WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Функціонування бізнесу - Реферат

Функціонування бізнесу - Реферат

має свою техніку і технологію, інструментарій та методику, принципи організації та функціонування.
Здійснюється реклама через два основних канали - рекламні агентства та засоби масової інформації. В цих організаціях, як пра­вило, працюють фахівці за різними напрямами реклами. Це журналі­сти, художники, економісти, філологи, оператори, фотографи, полігра­фісти, редактори, композитори, музиканти, актори, режисери, дикто­ри, менеджери, продюсери та інші фахівці за галузями суспільного виробництва. До того ж рекламні агентства можуть залучати до сво­го виробництва сторонні організації і через них здійснювати необхідну роботу для клієнта Працівники рекламного агентства займаються прийомом та розміщенням реклами, її виготовленням і ротацією, на­даютьконсультативні послуги. На практиці саме вони від імені рек­ламного агентства виступають рекламодавцями. Не можна ризикувати і займатися справою, якою не володієш. Уклавши договір з ре­кламним агентством, підприємство (фірма) або приватний підпри­ємець залишає за собою право розглядати і затверджувати ескізи, тексти, проекти, макети, сценарії і дає дозвіл на випуск реклами, передовіряти творчу роботу тому, хто зробить краще, грамотніше, надійніше, професійніше.
Вибираючи види та форми подання реклами, необхідно, поряд з від­бором основних каналів розповсюдження інформації, передбачити також широту охоплення майбутніх споживачів, частоту появи та си­лу впливу реклами, пам'ятаючи, що вона одночасно представляє різ­ну інформацію - економічну, фінансову, комерційну, виробничу, зов­нішньоекономічну і є виразником інтересів суб'єктів бізнесу, носієм реквізитної бази потенційних контрагентів, допомагає знайти партне­рів по бізнесу.
Отже, як специфічний вид діяльності, який здійснюють рекламні агентства та засоби масової інформації, реклама є елементом систе­ми забезпечення функціонування бізнесу. Проте вона не лише вид діяльності, а й мистецтво. Не кожний може займатися нею. Як пока­зує світовий досвід, для кожного виду діяльності, категорії товарів є певні, найбільш ефективні методи реклами. У рекламі все добре, що дає позитивний ефект: колір, смак, запах, звук, світло, тінь, новизна, оригінальність, цікавість, форма, зміст, простота, таємничість. Але найкраща реклама - це стабільна якість продукту, що приносить ав­торитет фірмі.
Система навчання
Бізнес не може існувати і відтворюватись без системи безперерв­ної підготовки кадрів для власних потреб. У минулому в Україні такі кадри не готували, оскільки потреби в кваліфікованих економістах, бізнесменах не було, економікою управляли, використовуючи поза­економічні методи. До того ж деформація розвитку суспільства позна­чилась і на процесах навчання та підготовки кадрів. А, як відомо, без потреб немає виробництва, нерозвинені ж потреби породжують лише нерозвинене виробництво. Отже, стагнація виробництва в нашій краї­ні - об'єктивний процес.
Сьогодні Україні як незалежній державі потрібні грамотні, творчі, кваліфіковані кадри в галузі економіки, бізнесу. Підготовка кадрів має відігравати надзвичайно важливу роль в усій системі бізнесу. В краї­нах з ринковою економікою бізнесменів, по суті, починають готувати з раннього дитинства Уже в початковій школі діти вивчають ази еко­номіки та бізнесу. У США, наприклад, є спеціальна громадська орга­нізація "Бізнес кіде" ("Ділові діти"), мета якої - навчання юних аме­риканців премудрості "робити гроші" (організація видає свій спеціалі­зований журнал для юних підприємців "Бізнес кіде"). Підготовка під­приємців здійснюється у спеціалізованих коледжах, університетах та у вищих школах бізнесу і менеджменту при університетах.
Після встановлення демократичного суспільного та господарсько­го життя в Україні почалося формування підприємницького середо­вища, в якому з'являється потреба професійних знань. Тому відбу­вається інтенсивний пошук можливостей придбання їх, тобто процес злиття виробництва та свідомості. Отже, необхідні знання, що форму­ють потребу до одержання професійних знань, інакше кажучи потріб­на нова теорія навчання, в основі якої лежав би процес формування та задоволення професійної потреби, оскільки передавання знань без потреби в їх оволодінні є насильством, аномалією.
Адже зрозуміло, коли в людини є потреба у певних знаннях, то вона не тільки оволодіватиме ними, а й готова платити за це навчан­ня, залишаючи за собою право вимагати від викладача тих знань, які необхідні для створення та успішного функціонування її справи, біз­несу. Проте процес цей складний. Виникають суперечності між новим і старим, вирішення яких можливе з появою нових альтернативних навчальних закладів, націлених на задоволення професійних потреб.
Звичайно, таких навчальних закладів в Україні поки що небагато. Це Міжнародний інститут менеджменту у м. Києві, Український віль­ний інститут менеджменту та бізнесу у м. Чернівцях, Слов'янський університет у Донецькій області, Християнський університет і Вища школа підприємництва при Київському державному економічному уні­верситеті та ряд інших. Практично в кожному обласному центрі Ук­раїни є такі навчальні заклади. Свої послуги підприємцям пропонують приватні бізнес-коледжі, школи бізнесу, комерційні школи, різноманіт­ні навчальні центри, спеціалізовані семінари та ін.
Починають з'являтися навчальні заклади для дітей - спеціалізовані економічні гімназії, ліцеї, школи юних бізнесменів, менеджерів, під­приємців. Однак переважна більшість всіх цих освітніх структур має слабку матеріально-технічну базу, часом недостатньо кваліфікований викладацький склад не в змозі забезпечити якісну підготовку слуха­чів, та й викладання в них все ще здійснюється в основному росій­ською, а не національною мовою. Але це все "хвороби зростання". Основне те, що під впливом цих процесів змінюється діяльність і дер­жавних навчальних закладів, де переглядаються навчальні програми і плани, створюються нові кафедри, факультети, наукові структури, відділення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, вводять­ся нові спеціальності, в тому числі з присудженням наукових ступе­нів бакалавра та магістра, освоюються нові форми навчання (екстер­нат, платна). Навчальні заклади проходять акредитацію і добиваються одержання різноманітних внутрішніх та міжнародних сертифікатів з підготовки кадрів. Цьому сприяє і Закон України "Про освіту", що регулює суспільні відносини, пов'язані з вихованням, навчанням, про­фесійною та науковою підготовкою громадян України.
Отже, утворюється двоступінчаста система навчання, де на першо­му рівні знаходяться державні навчальні заклади, на другому - при­ватні,

 
 

Цікаве

Загрузка...