WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Засади системного аналізу ризику в спектрі економічних проблем. Якісний аналіз ризику. - Реферат

Засади системного аналізу ризику в спектрі економічних проблем. Якісний аналіз ризику. - Реферат

У низці наукових праць запропоновано таку класифікацію ризику [1]:

 • за масштабами та обсягами (глобальний, локальний);

 • за аспектами (психологічний, соціальний, економічний, екологічний, юридичний, політичний, медико-біологічний);

 • за мірою об'єктивності та суб'єктивності (з об'єктивною ймовірністю, з суб'єктивною ймовірністю, з об'єктивно-суб'єктивною ймовірністю);

 • за ступенем (мірою) ризиконасиченості рішень (мінімальний, середній, оптимальний або ж допустимий, критичний, катастрофічний);

 • за мірою обґрунтованості ризику (раціональний, нераціональний, авантюрний);

 • за терміном оцінки та урахування ризику (випереджаючий, своєчасний, запізнілий);

 • за чисельністю осіб, які беруть участь у прийнятті рішень (індивідуальний, груповий, колективний);

 • за ситуаційним класом джерел (в умовах невизначеності, в умовах конфлікту (конкуренції), в умовах розпливчастості (нечіткості)).

Кожний вид ризику, в свою чергу, доцільно детально розкласти на елементи, проаналізувати, змоделювати, урахувати, що дасть змогу певною мірою зменшити ступінь невизначеності та її руйнівні дії.

Перш ніж проаналізувати окремі види ризиків, зауважимо, що кожен вид діяльності характеризується специфічним, притаманним йому набором видів та чинників ризику, що мають найбільш суттєвий вплив, та не обмежуються запропонованим переліком.

Політичний ризик

Політичний ризик — це можливість виникнення збитків чи скорочення обсягу прибутку внаслідок державної політики. Політичний ризик зумовлений можливими змінами курсу, зсувами пріоритетів на урядовому рівні. Його врахування є особливо актуальним у країнах з неусталеним законодавством, з відсутністю традицій і загальної культури підприємництва.

Політичний ризик притаманний підприємницькій діяльності і його неможливо уникнути. Його можна лише прогнозувати й враховувати.

Про важливість урахування політичного ризику в підприємницькій діяльності свідчить і те, що для аналізу й оцінювання політичного ризику створена світова мережа спеціалізованих аналітичних центрів як комерційного, так і некомерційного характеру. У розвинутих країнах нараховується понад 500 таких центрів.

Політичні ризики можна розподілити на чотири групи:

 • ризик націоналізації та експропріації без адекватної компенсації;

 • ризик трансферту, зумовлений можливими обмеженнями та конвертацією місцевої валюти;

 • ризик розірвання контракту внаслідок дій владних структур країни, у якій знаходиться компанія-контрагент;

 • ризик військових дій і громадських заворушень тощо.

Оскільки на політичні ризики підприємець безпосереднього впливу не має, то їх слід віднести до групи зовнішніх ризиків.

Підприємницький ризик

Підприємницький ризик містить у собі групу підвидів та чинників ризику, що притаманні підприємницькій діяльності як специфічній сфері економіки. Його особливості випливають із самого визначення підприємництва як самостійної діяльності особи (або осіб) спрямованої на отримання прибутку через створення нових робочих місць та реалізацію особистих амбітних планів організаторів справи.

Ідентифікація та оцінка підприємницького ризику залежить від досвіду підприємця та ситуації прийняття рішення. Оскільки рішення приймаються в умовах невизначеності, то формується набір альтернатив, кожна з яких має бути оцінена, причому завжди залишається непевність стосовно майбутніх результатів.

Виробничий ризик

Цей ризик пов'язаний з виробництвом продукції, товарів і послуг; із здійсненням будь-яких видів виробничої діяльності, в процесі якої підприємці стикаються з проблемами неадекватного використання сировини, підвищенням собівартості, збільшенням втрат робочого часу, неефективним використанням нових методів виробництва.

До основних причин, що зумовлюють вирибничий ризик, можна віднести:

 • зниження намічених обсягів виробництва та реалізації продукції внаслідок спаду продуктивності праці, простоїв обладнання, втрат робочого часу, відсутності в потрібний момент часу необхідної кількості матеріалів та комплектуючих, підвищення відсотка браку;

 • зниження цін, згідно з якими планувалося реалізовувати продукцію та послуги, у зв'язку з їхньою недостатньою якістю, несприятливими змінами у ринковій кон'юнктурі тощо;

 • збільшення питомої ваги затрат матеріальних, енергетичних, паливних ресурсів, зростання транспортних витрат, торговельних накладних та інших побічних витрат;

 • зростання фонду оплати праці з причин перевищення очікуваної чисельності працюючих чи внаслідок перевищення рівня заробітної плати окремим працівникам;

 • зростання податків та інших відрахувань внаслідок змін ставки оподаткування тощо;

 • низький рівень дисципліни постачання, зокрема, збої в постачанні палива, електроенергії тощо;

 • фізичне та моральне зношення основних фондів (обладнання) тощо.

Комерційний ризик

Комерційний ризик виникає в процесі реалізації товарів і послуг, вироблених чи куплених підприємцем. Деякі з основних причин комерційного ризику:

 • зниження обсягів реалізації внаслідок зниження попиту або витіснення даного товару конкуруючими товарами (замінниками) або запровадження обмежень на продаж даного товару тощо;

 • підвищення закупівельної ціни товару в процесі здійснення підприємницького проекту;

 • втрата частки товару;

 • погіршення якості товару в процесі зберігання чи транспортування, що спричиняє зниження його ціни;

 • підвищення затрат обертання коштів внаслідок сплати штрафів, відрахувань, стягнень, що спричиняє зниження прибутків тощо.

Комерційний ризик можна деталізувати на такі складові:

 • ризик, пов'язаний з реалізацією товару (послуг) на ринку;

 • ризик, пов'язаний з транспортуванням товару;

 • ризик, пов'язаний з передачею товару (послуг) покупцеві;

 • ризик, пов'язаний з платоспроможністю покупця;

 • ризик форс-мажорних обставин.

 • Окремо зупинимося на транспортному ризику. Його класифікація вперше була здійснена Міжнародною торговельною палатою в Парижі у 1919 р. й уніфікована у 1936 р. Нині різноманітні транспортні ризики класифікуються за ступенем і за відповідністю в чотири групи: Е, F, C, D. Кожна з груп F, C, D також деталізується.

Слід зазначити, що у вітчизняній економічній літературі часто комерційний ризик ототожнюється з підприємницьким, але комерційний ризик — це лише один з низки підприємницьких ризиків.

Фінансовий ризик

Під фінансовим розуміють ризик, що виникає під час здійснення фінансового підприємництва чи фінансових угод. До фінансового ризику належать:

 • валютний ризик;

 • кредитний ризик;

 • інвестиційний ризик.

Зупинимося на інвестиційному ризикові. Він зумовлюється і залежить від специфіки вкладення підприємницькою фірмою коштів у різні проекти. Основні ризики, які належать до групи інвестиційних наведено в таблиці 2.1.1.

Таблиця 2.1.1.

Основні види інвестиційного ризику

Види ризику

Пояснення

Капітальний

Загальний ризик, що стосується усіх інвестиційних вкладень. Ризик полягає у тому, що інвестор буде не в змозі повернути інвестовані засоби без збитків

Селективний

Ризик спрямованого вибору об'єкта для інвестування в порівнянні з іншими варіантами

Відсотковий

Ризик понесення збитків, зумовлених змінами відсоткових ставок на ринку

Країнний

Ризик можливих збитків у зв'язку з вкладенням коштів у підприємства, що знаходяться під юрисдикцією країни з нестабільним соціальним та економічним становищем

Операційний

Ризик можливих збитків, пов'язаних із збоями в функціонуванні комп'ютерних інформаційних систем

Часовий

Ризик інвестування коштів у невдало обраний час, що тягне за собою збитки

Ризик законодавчих змін, нестабільності законодавчої бази

Можливі збитки, зумовлені змінами в законодавчому регулюванні

Ризик ліквідності

Ризик, зумовлений реалізацією цінних паперів при можливих змінах в оцінці ліквідності

Ризик інфляції

Ризик полягає у тому, що через високі темпи інфляції доходи, які надійдуть від інвестованих коштів, можуть знецінитися у реальних цінах

Нерідко в економічній літературі інвестиційними ризиками вважають лише ризики, зумовлені вкладенням коштів у цінні папери. Насправді під цими ризиками слід розуміти різноманітні суттєві ризики, що можуть виникнути при інвестуванні коштів.

Інноваційний ризик

Інноваційний ризик — це міра можливих збитків, які можуть виникнути у разі вкладення підприємницькою фірмою коштів у виробництво нових товарів, технологій, послуг, що не відразу сприймаються ринком або не знаходять свого споживача взагалі. У літературі з теорії економічного ризику цей вид ризиків також детально проаналізований [1, 9].

1 Див.: Шумпетер Й. Теория экономического развития: (Исследование предпринимательской прибыли капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры). — М.: Прогресс, 1982.


 
 

Цікаве

Загрузка...