WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Фінансовий план - Реферат

Фінансовий план - Реферат

відповідним зиском.
План грошових надходжень і виплат складається на такі самі терміни, що й план доходів і видатків, тобто на три роки: на перший рік - із розподілом по місяцях (табл. 9.5), а на другий та третій роки - з виокремленням кварталів (табл. 3).
Щоб скласти план грошових надходжень і виплат, необхідно послідовно здійснити такі дії.
1. Визначити готівкові кошти, що будуть у розпорядженні фірми на початок першого місяця розрахункового періоду (для другого третього і подальших місяців ця сума являтиме собою готівкові кошти на кінець попереднього місяця).
2. Обчислити загальну суму всіх передбачуваних грошових надходжень на фірму протягом кожного місяця (надходження від продажу продукції чи надання послуг; кошти, отримані від дебіторів; готівка від продажу акцій; кошти, які власники
Таблиця 3. План грошових надходжень і виплат на рік ( з помісячним розподілом), гривень
Показники Місяці Усього за рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
А. Готівкові кошти на початок місяця
Б. Грошові надходження - усього
зокрема:
Надходження від реалізації продукції
надходження за рахунками за продажу в кредит
позика
Інші надходження
В. Грошові платежі на сторону-усього
Зокрема:
купівля товарів
заробітна плата
нарахування на податки на заробітну плату
рентні платежі
платежі за комунальні послуги
рекламні витрати
страхові платежі
купівля машин та устаткування
виплата боргу та процентів
інші платежі
гроші, що взяті на потреби власників бізнесу
Г. Чистий потік готівки (Б-В)
Д. Готівкові грошові кошти на кінець місяця (А+Г)
додатково інвестують у фірму; отримані позички тощо).
3. Розрахувати загальну суму всіх обов'язкових платежів фірми протягом кожного місяця (перелік усіх платежів достатньо широкий, у процесі розрахунків важливо не пропустити жодного з них).
4. Визначити чистий потік готівки за кожний місяць як різницю між загальною сумою всіх передбачуваних грошових надходжень і загальною сумою всіх обов'язкових платежів фірми за місяць. Якщо грошові надходження за місяць перевищують платежі, то фірма має так званий додатний потік готівки. Навпаки, коли грошові надходження за місяць менші за платежі, фіксують, що фірма має від'ємний потік готівки, який прийнято записувати в плані руху готівки у круглих дужках.
5. Розрахувати суму готівкових коштів на кінець кожного місяця. Для цього до готівкових коштів на початок кожного місяця додають додатний потік готівки або відраховують від'ємний потік готівки за відповідний місяць.
У процесі планування руху готівки завжди виникають певні труднощі при визначенні обсягів грошових надходжень і платежів. Такі розрахунки ґрунтуються на передбаченнях та припущеннях, які не повинні бути надто оптимістичними. Рекомендується створювати так званий запас фінансової міцності, тобто дещо занижувати оцінки грошових надходжень, щоб вистачило коштів на сплату рахунків фірми. У текстовій частині плану грошових надходжень і виплат усі ці передбачення та припущення мають бути чітко сформульовані (як правило, тут обговорюються передбачення щодо методів збору дебіторської заборгованості, цінових знижок, циклічності обсягів продажу тощо).
Складаючи план руху готівки, слід усвідомлювати, що діяльність новоствореної фірми, як правило, асоціюється зі збитками. Ось чому фінансування фірми у перші місяці після старту за рахунок лише внутрішніх ресурсів часто є неможливим. Для цього періоду, який має вирішальне значення, слід шукати якісь способи залучення зовнішніх джерел фінансування. Складений план руху готівки саме й уможливлює своєчасне передбачення таких ситуацій, дає змогу заздалегідь підготувати документи для отримання кредитів.
3. Плановий баланс
Матеріальною основою господарської діяльності підприємств різних форм власності є комплекс господарських засобів, від раціонального використання яких залежить ефективність діяльності цих підприємств. В зв'язку із цим керівництву підприємства необхідно мати повну інформацію про господарські засоби, їх наявність в господарстві, стані та розміщені, а також про джерела їх використання. Ці дані отримують за допомогою такої форми фінансової звітності як форма 1 - Баланс.
Термін "баланс" походить від латинських слів bis - двічі та lanx - шалька терезів, буквально означає двошалькові терези і вживається як символ рівноваги, рівності.
Баланс представляє собою спосіб групування та відображення в грошовій формі стану господарських засобів та джерел їх формування в двох аспектах - за складом та за джерелами їх формування. Таке групування дозволяє визначити, якими засобами володіє підприємство (матеріалами, паливом, грошовими коштами, основними засобами, готовою продукцією тощо), а також з яких джерел ці господарські засоби отримані - власних (статутний капітал, прибуток, резервний капітал) чи запозичений (довгострокові чи короткострокові кредити банків, кредиторська заборгованість тощо).
Групування господарських засобів в двох аспектах показує від кого, скільки та для яких цілей отримані засоби,, а також у що ці засоби втілені, в якій формі вони представлені та де використовуються. За допомогою згрупованих таким чином даних про господарські засоби керівництво підприємства здійснює контроль їх наявності та використання.
Отже, для фінансового обліку слово "баланс"має подвійне значення:
- по -перше - рівність підсумків. Вона має місце за умов рівності підсумків записів по дебету та кредиту рахунків, підсумків записів за аналітичними рахунками та відповідному синтетичному рахунку, підсумків активу та пасиву бухгалтерського балансу і т.п.
- по-друге - найважливіша форма фінансової звітності, яка показує стан засобів підприємства в грошовому виразі на певну дату. Рівні підсумки форми по активу та пасиву розміщуються, як правило, на одному рівні, займаючи суворо горизонтальне положення, подібно до коромисла терезів, що знаходиться в стані рівноваги. На відміну від балансів, що використовуються при плануванні та аналізі, бухгалтерський баланс являє собою систему моментних показників, характеризуючи стан засобів підприємства на певну дату (момент).
Отже, баланс є фінансовим документом, що в ньому кошти фірми (у грошовій формі) згруповано як за їхнім складом і розміщенням, так і за джерелами їх надходження. Баланс складається для того, щоб отримати "фотографію" фінансового стану фірми на певну дату, яка має зафіксувати фінансові позиції фірми на даний момент. Баланс, зокрема, показує:
o що фірма має у своєму розпорядженні (активи);
o скільки вона винна постачальникам і кредиторам (пасиви);
o що в неї залишається (власний капіталу активи - пасиви).
Структура балансу відповідає балансовому рівнянню, яке поєднує між собою три поняття:
- активи - ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до надходження економічних вигод у майбутньому;
- зобов'язання - заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення

 
 

Цікаве

Загрузка...