WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Пригода бізнесу і його економічна основа - Реферат

Пригода бізнесу і його економічна основа - Реферат

діло.
У західній економічній літературі домінують системні визначення бізнесу. Ось досить типове визначення бізнесу з книги "Концепція бізнесу", підготовленої вченими університетів Техаса та Іллінойса (США) С. Розенблаттом, Р. Боннінгтоном, В. Нідлсом: "Що таке бізнес? Бізнес - це система ведіння діла (справи). Бізнес - це створення продукції, потрібної людям. Бізнес - це робота Бізнес - це центральна магістраль у нашій соціально-економічній системі. Бізнес - система, яку ми створили для задоволення наших бажань. Бізнес - це те, як ми живемо". На нашу думку, бізнес - це система діяльності, де організа­ція виробництва товарів та послуг здійснюється тими, кому належать фактори виробництва, або бізнес - організація економічної діяльності на основі приватної власності з метою отримання прибутку. Ця систе­ма не потребує централізованого планування та координації еконо­мічної діяльності з боку державних інститутів, все це замінюють ринок і система цін.
Такі визначення відображають досягнутий рівень розуміння ролі бізнесу в економічному житті суспільства. Проте в буденній свідо­мості людей переважають, як правило, несистемні уявлення про бізнес. Під бізнесом звичайно розуміють всього лише ініціативну діяльність підприємств, спрямовану на отримання доходів. Таке ро­зуміння бізнесу не тільки спрощує економічні відносини, - а ми ви­ще вже визначили бізнес як сукупність ділових відносин у суспіль­стві, - а й призводить до небезпечного протиставлення верстви під­приємців іншим соціальним групам.
Однак в умовах сучасної ринкової економіки ділові люди вступа­ють у відносини не з потенційними і справжніми жертвами власної експансії, а з іншими діловими людьми. Кожна угодатак чи інакше відображає зацікавленість в успішному її виконанні всіх сторін, які беруть участь у ній. Якщо така угода, її предмет чи форма не заборо­нені законом (наприклад збут наркотиків, торгівля зброєю, праця ра­бів), то крім безпосередніх учасників угоди зацікавленість у її успіш­ному виконанні виявляє і держава
Стратегія і тактика бізнесу
Бізнес має свою стратегію і тактику. Стратегія бізнесу - максимізація вигоди (доходу, прибутку) у процесі укладання різних угод. Так­тика - реалізація цієї стратегічної установки у відносинах з контр­агентами в кожному окремому випадку з використанням конкретних умов здійснення, строків і предметів угод, тобто якими способами і методами буде реалізована стратегія бізнесу. Якщо мета бізнесу відповідає об'єктивній потребі, виражає назрілі потреби, то люди сві­домо творять майбутнє. Якщо людина не ставить перед собою мету, то вона ніколи її не досягне.
Створення власного діла - завжди величезний ризик і подолання труднощів, які обов'язково виникають при народженні нового. Ство­рюючи нове власне діло (справу), бізнесмен-початківець повинен ро­зуміти, що він буде не тільки користуватись благами, які обіцяють ці починання, а й нести всю повноту відповідальності за їх розвиток. Важливо визначити стратегію своєї справи, бачити перспективу її роз­витку.
Про зростаючий інтерес до бізнесу з боку населення, ділових кіл і держави свідчить збільшення наукових праць з цього питання і кіль­кості навчальних курсів бізнесу в університетах.
Бізнес служить своєрідним пусковим механізмом і провідни­ком структурних змін в економіці і суспільстві (табл. 1). Ці зміни виступають як каталізатори економічного зростання, сприяють збіль­шенню випуску валового продукту так, щоб при розподілі у виграші ціонування їх. Якщо ігнорувати ці суперечності і не прагнути розв'я­зати їх, однобічно роблячи акцент на ринок, може створитись таке становище, коли стара система господарських відносин і механізму руйнуватиметься, а нову систему важко сформувати, історія не знає прикладів переходу до ринкової економіки без опори на приватну власність.
Відомо, що такі форми власності, як групова, колективна, коопера­тивна, акціонерна, пайова, історично виникли в результаті розвитку приватної власності, вони вийшли з неї і прийшли їй на зміну. Те саме можна сказати і про державну власність. Ця форма покликана кори­гувати розвиток приватної власності, усувати властиві їй суперечно­сті, а в разі потреби через денаціоналізацію знову повертатись у при­ватну власність. Яскравий приклад - реформи М. Тетчер у Великобри­танії. Отже, економічною основою бізнесу е приватна власність. У си­стемі бізнесу вся власність належить окремим громадянам чи компа­ніям. Ні суспільство в цілому, ні уряд не володіють нічим. Вся влас­ність є приватною. Володіння власністю - це також володіння владою. Ті, хто контролює власність, здатні впливати на дії інших. Оскільки право приватної власності дає змогу поширити володіння власністю серед великої кількості людей, то і влада розподіляється між членами суспільства більш широко. Це обмежує небезпеку концентрації влади в руках у небагатьох, а історія показує, що концентрація влади при­зводить до зловживання цією владою.
Приватна власність сприяє також збереженню ресурсів. Те, як поводимося з власністю, безпосередньо залежить від прав, які має власник цієї власності. Власник має право:
вирішувати, як використовувати свою власність;
передавати, продавати свою власність кому-небудь;
користуватися доходами й іншими вигодами, які дає його влас­ність.
Маючи приватну власність, кожен може користуватись цими пра­вами. Отже, слід захищати цю власність і піклуватися про неї.
Такі дії найбільше відповідають інтересам людей, оскільки влас­ність визначає добробут. Власність - це багатство. Коли власність втрачає свою вартість, її власник втрачає частину свого багатст­ва. Право приватного володіння власністю змушує нас працюва­ти більше і продуктивніше, що, в свою чергу, веде до економічного зростання. Таким чином, приватна власність виступає економічною основою бізнесу і розкриває простір для його функціонування і розвитку.
Нині Українська держава є суверенною в регулюванні всіх відносин власності на своїй території. Власність в Україні існує у різних формах Україна створює однакові умови для розвитку всіх форм власності та захисту їх і тим самим формує середовище для бізнесу.

 
 

Цікаве

Загрузка...