WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Виробничі кооперативи - Курсова робота

Виробничі кооперативи - Курсова робота

відповідальність за порушення зобов'язань щодо їх сплати;
ў форми участічленів кооперативу в його діяльності;
ў порядок формування, склад і компетенція органів управління та органів контролю кооперативу, а також порядок прийняття ними рішень, у тому числі з питань, рішення з яких приймається одноголосно чи кваліфікованою більшістю голосів членів кооперативу, які беруть участь у загальних зборах;
ў порядок формування, використання та розпорядження майном кооперативу;
ў порядок розподілу його доходу та покриття збитків;
ў порядок обліку і звітності у кооперативі;
ў порядок реорганізації і ліквідації кооперативу та вирішення пов'язаних з цим майнових питань;
ў порядок скликання загальних зборів;
ў умови і порядок повернення паю.
Статут може містити інші пов'язані з особливостями діяльності кооперативу положення, що не суперечать законодавству.
Кооператив створюється його засновниками на добровільних засадах.
Засновниками кооперативу можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, а також юридичні особи України та іноземних держав, які беруть участь у діяльності кооперативів через своїх представників. Рішення про створення кооперативу приймається його
установчими зборами. Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який підписують головуючий та секретар зборів. У протоколі зазначаються особи, які брали участь в установчих зборах: для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані (для осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, - дані документа, який його замінює); для юридичної особи - прізвище, ім'я та по батькові уповноваженого представника юридичної особи, дані про державну реєстрацію, що підтверджуються свідоцтвом про державну реєстрацію або його нотаріально завіреною копією, документ, що підтверджує його повноваження. Дані про фізичну особу засвідчуються її особистим підписом, а про юридичну особу - підписом її уповноваженого представника.
Чисельність членів кооперативу не може бути меншою ніж три особи.
При створенні кооперативу складається список членів та асоційованих членів кооперативу, який затверджується загальними зборами.
2.2. Правовий режим майна виробничого кооперативу.
Свою статутну діяльність кооператив здійснює, використовуючи різне майно, що знаходиться в його власності, або на інших правових підставах, наприклад, на основі договору оренди. Відповідно до Цивільного кодексу України до терміна "майно" відносяться його наступні види: речі, цінні папери, а також інші види майна, у тому числі майнові права. Майно є основним об'єктом права власності кооперативу. Утворення майна кооперативу, у тому числі, за рахунок пайових внесків членів кооперативу не означає, що ця частина майна належить членам кооперативу.
Таким чином, пай, внесений членом кооперативу, належить кооперативові на праві власності. Якщо ж особа, яка внесла пай, припиняє своє членство в кооперативі, видача паю, виплата вартості паю та інші виплати членові кооперативу, що виходить з нього, здійснюються у порядку, встановленому статутом кооперативу і законом.
Кооператив є власником будівель, споруд, грошових та майнових внесків його членів, виготовленої продукції, доходів, одержаних від її реалізації та провадження іншої передбаченої статутом діяльності, а також іншого майна, придбаного на підставах, не заборонених законом. Володіння, користування та розпорядження майном кооперативу здійснюють органи управління кооперативу відповідно до їх компетенції, визначеної статутом кооперативу.
Кооператив вправі за своїм розсудом робити у відношенні приналежних йому майна будь-які дії, що не суперечать законові й іншим правовим актам і не порушують права й охоронювані законом права й інтереси інших осіб, у тому числі відчужувати своє майно у власність іншим особам, передавати їм, залишаючись власником, права володіння, користування і розпорядження майном, віддавати майно в заставу й обтяжувати його іншими способами, розпоряджатися їм іншим способом.
Кооператив вправі передати своє майно в довірче керування іншій особі (довірчому керуючому). Передача майна в довірче керування не волоче переходу права власності до довірчого керуючого, що зобов'язаний здійснювати керування майном в інтересах власника ними зазначеного їм третьої особи. Під довірчим керуванням майном розуміється самостійна діяльність керуючого по найбільш ефективному здійсненню від свого імені правомочий власника і (або) інших прав іншої особи (засновника керування) в інтересах останнього або зазначеного їм особи (выгодоприобретателя).1
Кооператив реалізує свої права по володінню, користуванню і розпорядженню своїм майном через його органи керування відповідно до їх повноважень у цій частині, установленими законодавством і статутом кооперативу. Право власності на майно виникає в кооперативу з моменту його державної реєстрації і припиняється з моменту його ліквідації або (у ряді випадків) його реорганізації.
Специфіка кооперативу визначає особливий режим його майна. У нього немає статутного капіталу, а тому закон не передбачив для засновників кооперативу обов'язок внести якийсь мінімум засобів, без яких неможливе створення кооперативу (як, наприклад, у господарчих товариствах), що немаловажно для людей, майнове положення яких не дозволяє їм брати участь у господарчих товариствах. Мінімальний розмір майна кооперативу визначається його пайовим фондом, що утвориться за рахунок пайових внесків членів кооперативу.
Пай складається з пайового внеску члена кооперативу і відповідної частини чистих активів кооперативу (за винятком неподільного фонду). Склад і порядок визначення паю члена кооперативу визначаються статутом кооперативу.
Активи кооперативу підрозділяються на матеріальні, фінансов і нематеріальні. До матеріальних активів відносяться:
- право на користування землею;
- будинки і спорудження виробничого і невиробничого призначення;
- адміністративні, житлові, дитячі, навчальні, лікувальні, оздоровчі й інші будинки, що знаходяться на балансі кооперативу;
- встановлене і не установлене виробниче устаткування;
- рухоме майно невиробничого призначення;
- запаси сировини, палива і напівфабрикатів (на складах, у цехах і в дорозі), готової продукції;
- майно, основні засоби, будинки і спорудження, земельні ділянки, здані в оренду;
- приналежному кооперативові філії, дочірні компанії, якщо вони не мають статусу юридичної особи, а їхні баланси не розділені з балансом кооперативу.
Фінансові активи кооперативу включають: касову готівку, депозити в банках, внески, чеки, страхові поліси, вкладення в цінні папери; зобов'язання інших організацій по виплаті засобів за поставлену продукцію (комерційний кредит), надання послуг по державних програмах; споживчий кредит;

 
 

Цікаве

Загрузка...