WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Управління активами підприємства - Контрольна робота

Управління активами підприємства - Контрольна робота

дробом;
ЦА - поточна ринкова вартість акцій даного підприємства;
ДА - поточна сума річної прибутковості однієї акції даного підприємства.
Характеризуючи даний метод розрахунку, слід зазначити, що його безсумнівною перевагою є простота оцінки вартості цілісного майнового комплексу. Водночас обмеженість застосування цього методу визначається тим, що в сучасній вітчизняній практиці випадки стабільності грошового потоку, що генерується активами підприємства, трапляються досить рідко. Крім того, використовувані в процесі оцінки норма капіталізації грошового потоку або мультиплікатор "ціна/прибутковість акції" в значній мірі визначаються поточною кон'юнктурою фінансового ринку, що у майбутньому періоді може змінитися під впливом макроекономічних чинників.
2. Оцінка обсягу чистого грошового потоку, що змінюється.
Принцип даного методу оцінки вартості цілісного майнового комплексу полягає в дисконтуванні суми чистого грошового потоку кожного року майбутнього періоду. Ця оцінка здійснюється за такими етапами:
- на першому етапі визначається загальний період часу, протягом якого намічається використання цілісного майнового комплексу. Теоретично даний період може розглядатися до безконечності, але на практиці він приймається, звичайно, терміном на п'ять років;
- на другому етапі прогнозується обсяг чистого грошового потоку за окремими роками майбутнього періоду. При цьому враховуються сформований обсяг чистого грошового потоку, що генерується сукупними активами підприємства; майбутня зміна потоку чистого прибутку й амортизаційних відрахувань; витрати, пов'язані з підтримкою майбутнього чистого грошового потоку на прогнозованому рівні;
- на третьому етапі визначається можлива ліквідаційна вартість цілісного майнового комплексу наприкінці передбаченого періоду його експлуатації;
- на четвертому етапі здійснюється вибір ставки дисконтування майбутнього чистого грошового потоку. Даний етап є найбільш відповідальним у процесі оцінки. При виборі ставки дисконтування повинні враховуватися середня поточна ставка позикового відсотка на ринку капіталу, наступний темп інфляції і відповідний рівень інфляційної премії, рівень премії за ризик та інші чинники;
- на п'ятому етапі за відповідними моделями оцінки вартості грошей у часі визначається поточна вартість майбутніх грошових потоків, що і є результатом оцінки вартості цілісного майнового комплексу. Розрахунковий алгоритм цієї оцінки поданий такими формулами:
а) при невизначеному тривалому періоді експлуатації цілісного майнового комплексу:
;
б) при заздалегідь визначеному періоді експлуатації цілісного майнового комплексу:
, де
ТВКДП - поточна вартість цілісного майнового комплексу при обсязі чистого грошового потоку, що змінюється;
ЧГПп - прогнозована сума чистого грошового потоку (чистого прибутку й амортизаційних відрахувань) у кожному році майбутнього періоду;
ЛВ - прогнозована ліквідаційна вартість цілісного майнового комплексу наприкінці періоду його експлуатації;
і - прийнята ставка дисконтування чистого грошового потоку, виражена десятковим дробом;
п - число років експлуатації цілісного майнового комплексу, прийняте у прогнозних розрахунках.
Характеризуючи даний метод оцінки, потрібно зазначити, що він дозволяє одержати найбільш точну поточну вартість цілісного майнового комплексу з позицій концепції економічно обгрунтованої вартості. Проте ця точність багато в чому визначається вибором обгрунтованої ставки дисконтування, а її прогнозування носить суб'єктивний характер.
V. Метод оцінки на основі регресивного моделювання оснований на використанні багатофакторних математичних моделей. Принцип здійснення таких прогнозних розрахунків був викладений при розгляді методичного апарату фундаментального аналізу кон'юнктури фінансового ринку. Така оцінка вартості цілісного майнового комплексу має два основних різновиди:
1. Оцінка на основі внутрішніх чинників.
Даний варіант оцінки передбачає прогнозування вартості цілісного майнового комплексу на основі багатофакторних моделей регресії, у яких чинниками виступають параметри майбутньої господарської діяльності підприємства. Такими чинниками можуть бути:
o прогнозований обсяг реалізації продукції;
o вартість чистих активів;
o коефіцієнт рентабельності реалізації продукції;
o коефіцієнт рентабельності власного капіталу;
o прогнозований обсяг амортизаційного потоку й інші.
2. Оцінка з урахуванням зовнішніх чинників.
Даний варіант оцінки передбачає включення в регресивну модель поряд із внутрішніми чинниками й окремих чинників зовнішнього середовища, пов'язаних із прогнозованою зміною кон'юнктури товарного і фінансового ринку, очікуваною зміною форм державного регулювання господарської діяльності підприємства, характером майбутньої зміни окремих макроекономічних показників тощо.
Перевагою регресивного моделювання вартості цілісного майнового комплексу є добір для оцінки найбільш важливих чинників із позицій оцінювача, а відповідно, і більш висока точність очікуваних результатів розрахунку. Недоліком даного методу є його висока трудомісткість і складність, що потребують відповідних вимог до кваліфікації виконавців.
VI. Експертний метод оцінки все частіше використовується при визначенні вартості цілісного майнового комплексу. Необхідність його використання диктується тим, що така оцінка в силу різноманітності чинників і умов, що визначають її кінцевий результат, не може цілком базуватися на основі тільки кількісних методів, розглянутих раніше. Тому така оцінка часто доручається незалежним експертам-оцінювачам майна, що поряд із кількісними методами використовують і якісні параметри конкурентної, технологічної, фінансової, кадрової й іншої діагностики діяльності підприємства. Особливо зростає роль експертної оцінки при визначенні вартості значних унікальних цілісних майнових комплексів. Конкретні методи експертної оцінки вартості ціліснихмайнових комплексів розглядаються в спеціальній літературі.
Огляд методів оцінки сукупної вартості активів підприємства як цілісного майнового комплексу показує, що жодний із них не є ідеальним. Тому в практику здійснення такої оцінки залежно від цілей, звичайно, використовується не один, а ряд методів, що дозволяють визначити діапазон даної вартості в мінімальній і максимальній межах та найбільшою мірою наблизитися до її реального значення.
ЛІТЕРАТУРА
1. Закон України "Про господарські товариства" // Відомості Верховної ради України. - 1992. - № 2.
2. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента.- Киев: "Ника-Центр", 1999. - Том. 1. - 592 с.
3. Бланк И.А. Управление использованием капитала. - Киев: "Ника-Центр", 2000.
4. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. - Киев: МП "ИТЕМ лтд", СП "АДЕФ". - 1996.
5. Бланк И.А. Управление активами. - Киев: "Ника-Центр", 2000. - 720 с.
6. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента (как управлять капиталом?). - М.: "Финансы и статистика", 1996. - 384 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...