WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Фінансовий план - Реферат

Фінансовий план - Реферат

ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди;
власний капітал - частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань. Отже, згідно П(С)БО форма балансу складається з трьох розділів активу і п'яти розділів пасиву (рис. 3).
У бізнес-плані складається баланс (табл. 9.), форма якого потребує вертикального розміщення інформації (верхня частина - активи; середня - пасиви; нижня - власний капітал (зобов'язання перед власниками)).
Розглянемо детальніше статті планового балансу.
Активи - це майно й ресурси, які має фірма у своєму розпорядженні і завдяки яким створюється її прибуток.
Баланс передбачає чітку відповідність з рівнянням балансу, що використовується в міжнародній практиці:
Активи = Власний капітал + Зобов'язання
АКТИВИ - це ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до збільшення економічних вигод у майбутньому.
При цьому розрізняють поточні та постійні активи.
Поточні активи - це ресурси фірми, які відносно швидко (протягом одного року) можуть бути переведені в готівку. До поточних активів, зокрема, належать:
o готівка - гроші в касі та на банківському рахунку;
o ринкові цінні папери - акції, облігації, інші цінні папери;
o дебіторська заборгованість - кошти, які фірмі заборгували споживачі її продукції (послуг);
o матеріальні запаси - вартість сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, готової продукції тощо.
Рис. 3. Структурна будова балансу за П(С)БО 2
Постійні активи - це ресурси фірми, тривалість використання яких перевищує один рік і які не можуть бути швидко трансформовані в готівку. До постійних активів належать: земля, будівлі та споруди, обладнання. Слід зауважити, що всі ці постійні активи, за винятком вартості землі, відображаються в балансі за залишковою вартістю (початкова вартість за мінусом нарахованої амортизації).
До постійних активів належать також і нематеріальні активи. Так само як і інші постійні активи, нематеріальні активи здатні приносити фірмі дохід.
Проте для них характерні: відсутність матеріальної основи отримання доходу та невизначеність розмірів майбутнього прибутку від їх використання. До нематеріальних активів належать:
1) права використання об'єктів промислової власності (патентів, ліцензій, промислових зразків, корисних моделей, товарних знаків, знаків обслуговування);
2) права використання об'єктів інтелектуальної власності (авторські права на використання та видання наукових праць, літературних творів, програмних продуктів);
Таблиця 4.
БАЛАНС
на ____________________200_р.
Актив Код рядка Сума Пасив Код рядка Сума
І. Необоротні активи І. Власний капітал
Нематеріальні активи: Статутний капітал 300
залишкова вартість 010 Пайовий капітал 310
первісна вартість 011 Додатковий вкладений капітал 320
знос 012 Інший додатковий капітал 330
Незавершене будівництво 020 Резервний капітал 340
Основні засоби: Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350
залишкова вартість 030 Неоплачений капітал 360
первісна вартість 031 Вилучений капітал 370
знос 032 Усього за розділом І 380
Довгострокові фінансові інвестиції: ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 Забезпечення виплат персоналу 400
інші фінансові інвестиції 045 Інші забезпечення 410
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 Цільове фінансування 420
Відстрочені податкові активи 060 Усього розділом 2 430
Інші необоротні активи 070 ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Усього за розділом І 080 Довгострокові кредити банків 440
ІІ. Оборотні активи Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450
Запаси: Відстрочені податкові зобов'язання 460
виробничі запаси 100 Інші довгострокові зобов'язання 470
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110 Усього за розділом ІІІ 480
незавершене виробництво 120 ІV. Поточні зобов'язання
готова продукція 130 Короткострокові кредити банків 500
товари 140 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510
Векселі одержані 150 Векселі видані 520
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530
чиста реалізаційна вартість 160 Поточні зобов'язання за розрахунками:
первісна вартість 161 з одержаних авансів 540
резерв сумнівних боргів 162 з бюджетом 550
Дебіторська заборгованість за розрахунками: з позабюджетних платежів 560
з бюджетом 170 зі страхування 570
за виданими авансами 180 з оплати праці 580
з нарахованих доходів 190 з учасниками 590
із внутрішніх розрахунків 200 із внутрішніх розрахунків 600
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 Інші поточні зобов'язання 610
Поточні фінансові інвестиції 220 Усього за розділом ІV 620
Грошові кошти та їх еквіваленти: V. Доходи майбутніх періодів 630
в національній валюті 230
в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом ІІ 260
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270
Баланс 280 Баланс 640
3) права користування земельними ділянками та Іншими природними ресурсами;
4) права використання "ноу-хау", найменування місця походження товару, здобутої репутації фірми (goodwill), її ділових зв'язків, а також організаційні витрати на створення фірми.
Крім господарських засобів у балансі знаходять своє відображення і різноманітні джерела їх формування. Для відображення та аналізу цих джерел, в бухгалтерському балансі виділено таку складову як пасив.
Пасиви - це сума зобов'язань фірми перед кредиторами, іншими фірмами, організаціями, банками. Пасиви поділяють на поточні та довгострокові.
Всі джерела формування активів підприємства в балансі розділені на власні (власний капітал) та запозичені (довгострокові та поточні зобов'язання). Таким чином пасив містить інформацію про обсяг коштів, залучених підприємством в обіг з різних джерел. Пасиви розміщуються по мірі зростання терміновості виконання зобов'язань.
Поточні пасиви - це зобов'язання фірми, які мають бути сплачені протягом одного фінансового року. До поточних пасивів, зокрема, належать:
o кредиторська заборгованість фірми - кошти, які фірма заборгувала своїм постачальникам, придбавши їх товари (послуги) в кредит;
o заборгованість податковим органам. Фірма регулярно отримує прибуток від реалізації своєї продукції (послуг). Але податки фірма сплачує в певні заздалегідь визначені строки. Через це фірма практично завжди виступає як боржник податкових органів;
o видатки, що нараховані до виплати - це різноманітні вже нараховані, але ще не сплачені виплати (нарахована, але невиплачена заробітна плата персоналу фірми, проценти по кредитах, страхові, пенсійні нарахування тощо).
Довгострокові пасиви - це зобов'язання фірми, термін погашення яких перевищує один фінансовий рік:
o векселі до оплати - це кошти, які фірма позичила в банків, інших фірм, приватних осіб під письмове зобов'язання - вексель. Залежно від термінів погашення векселя (протягом одного року чи більше) статтю "Векселі до оплати" відносять відповідно до поточних або довгострокових пасивів;
o кредити

 
 

Цікаве

Загрузка...