WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Фактори інноваційного розвитку підприємств - Реферат

Фактори інноваційного розвитку підприємств - Реферат

Реферат на тему:

Фактори інноваційного розвитку підприємств

На сьогодні основним завданням України є глибоке коригування економіки, мета якого - не просто економічне зростання, а набуття ним соціальної природи як основи стабільного економічного росту. Труднощі становлення ринкових відносин пов'язані з процесами зниження рівня НТП в Україні, який повинен бути головним фактором підвищення інноваційної активності вітчизняних підприємств. Обговорюючи проблему необхідності активізації інноваційного сектора економіки, слід зазначити, що в останні роки урядом прийнято багато постанов та рішень, державних програм, спрямованих на підвищення інноваційної результативності підприємств, однак більшість з них не вдалося реалізувати в повному обсязі в реальній економіці. В цих умовах виникають економічні суперечності між інтересами держави та підприємствами, орієнтованими на інноваційний шлях розвитку, розв'язання яких потребує ґрунтовних досліджень.

У науковій літературі питання інноваційного розвитку економіки (Федулова Л.І., Бажал Ю.М., Гаман М.В. [2]), проблеми інноваційного розвитку на мікрорівні (Кузьмін О.Є. [4], Стадник М.В., Йохна М.А.), питання інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку (Крупка М.І., Онишко С.В.,), екологічні аспекти інноваційного розвитку (Божкова В.Г., Ілляшенко С.М. [3]) досить ґрунтовно висвітлені у працях відомих учених-економістів. Разом з тим багато питань, пов'язаних з дослідженням факторів інноваційного розвитку промислових підприємств в Україні, потребують поглибленого вивчення.

Метою статті є розробка класифікації факторів інноваційного розвитку, визначення напрямків активізації інноваційної діяльності промислових підприємств. Узагальнення аналітично-статистичних джерел інформації дозволяє нам виділити такі групи факторів інноваційного розвитку підприємств:

- законодавчі - формують правову основу інноваційного розвитку підприємств в Україні на основі системи законних та підзаконних актів;

- організаційно-управлінські - здійснюють вплив через інституційно-управлінські та інституційно-організаційні зміни в інноваційній сфері;

- фінансово-економічні - визначають особливості здійснення інноваційної діяльності підприємств з позицій грошово-кредитних, бюджетно-податкових, амортизаційних важелів інноваційного розвитку;

- техніко-технологічні - здійснюють вплив на технічні та технологічні боки інноваційної діяльності промислових підприємств;

- соціальні - відділяють вплив соціальних наслідків інноваційного розвитку від впливу багатьох інших факторів;

- екологічні - визначають вплив нових технологій, нових матеріалів, нових видів енергії на довкілля в процесі інноваційної діяльності підприємств;

- гуманітарні - впливають на інноваційний розвиток через ступінь освіченості населення, рівень знань і науки в країні;

- інформаційні - визначають особливості інноваційного розвитку підприємств на основі використання інформаційних ресурсів.

Основна увага статті зосереджена на вивченні фінансово-економічних та соціальних факторів інноваційного розвитку підприємств України. Фінансово-економічні фактори узагальнюють вплив грошово-кредитних, бюджетно-податкових, амортизаційних важелів інноваційного розвитку промислових підприємств і мають важливий позитивний вплив при переході від фіскальної орієнтації до стимулюючих механізмів економічного зростання.

Протягом 2001-2005 рр. відбулося зменшення числа промислових підприємств, які впроваджували інновації на 39,7 % (табл.1). Напрямками інноваційної діяльності в промисловості України в 2005 р. були: освоєння нових видів продукції (47,9% від загальної кількості підприємств), комплексна механізація та автоматизація виробництва (23,8%), впровадження нових технологічних процесів (28,3%). Відповідно загальний обсяг інноваційних витрат у промисловості протягом 2001-2005 рр. зріс у 2,4 раза. Спостерігається тенденція до зростання витрат на виконання НДДКР в 2,6 раза (на 273,6 млн грн); на придбання результатів НДДКР (придбання нових технологій, машин, обладнання) на 14,8% (або на 18,5 млн грн) в 2004 році в порівнянні з 2001-м збільшилася величина капітальних витрат, пов'язаних з впровадженням інновацій протягом зазначеного періоду, в 2,2 раза (на 1468,1 млн грн). Разом з тим підприємства усвідомлюють необхідність проведення ринкової стратегії, про що свідчить факт зростання витрат на маркетинг, інші заходи в 2004 р. в порівнянні з 2001 р. в 2,8 раза (на 795 млн грн). Як наслідок відбулося зростання обсягів реалізованої інноваційної продукції в 1,5 раза, в т.ч. принципово нової - в 2,5 раза, обсягів експорту інноваційної продукції в 2,6 раза протягом 2001-2004 рр. Відносно 2001 р. в промисловості України освоєння нових видів продукції скоротилося: в 2003 р. - в 3,1 раза, в 2004 р. - в 1,9 раза, в 2005 р. - в 1,3 раза, а впровадження маловідходних, ресурсозберігаючих технологій зросло в 2005 р. з в порівнянні 2001 р. в 1,3 раза (або на 27,2%) [5]. Однією з основних проблем інноваційного розвитку є брак коштів підприємств і держави (табл. 2).

Таблиця 1. - Основні показники інноваційного розвитку промислових підприємств в Україні за період 2001-2005 рр.

Роки

Показники

2001

2002

2003

2004

2005

1.Кількість підприємств, що впроваджували інновації, од.

1962

1925

1708

1571

1543

У % до попереднього року

96,3

98,1

88,7

91,9

98,2

2.Загальний обсяг інноваційних витрат у промисловості, млн грн

1979,4

3018,3

3059,8

4534,6

4784,3

У % до попереднього року

112,5

152,5

101,4

148,2

105,5

у т.ч. за напрямками:

- дослідження та розробки

171,7

270,1

312,4

445,3

-

- придбання нових технологій, машин, інших основних засобів

125,0

149,7

95,9

143,5

-

- капітальні витрати в інновації

1249,4

1865,6

1873,7

2717,5

-

- маркетинг і реклама

156,8

306,3

169,0

297,5

-

- інші витрати

276,5

426,6

608,8

930,8

-

3. Обсяг реалізованої інноваційної продукції, млн грн

10365,4

12605,7

12882,1

18784,0

-

У % до попереднього року

85,3

121,6

102,2

145,8

-

- у т.ч. принципово нової, млн. грн

5674,8

5753,2

5640,9

9512,3

-

4. Обсяг експорту інноваційної продукції, млн.грн

3158,5

4421,5

4776,2

7984,4

-

У % до попереднього року

104,5

139,9

108,0

167,2

-

5.Освоєно виробництво нових видів продукції, найменувань

19484

22847

7416

3978

3152

- з них нові види техніки

610

520

710

769

657

6.Впроваджено нових технологічних процесів, найменувань

1421

1142

1482

1727

1808

- у т.ч. маловідходних, ресурсозберігаючих

469

430

606

645

690

Джерело: розраховано за матеріалами [5]

Таблиця 2. - Розподіл обсягу фінансування інноваційної діяльності

Показники

2001 р.

2002 р.

2003 р.

2004 р.

млн грн

%

млн грн

%

млн грн

%

млн грн

%

Всього

у т.ч.

1971,4

100

3013,8

100

3059,8

100

4534,6

100

Державний

бюджет

55,8

2,8

45,5

1,5

93,0

3,0

63,4

1,4

Місцевий бюджет

2,6

0,1

2,6

0,1

3,1

0,1

1,6

0,0

Власний капітал

1654,0

83,9

2141,8

71,1

2148,4

70,2

3501,5

77,2

Вітчизняні замовники

34,9

1,8

58,7

1,9

112,0

3,7

10,6

0,2

Іноземні інвестори

58,6

3,0

264,1

8,8

130,0

4,3

112,4

2,5

Ін. джерела

165,5

8,4

501,1

16,6

573,3

18,7

845,1

18,7


 
 

Цікаве