WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Оцінка ризиків - Реферат

Оцінка ризиків - Реферат

може використовуватися за наявності значного обсягу аналітико-статистичної інформації, що уможливлює визначення ступеня ризику через величину середньоквадратичного відхилення від очікуваних показників.
Метод аналізу доцільності витрат базується на ідентифікації зон ризику, з урахуванням різного ступеня ризикованості різних елементів витрат. У зв'язку з цим можна визначити з певною ймовірністю як зони, в межах яких конкретні збитки не перевищують граничного значення встановленого рівня ризику, так і зони підвищеного ризику (зона абсолютної стійкості, зона нормальної стійкості, зона нестійкого стану, зона критичного стану, зона кризового стану).
За браком інформації та відповідних аналогів користуються методом експертних оцінок. Як правило, це визначення бальних оцінок імовірності того чи того виду ризику та його впливу на діяльність фірми.
Для врахування чинників невизначеності, характерних для оцінювання проектів у бізнесі, використовується аналітичний метод (аналіз чутливості). Реалізація цього методу здійснюється, як правило, поетапно. Насамперед визначають головні(ключові) параметри, які характеризують результати підприємницької діяльності; далі здійснюється відбір факторів, які впливають на досягнення визначених результатів та величину ризику, насамкінець розраховують значення ключових параметрів на всіх етапах підприємницького процесу та обґрунтовують способи зниження ризику. Користуючись цим методом, бажано визначати математичні співвідношення між основними параметрами та факторами впливу на них. Це дає змогу іден-тифікувати найвагоміші чинники ризику та виміряти "чутливість" головних параметрів до зміни цих чинників.
З метою врахування потенційного ризику конкретного бізнес-плану корисними можуть бути дані про наслідки впливу можливих факторів ризику, які були помічені під час втілення в життя аналогічних проектів.
У бізнес-плані результати вимірювання ризику можуть бути подані як в абсолютному, так і у відносному вираженні. В абсолютному вираженні ступінь ризику визначається як добуток очікуваного збитку на ймовірність того, що збиток матиме місце.
Очікувані збитки доцільно передбачити в бізнес-плані. Це без-посередньо стосується втрат реальних активів (майна, сировини, палива, енергії), коштів, цінних паперів; утрат часу; збитків через погіршення іміджу (престижу) компанії. Причини можливих збитків є найрізноманітнішими: від політичних чинників, економічної, соціальної нестабільності, недосконалості кредитно-грошової та фінансової політики до форс-мажорних обставин, некомпетентності кадрів, рекету, недосконалості методів управління тощо.
Ціну ризику (ЦР) у найзагальнішому вираженні можна визначити як різницю між очікуваним (запланованим без урахування ризику) прибутком від певного підприємницького проекту (По) та прибутком з імовірним ризиком (Пр), тобто за формулою:
ЦР = По-Пр.
Наприклад, якщо існує ймовірна небезпека затоварення новою продукцією, то ціну ризику в цьому випадку можна визначити за формулою
ЦР = (Ц,-С0)(1-Р)-СргР,
де Цо - ціна товару;
Со - визначена собівартість товару;
Р - обсяг затоварення;
Ср - собівартість товару з імовірним ризиком;
г - ринкова ставка позичкового процента.
Ідентифікація окремих видів ризиків, що пов'язані з фінансовою діяльністю суб'єкту господарювання. Процес ідентифікації окремих видів ризиків здійснюється по наступним етапам:
а) на першому етапі в розрізі кожного направлення господарської діяльності (окремих видів операцій, пов'язаних із змінами капіталу) визначаються притаманні їм зовнішні або систематичні види ризиків.;
б) на другому етапі визначається перелік внутрішніх або несистематичних ризиків, які притаманні окремим видам господарської діяльності або наміченим господарським операціям підприємства (ризик неплатоспроможності, кредитний ризик тощо)
в) на третьому етапі формується плановий загальний портфель ідентифікованих ризиків, що пов'язані з наступною господарською діяльністю підприємства
Вибір методів оцінки рівня ризиків, що розглядаються, а також надійність її результатів визначається інформацією, яка використовується з цією метою. В процесі оцінки якості цієї інформаційної бази перевіряється її повнота для характеристики окремих видів ризиків; можливість побудови необхідних рядів динаміки та необхідних групувань; можливість спів ставної оцінки фінансових втрат в єдиному рівні цін; надійність джерел інформації.
Вибір та використання відповідних методів оцінки вірогідності настання ризикової події по окремим видам ризиків.
Визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події по окремим видам ризиків.
Розмір фінансових втрат визначається характером фінансових операцій, що здійснюються на підприємстві, обсягом задіяного в них капіталу та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах ризиків. На основі цього можна зробити групування здійснюваних фінансових операцій за розміром можливих фінансових втрат. Так, можна зробити наступне групування господарських операцій за зонами ризику з позицій можливих фінансових втрат при настанні ризикової події:
1) Безризикова зона - фінансові операції здійснюються без прогнозованих фінансових втрат.
2) Зона допустимого ризику - можливість втрат по фінансовій операції в розмірі розрахункової суми прибутку.
3) Зона критичного ризику - можливість втрат по фінансовій операції в розмірі розрахункової суми доходу в цьому випадку збиток підприємства буде вираховуватись сумою понесених ним витрат.
4) Зона катастрофічного ризику - можливість втрат по фінансовій операції в розмірі всього власного капіталу або значної його частини, що призводить до банкрутства.
Результати проведеного групування дозволяють оцінити рівень концентрації господарських операцій в різних зонах ризику за розміром можливих фінансових втрат. Для цього визначається яку питому вагу займають окремі фінансові операції в кожній з відповідних зрон ризику. Виділення операцій з високим рівнем концентрації в найбільш небезпечних зонах ризику (зонах критичного та катострофічного ризику) дозволяє розглядати їх як об'єкт підвищеної уваги в процесі зниження ризиків підприємства.
Для узагальненої характеристики рівня ризику господарської діяльності підприємства в цілому використовується показник - коефіцієнт концентрації капіталу в зоні відповідного ризику, що розраховується

 
 

Цікаве

Загрузка...