WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Підготовча стадія розробки бізнес-плану - Реферат

Підготовча стадія розробки бізнес-плану - Реферат

Порівнюючи результати такого аналізу з показниками діяльності аналогічних фірм, можна визначити:
o Можливості скорочення накладних витрат, витрат на сировину й матеріали, оплату праці.
o Рівень (високий, помірний, низький) витрат на виробництво та реалізацію продукції.
o Швидкість оборотності запасів матеріальних цінностей, усієї сукупності обігових коштів.
o Рівень ліквідності активів фірми тощо.
Практично для аналізу та оцінки сильних і слабких сторін фірми часто використовується формабалансу (табл. 3). Актив балансу становлять унікальні, специфічні, особливі якості фірми, згруповані за функціональними видами діяльності й ресурсами. До пасивів балансу з максимальною об'єктивністю мають бути включені внутрішні фактори, що обмежують конкурентоспроможність фірми.
Таблиця . 3. Баланс сильних і слабких сторін фірми
Сильні сторони фірми Слабкі сторони фірми
Специфічні, унікальні якості фірми у сфері:
1. Маркетингу
1.1._____________________________________
1.2. ____________________________________
1.3. ____________________________________
2. Виробництва
2.1. ____________________________________
2.2. ____________________________________
2.3.____________________________________
3. Персоналу
3.1. ____________________________________
3.2. ____________________________________
3.3. ____________________________________
4. Досліджень і розробок
4.1. ____________________________________
4.2. ____________________________________
4.3. ____________________________________
5. Фінансів
5.1. ____________________________________
5.2._____________________________________
5.3. ____________________________________ Якості, котрих фірмі у сфері:
2. Маркетингу
1.1.____________________________________
1.2. ___________________________________
1.3. ____________________________________
2. Виробництва
2.1. ____________________________________
2.2. ____________________________________
2.3.____________________________________
3. Персоналу
3.1. ____________________________________
3.2. ____________________________________
3.3. ____________________________________
4. Досліджень і розробок
4.1. ____________________________________
4.2. ____________________________________
4.3. ____________________________________
5. Фінансів
5.1. ____________________________________
5.2._____________________________________
5.3._____________________________________
Такий поділ допомагає визначити:
1)зони, що потребують особливої уваги (слабкі сторони);
2) зони, на які може спиратися бізнес у процесі розробки стратегії (сильні сторони).
Процес оцінки загального становища завершується порівняльним SWOT-аналізом. SWOT - це абревіатурне скорочення чотирьох англійських слів:
S - strength - сила;
W - weakness - слабкість;
О - opportunities - можливості;
Т - treats - загрози.
Сутність SWOT- аналізу полягає у порівнянні сильних і слабких сторін фірми з потенційними зовнішніми сприятливими обставинами та загрозами для бізнесу з метою:
1) пошуку позитивної синергії: сильні сторони/ сприятливі обставини;
2) усунення негативної синергії: слабкі сторони/ зовнішні загрози.
У процесі SWOT- аналізу треба знайти відповіді на запитання:
1. Як пов'язані основні проблеми фірми з її сильними й слабкими сторонами, а також зі сприятливими зовнішніми обставинами та загрозами?
2. Як саме можна використати сильні сторони і сприятливі зовнішні фактори для вирішення основних проблем фірми?
3. Як усунути чи максимально зменшити вплив на фірму слабких сторін та зовнішніх загроз?
Отже, одним з важливих методів бізнес-планування є так званий аналіз сильних (Strength) і слабких (Failure) місць, а також наявних шансів (Opportunity) і ризиків (Threat). В економічній літературі цей вид аналізу позначається також як SWOT- аналіз. Даний вид аналізу може здійснюватися стосовно всього підприємства, його структурних підрозділів, а також у розрізі окремих видів продукції. На основі результатів аналізу ендогенного середовища розробляються рекомендації щодо:
1) усунення наявних слабких місць;
2) ефективного використання існуючого потенціалу (сильних сторін).
У результаті SWOT- аналізу екзогенного середовища виявляється позитивний і негативний вплив на підприємство ззовні. На основі цього виробляються пропозиції стосовно:
1) нейтралізації можливих ризиків;
2) використання додаткових шансів.
На рисунку 3 у вигляді матриці наведено типові приклади сильних і слабких сторін вітчизняних підприємств, а також шансів і ризиків, які можуть виникнути під дією зовнішніх обставин.
SWOT- аналіз може бути деталізованішим і проводитися в розрізі окремих функціональних блоків діяльності, центрів затрат, видів продукції тощо.
Сильні сторони:
§ кваліфікований інженерно-технічний персонал;
§ низькі витрати на заробітну плату; наявність власних виробничих споруд;
§ прихід молодих та енергійних співробітників фінансових служб Слабкі сторони:
§ інертність і зловживання керівництва
§ підприємства;
§ крадіжки на виробництві;
§ застарілий асортимент продукції;
§ висока енергомісткість продукції;
§ неефективна діяльність служби збуту
Додаткові шанси:
§ ринок сформований в основному за рахунок імпорту,
§ державою проводяться протекці-
оністські заходи, спрямовані на захист вітчизняного товаровиробника;
§ іноземні інвестори проявляють значний інтерес до галузі, до якої належить підприємство Ризики:
§ криміногенні ризики;
§ інфляційний ризик (знецінення реальної вартості капіталу);
§ ризик неплатоспроможності чи бан-крутства контрагентів;
§ ризик зміни податкового законодавства та накладання фінансових санкцій
Рис. 3. Матриця SWOT-аналізу [Тер ФД, с. 443]
В табл. 4 наведена загальна схема аналізу сильних і слабких сторін у фінансовій сфері.
Таблиця 4. Оцінка сильних і слабких сторін у фінансовій сфері
Об'єкт аналізу Сильні сторони Слабкі сторони
1 . Ліквідність
2. Прибутковість
3. Cash-flow
4. Структура капіталу
5. Структура активів
6. Дебіторська заборгованість
7. Кредиторська заборгованість
8. Фінансові відносини з капіталодавцями
9. Реальні інвестиції
10. Фінансові інвестиції
11 . Оборотність оборотних активів
У процесі аналізу сильні та слабкі місця підприємства слід оцінити з урахуванням основних тенденцій змін у зовнішньому щодо підприємства середовищі. Так,

 
 

Цікаве

Загрузка...