WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Планування заходів зі зниження собівартості продукції на ВАТ «Жидачівський сирзавод» - Дипломна робота

Планування заходів зі зниження собівартості продукції на ВАТ «Жидачівський сирзавод» - Дипломна робота

Впровадження заходів направлене на поліпшення умов праці працівників заводу, підвищення продуктивності праці та збільшення обсягів випуску продукції.

4. Розробка заходів зі зниження собівартості продукції на підприємстві

Висновки та пропозиції

Завданнями бакалаврської роботи на тему: "Планування заходів зі зниження собівартості продукції на ВАТ Жидачівський сирзавод" є виявлення місця та ролі показників собівартості в оцінці ефективності виробництва та розробка заходів, направлених на зниження собівартості продукції.

Розвиток ринкових відносин в Україні на сучасному етапі потребує підвищення ефективності господарювання з найменшими затратами.

Аналіз виробничо-господарської діяльності ВАТ "Жидачівський сирзавод" за 2005-2003 рр. свідчить про ріст виробництва виготовленої продукції на 38.4% у порівнянні з минулим роком. Ріст виробництва відбувся по виготовленню наступної продукції: "Масло фасоване", "Масло селянське", "Сир Костромський".

У звітному 2005 році відбулось збільшення середньоспискової чисельності працюючих у порівнянні з 2004 роком на 2 особи.

Продуктивність праці становить 36,3% проти відповідного періоду минулого року.

Заробітна плата у звітному періоді проти минулого зросла на 24.6%, що безперечно є хорошим результатом у діяльності підприємства.

Випереджуючі темпи росту продуктивності праці над темпами росту заробітної плати є позитивними у діяльності ВАТ "Жидачівський сирзавод".

Фондовіддача у звітному році зросла на 24.2% проти минулого 2004 року.

Аналіз структури витрат на виробництво продукції на ВАТ "Жидачівський сирзавод" показав, що дане виробництво є матеріаломістким:

Питома вага матеріальних у звітному році склала 78.6%, витрати на оплату праці склали 11.7%.Усього на підприємстві витрати на виробництво зросли на 4.8% проти минулого року.

Аналіз затрат на 1 грн. собівартості продукції показав, що у звітному році затрати на 1 грн. реалізованої продукції зросли на 42,1%, а собівартість затрат на 1 грн. виготовленої продукції зросла на 42,0% за аналогічний період.

Аналіз впливу факторів на ріст собівартості продукції засвідчив, що надлишкове зростання собівартості склалося під впливом росту цін на сировину і матеріали, і випуску виробів з низьким рівнем рентабельності.

Аналіз собівартості продукції за калькуляційними статтями засвідчив ріст заробітної плати, а також ріст відрахувань на соціальне страхування, ріст вартості сировини і матеріалів.

У звітному році рентабельність виробів зросла. Це стосується казеїну технічного, кефіру 2,5% жирності, та продукції "Наріне" 2,5% жирності. Нерентабельним виробництвом у звітному році залишився випуск сиру пісного, твердого та молока 3,6% жирності.

На основі проведеного аналізу пропонується проект заходів, які зменшать собівартість продукції ..........................................

Запровадження у виробництво цього проекту дасть можливість знизити собівартість виготовленої і реалізованої продукції, збільшити ріст валового прибутку, зменшити затрати на 1 грн. виготовленої продукції, ріст вартості основних виробничих фондів.

Отже, підсумовуючи діяльність ВАТ "Жидачівський сирзавод" (на основі теоретичних та практичних досліджень, аналізу та обґрунтованих висновків) можна з впевненістю стверджувати, що зниження собівартості може відбутися за наступних умов:

 • створення автоматизованих систем керування виробництвом, при використанні електронно обчислюваних машин (ЕОМ);

 • удосконалення і модернізація існуючої техніки і технології;

 • застосування економічних замінників сировини, повне використання відходів у виробництві;

 • великий резерв містить у собі удосконалення якості продукції, дизайну, зниження її матеріаломісткості і трудомісткості, тобто конкурентоспроможність товару на ринку;

 • зниження собівартості продукції може також відбутися при удосконаленні організації виробництва і праці (змін в організації виробництва, формах і методах праці при розвитку спеціалізації виробництва, поліпшення використання основних фондів, поліпшення матеріало-технічного постачання, скорочення транспортних витрат).

Використання цих дуже важливих резервів у теперішніх умовах жорсткого та конкурентного ринку дозволять ВАТ "Жидачівський сирзавод" завоювати нові та добре втриматися на старих ринках збуту та реалізації продукції, знайти свого споживача (виготовляючи якісну, корисну та недорогу продукцію), посісти провідне місце серед аналогічних фірм-конкурентів, виробників молочної продукції.

Література:

 1. Закон України "Про підприємства в Україні"

 2. Закон України "Про охорону праці";

 3. Кодекс законів про працю;

 4. Типове положення з плану, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг), затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26.041996 р. № 473;

 5. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І., Піча Ю.В., Економіка підприємства: Навч. посіб., 2-ге вид., виправлене і доповнене.— К.: "Каравела", Львів: "Новий світ—2000", 2001.;

 6. Болюх М.А., Горбатюк М.І. Збірник задач з курсу "Економічний аналіз": Навч. посіб.— К.: КНЕУ, 2002. — 232с.;

 7. Бондар М.Н.Економіка підприємства: Навч. посіб. — 2-ге вид., доп. — К.: А.С.К., 2005 — 400с.;

 8. Григор Н.М., Клименко М.І., Петрова Р.С., Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості. Київський державний інститут економіки хімічної промисловості, К. — 2001. —168с.;

 9. Економічний аналіз: Навч. посіб./ М.І. Горбатюк; за ред.. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченька. — К.: КНЕУ, 2001. — 540с.;

 10. Економіка підприємства: Підручник / за ред. С.Ф. Покропивного, 2-ге вид., перероблене і доповнене. — К.: КНЕУ, 2000.;

 11. Івахненко В.М., Курс економічного аналізу: Навч. посіб. Для самостійного вивчення дисципліни. — К.: КНЕУ, 2000. — 263с.;

 12. Мец В.О., Економічний аналіз (збірник практичних завдань і тестів за даними П(с)БО): Навч. посіб. — К,: КНЕУ, 2001. — 236с.;

 13. Манів З.О., Луцький І.М., Економіка підприємства: Навч посіб. — К.: "Знання", 2004. — 580с. — (вища освіта ΧΧІ століття);

 14. Мних Є.В., Бутко А.Д., Мелешко Н.М., Кравченко Г.О., Барабаш Н.С., Редько К.О., Економічний аналіз: Практикум. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 432с.;

 15. Мних Є.В., Економічний аналіз: Підручник. — К.: Центр навчальної літератури, 2003. — 412с.;

 16. Орлов О.О., Планування діяльності промислового підприємства. Підручник. К.: "Скарби", 2002. — 336с.;

 17. Планування діяльності підприємства: Навч.—метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ М.А. Бєлов, Н.М. Євдокимова, В.Є.Москалюк та ін., за заг. ред. В.Є. Москалюка. — К.: КНЕУ, 2002. — 252с.;

 18. Тарасенко Н.М., Економічний аналіз, Навч. посіб., — 3-тє видання, виправлене і доповнене. — Львів: "Магнолія плюс", 2004. — 344с.;

 19. Швайка Л.А., Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. — Львів: "Магнолія плюс", 2004. — 268с.;

Роздатковий матеріал до бакалаврської роботи на тему:

"Планування заходів зі зниження собівартості продукції на ВАТ "Жидачівський сирзавод"

Додаток 3

Основні напрямки аналізу

Аналіз собівартості виготовленої продукції

Аналіз витрат на 1 грн. виготовленої продукції

Аналіз собівартості по видах продукції

Загальна оцінка техніко-економічних показників

Аналіз виконання плану по зменшенню витрат на 1 грн. виготовленої продукції

Аналіз звітних калькуляцій

Аналіз собівартості порівняної виготовленої продукції

Динаміка витрат на одну грн. виготовленої продукції

Аналіз виконання плану по калькуляційних статтях


 
 

Цікаве

Загрузка...