WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Доходний підхід до оцінки бізнесу - Реферат

Доходний підхід до оцінки бізнесу - Реферат

кожного згаданого методу.
2. Метод дисконтованих грошових потоків.
Метод дисконтованого грошового потоку передбачає, що вимірником прогнозованих доходів, що дисконтуються, від бізнесу, які розглядалися раніше якоснову для визначення його ринкової вартості і здійснюючого цей бізнес підприємства, виступають не прогнозовані доходи, а грошові потоки.
Найпростіше визначення грошового потоку (Cash Flow) зводиться до того, що грошовий потік за конкретний період (рік, квартал, місяць) є чимось інше, як сальдо надходжень по бізнесу (із знаком "плюс") і платежів (із знаком "мінус")
Минулі грошові потоки враховуються просто як такі показники, які містяться в звіті підприємства про рух грошових коштів.
Майбутні грошові потоки, забезпечувані бізнесом, прогнозуються на основі чистих доходів від бізнесу (валового доходу за мінусом операційних витрат, відсотків за кредит і податку на доход) з коригуванням їх так, щоб максимально відобразити вірогідне в тому або іншому майбутньому періоді сальдо надходжень і платежів.
Головні переваги оцінки бізнесу, в рамках доходного підходу, з опорою на прогноз грошових потоків, а не просто доходів, полягають в наступному.
По-перше, майбутні доходи від бізнесу прямо ураховують лише очікувані поточні витрати по виробництву і продажу продукції, тоді як майбутні капіталовкладення по підтримці і розширенню виробничих або торгових потужностей бізнесу в прогнозі доходів відображаються тільки частково - через їхню поточну амортизацію.
По-друге, недолік доходу (збитку) як показника в інвестиційних розрахунках за оцінкою бізнесу також пояснюється тим, що доход, будучи чисто бухгалтерським звітним показником, схильний значним маніпуляціям. Її оголошувана величина залежить від методу обліку вартості покупних ресурсів в собівартості проданої продукції(LIFO, FIFO, метод ковзаючою середньої), від методу прискореної амортизації, від критерію зарахування продукції в реалізовану продукцію (за фактом надходження засобів на її оплату або по виконанню обумовленого в договорах на поставку базису поставки) і ін.
Крім того, не з прибутку "живе" підприємство. Все реальне життя підприємства і реальні гроші інвесторам як результат вкладення їхніх інвестицій залежать від руху і наявності у підприємства грошових коштів - залишку засобів на поточному (розрахунковому) рахунку і готівці в касі.
Метод визначення капіталізованої вартості доходів, при роботі з яким послідовно кожний доход або група доходів з своїми ставками дисконтування приводяться до величини, рівній сумі їхніх поточних вартостей. Таким чином, даний метод можна ще назвати методом послідовного визначення вартості майбутніх грошових потоків на дату оцінки.
Відповідно до цього методу при визначенні вартості підприємства потрібно вирішити дві задачі: проаналізувати і спрогнозувати майбутні потоки грошових доходів з точки зору їхньої структури, величини, часу і частоти їхніх надходжень і визначити ставки, по яких необхідно розрахувати майбутню вартість.
Метод дисконтованих грошових потоків використовується в наступних випадках:
" очікується, що майбутні рівні грошових потоків будуть істотно відрізнятися від поточних;
" підприємство є крупним багатофункціональним комерційним об'єктом;
" потоки доходів і витрат носять сезонний характер.
Основні етапи оцінки підприємства методом дисконтованих грошових потоків:
1. Проводиться вибір моделі грошового потоку.
2. Визначається тривалість прогнозного періоду.
3. Здійснюється ретроспективний аналіз і прогнозування валової виручки від реалізації.
4. Визначається ставка дисконту.
5. Проводиться розрахунок величини вартості в постпрогнозний період.
6. Здійснюється розрахунок поточних вартостей майбутніх грошових потоків і вартості в постпрогнозний період.
7. Вносяться підсумкові поправки.
3. Вибір моделі грошового потоку.
При оцінці бізнесу ми можемо застосовувати одну з двох моделей грошового потоку:
" грошовий потік для власного капіталу;
" грошовий потік для всього інвестованого капіталу.
В Таблиці 3.1 показано, як розраховується грошовий потік для власного капіталу. При застосуванні цієї моделі, розраховується ринкова вартість власного (акціонерного) капіталу підприємства.
Грошовий потік для власного капіталу (повний грошовий потік), працюючи з яким можна безпосередньо оцінювати ринкову вартість власного капіталу підприємства (що і є ринковою вартістю останнього), відображає в своїй структурі планований спосіб фінансування стартових і подальших інвестицій, що забезпечують життєвий цикл продукту (бізнес-лінії). Інакше кажучи, цей показник дає можливість визначити, скільки і на яких умовах буде притягуватися позикових, для фінансування інвестиційного процесу, засобів. Стосовно кожного майбутнього періоду в ньому враховуються очікуваний приріст довгострокової заборгованості підприємства (збільшення знову позичених кредитних засобів), зменшення зобов'язань підприємства (відтікав засобів внаслідок планованого на даний майбутній період погашення частини основного боргу за раніше узятими кредитами), виплата відсотків по кредитах в порядку їхнього поточного обслуговування.
Коли скоро частка і вартість позикових засобів у фінансуванні бізнесу (інвестиційного проекту) тут врахована вже в самому прогнозованому грошовому потоці, дисконтування очікуваних грошових потоків, якщо це "повні грошові потоки", може відбуватися по ставці дисконту, рівній необхідній інвестором (з урахуванням ризиків) прибутковості вкладення тільки його власних засобів - т. б. по так званій ставці дисконту для власного капіталу, яка надалі ("за умовчанням") буде називатися просто "ставкою дисконту".
Застосовуючи модель грошового потоку для всього інвестованого капіталу, ми умовно не розрізняємо власний і позиковий капітали підприємства і вважаємо сукупний грошовий потік. Виходячи з цього, ми додаємо до грошового потоку виплати відсотків по заборгованості, які відняли при розрахунку чистого доходу.
Таблиця 3.1.
Знак дії Показники
Чистий доход після сплати податків
Плюс Амортизаційні відрахування
Плюс (мінус) Зменшення (приріст) власного оборотного капіталу
Плюс (мінус) Зменшення (приріст) інвестицій в основні засоби
Плюс (мінус) Приріст (зменшення) довгострокової заборгованості
Разом Грошовий потік
Оскільки відсотки по заборгованості віднімалися з доходу до сплати податків, повертаючи їх назад, потрібно зменшити їхню суму на величину податку на прибуток. Підсумком розрахунку по цій моделі є ринкова вартість всього інвестованого капіталу підприємства.
Структура формули грошового потоку достатньо проста: з мінусом в ній позначені засоби, що реально йдуть, з

 
 

Цікаве

Загрузка...