WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Фінансовий план - Реферат

Фінансовий план - Реферат

під заставу майна - це кошти, отримані фірмою від інших організацій під заставу власного майна.
Зобов'язання перед власниками (акціонерами) - це власні кошти фірми:
o акціонерний капітал - вартість фактично реалізованих акцій (звичайних та привілейованих). Акціонерний капітал формується за рахунок коштів засновників фірми, їхніх подальших внесків, а також внесків інших акціонерів;
o нерозподілений прибуток - це та частина прибутку, яку буде інвестовано в розширення бізнесу фірми (чистий прибуток за мінусом суми сплачених дивідендів).
Плановий баланс на момент започаткування бізнесу фірми скласти порівняно легко, оскільки він відбиває потреби фірми у стартовому капіталі. Конкретно він показує:
1) як передбачається залучати необхідний капітал (пасиви та зобов'язання перед власниками);
2) на що залучені кошти передбачається витратити (які активи будуть придбані).
Планові баланси на другий і третій роки безпосередньо залежать від балансу на перший рік і очікуваних фінансових результатів діяльності фірми у відповідні періоди.
У текстовій частині фінансового плану подаються пояснення, які розшифровують припущення щодо окремих статей планового балансу.
У процесі передбачення очікуваних показників балансів слід звернути увагу на такий момент. Підприємці-початківці іноді помилково вважають, що на своєму старті фірма може використовувати тільки (або переважно) позичені кошти. Проте кредитори та інвестори завжди вимагають, щоб певна частка капіталу фірми була створена за рахунок власних коштів підприємця. Тоді підприємець буде "тісно прив'язаний" до свого бізнесу. Якщо для фірми настане скрутна доба, то він не втече, не зазнавши відчутних особистих утрат. Такий підприємець робитиме все залежне від нього, аби вийти з кризи і забезпечити подальший розвиток фірми.
Глибоке розуміння й реальний аналіз планового балансу, плану доходів і видатків і плану руху готівки є обов'язковою умовою прийняття виважених фінансових рішень. При цьому в процесі складання фінансового плану дуже важливо знати, хто і з якою метою вивчає зазначені планові та фінансові документи. Це можуть бути:
1) кредитори. їх інтересуватиме питання: "Чи буде здатна створювана фірма сплачувати боргові зобов'язання?";
2) інвестори. їх інтересуватиме поточний та майбутній рівень прибутковості фірми й ризику, з яким пов'язана ЇЇ діяльність;
3) сам підприємець. Його цікавить, як розвиватиметься бізнес фірми з фінансового погляду І які сильні та слабкі сторони фірми можуть виявитися у зв'язку з цим.
Будь-який узятий окремо показник балансу мало про що свідчить. Проте, коли ці показники розглядати у співвідношенні один з одним, з'являється можливість оцінити фінансовий стан фірми. Ще детальнішу картину ефективності майбутньої фінансової діяльності фірми можна отримати, аналізуючи одночасно показники планового балансу, плану доходів і видатків та плану руху готівки. Ці фінансові документи містять усю необхідну інформацію для розрахунків фінансових коефіцієнтів.
Фінансовий коефіцієнт - це співвідношення бухгалтерських показників. Саме за їх допомогою як кредитори, так і потенційні Інвестори, а також самі власники бізнесу можуть знайти відповіді на всі запитання, які їх цікавлять. Для цього необхідно:
1) порівняти показники створюваної фірми із показниками інших аналогічних компаній та з нормативними показниками по галузі;
2) простежити тенденцію зміни відповідного показника протягом планового періоду.
Підприємцеві важливо показати, що й він здійснив відповідний фінансовий аналіз. Тому у фінансовому плані звичайно наводяться розрахунки та співвідношення основних фінансових коефіцієнтів, які згруповані за сферами інтересів кредиторів, Інвесторів і власників фірми (табл. ).
Коефіцієнти ліквідності. Ліквідність - це здатність фірми виконувати свої короткострокові зобов'язання, спроможність активів фірми перетворюватися в готівку, яка і є абсолютно ліквідним засобом. Недостатня ліквідність може збільшити витрати на фінансування фірми та зробити неможливими сплату рахунків і виплату дивідендів. Основними показниками ліквідності є:
І) чистий оборотний капітал (він створюється за рахунок довгострокових джерел і не потребує повернення найближчим часом):
,
де Ок- чистий оборотний капітал; Па - поточні активи; ПП - поточні пасиви;
2)коефіцієнт поточної ліквідності (за його допомогою можна оцінити, яку частку своїх короткострокових зобов'язань фірма може покрити за рахунок реалізації поточних активів; коефіцієнт поточної ліквідності має перевищувати 1):
де Кпл - коефіцієнт поточної ліквідності; Па - поточні активи; Пп - поточні пасиви;
3)коефіцієнт термінової ліквідності (це співвідношення найбільш ліквідної частини активів іпоточних пасивів). Він дає змогу точніше визначити рівень ліквідності фірми.
де КЇЛ - коефіцієнт термінової ліквідності; Па - поточні активи;
МЗ - матеріальні запаси; ПП - поточні пасиви.
Коефіцієнти платоспроможності.Платоспроможність - це здатність фірми виконувати свої довгострокові зобов'язання в міру настання строків платежів. До основних коефіцієнтів платоспроможності належать:
1) коефіцієнт заборгованості (цей показник характеризує частку залучених засобів у загальній сумі активів фірми, тобто допомагає оцінити фінансову стійкість фірми, зробити висновок щодо її здатності залучати додатковий капітал. Бажано, щоб цей показник не перевищував 50 %).
де К3 - коефіцієнт заборгованості; З - загальна сума зобов'язань;
А - загальна сума активів;
2) коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів (він показує здатність фірми повернути борги та відшкодувати збитки за рахунок власного капіталу. Бажано, щоб це співвідношення було на рівні до 25 %):
де К сзвк - коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів; З - загальна сума зобов'язань; ВК - власний капітал.
Коефіцієнти рентабельності.Показники рентабельності характеризують здатність фірми отримувати прибуток на вкладений капітал. Вони є індикаторами фінансового стану та ефективності управління фірмою. До основних показників рентабельності належать:
1) коефіцієнт валового прибутку (показує рівень прибутковості на кожну гривню обсягу продажу фірми, тобто характеризує потенційну дохідність фірми):
де Квп - коефіцієнт валового прибутку; ВП - валовий прибуток;
П - обсяги продажу;
2) коефіцієнт операційного прибутку (дає змогу точніше відобразити прибутковість виробничої діяльності фірми, оскільки на нього не впливають особливості чинної системи оподаткування):
де Ко - коефіцієнт операційного прибутку; ОП - операційний прибуток;
П - обсяги продажу;
3) коефіцієнт чистого прибутку (є основним показником рентабельності, оскільки характеризує реальну прибутковість діяльності фірми):
де Кпр - коефіцієнт чистого прибутку; Пр - чистий прибуток; П - обсяги продажу;
4)окупність інвестицій (показує, наскільки ефективно здійснюється управління фінансами фірми з погляду використання можливих джерел прибутку):
де Oі - окупність інвестицій; ПР - чистий прибуток; А - загальна сума активів.
5)окупність власного капіталу (дає змогу оцінити прибутковість вкладання коштів у започатковуваний бізнес):
де Овк -окупність власного капіталу; ПР - чистий прибуток;
ВК - власний капітал.
Складаючи фінансовий план, необхідно усвідомлювати, що нормативні (середньогалузеві)

 
 

Цікаве

Загрузка...