно-правової форми її здійснення, який зазвичайобумовлюється низкою чинників (мірою відповідальності, системою оподаткування, потребою у фінансових коштах, можливістю зміни власника, управлінськими здібностями підприємця тощо). В Україні поширено здебільшого три основні організаційно-правові форми підприємницької діяльності:
1) одноосібна власність;
2) товариства (партнерства);
3) корпорації (акціонерні товариства).
Сутнісні характеристики, переваги та недоліки окремих організаційних утворень наведено в табл. 1.
Таблиця 1.
Порівняльна характеристика
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Організаційно-правова форма Сутнісно-змістова характеристика
Організаційно-економІчні та соціальні
переваги недоліки
Одноосібна власність Підприємство, власником якого є фізична особа або сім'я o Простота заснування
o Повна самостійність, свобода та оперативність дій підприємця
o Максимально можливі спонукальні мотиви до ефективного господарювання
o Гарантоване збереження комерційних таємниць o Труднощі із залученням великих інвестицій та одержанням кредитів
o Повна відповідальність за борги
o Неможливість спеціалізованого мене-джменту
o Невизначеність терміну функціо-нування
Господарське товариство (партнерство)
Об'єднання власних ка-піталів кількох фізичних або юридичних осіб за умов: однакового розпо-ділу ризику і прибутку; спільного контролю ре-зультатів бізнесу; безпо-середньої участі в здійс-ненні діяльності o Широкі можливості виробничої та комерційної діяльності
o Збільшення фінансової незалежності й дієздатності
o Велика свобода дій та більша продуманість управлінських рішень
o Можливість залучення до управління товариством професійних менеджерів
o Загроза окремим партнерам через солідарну відповідальність, тобто мож-ливість банкрутства через професійну некомпетентність одного з партнерів
o Збільшення ймовірності господар-ського ризику через недостатню пе-редбачуваність процесу та результатів діяльності
Корпорація (акціонерне товариство) Підприємство, власни-ками якого є акціонери, котрі мають обмежену відповідальність (у роз-мірі свого внеску в акціонерний капітал) і розпоряджаються при-бутком o Реальна можливість залучення необхідних інвестицій
o Більша можливість постійного нарощування обсягів виробництва чи послуг
o Існування тільки обмеженої відповідальності акціонерів
o Постійний (тривалий) характер функціонування
o Наявність розбіжностей між правом власності і функцією контролю діяльності
o Сплата більших податків через оподаткування спочатку прибутку, а потім одержуваних дивідендів
o Існування потенційної можливості посадових осіб впливати на діяль-ність корпорації у власних інтересах
Важливою формою підприємницької діяльності є франчайзинг, який у широкому розумінні цього терміна означає надання права на виробництво та (або) збут продукції (здійснення послуг), а також практичної допомоги в справі організації бізнесу. Франчайзинг як особлива форма господарювання полягає в такому: незалежна фірма (франчайзодавець), яка виробляє продукцію (надає послуги), передає право використовувати свій товарний знак іншому підприємству (франчайзоотримувачу) в обмін на зобов'язання виготовляти або продавати продукцію цієї незалежної фірми (надавати такі самі послуги). За право господарювати від імені і під торговельною маркою франчайзодавця франчайзоотримувач виплачує певний відсоток від свого доходу як матеріальну (грошову) винагороду.
Практика господарювання підтверджує можливість здійснення двох основних видів (типів) підприємницької діяльності - виробничої та по-середницької. Виробнича підприємницька діяльність вважається визначальною, оскільки вона найбільше впливає на ефективність системи господарювання та якість суспільного життя. Загальну типологію виробничої та посередницької підприємницької діяльності, тобто її розчленування на окремі структурні елементи та їх групування в певні блоки, показано на рис. 2.1.
Підприємницька діяльність у сфері безпосереднього виробництва товарів має орієнтуватися на продукування й просування на ринок традиційних або інноваційних видів цих товарів. Така діяльність буде ефективнішою, якщо здійснюватиметься з використанням техніко-технологічних новацій, більш якісних характеристик продуктів праці, нових елементів організації виробничих процесів тощо. У цьому разі йдеться про виробництво традиційних видів продукції із застосуванням часткових інновацій. Коли ж виробництво повністю базується на інноваціях, то результатом такої його організації є поява продукту з принципово новими властивостями чи навіть сферами використання.
Виробнича підприємницька діяльність може мати основний чи допоміжний характер. До основних належать види підприємницької діяльності, у процесі якої створюються й реалізуються готові до кінцевого споживання вироби. Допоміжними вважаються види підприємництва, що мають не тільки уречевлений, а й неуречевлений характер, тобто інжинірингова, консалтингова, лізингова, маркетингова, проектувальна, факторингова та інша подібна діяльності.
Фізичні чи юридичні особи, які репрезентують інтереси виробників або споживачів, заведено називати посередниками. Виходячи з цього основною метою посередницької підприємницької діяльності є інтеграція економічних інтересів виробників і споживачів.
Однією з поширених форм

 
 

Цікаве

Загрузка...