WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Управління активами підприємства - Контрольна робота

Управління активами підприємства - Контрольна робота

формулою).
Характеризуючи даний метод оцінки, слід зазначити, що він дозволяє одержати більш точну мінімальну вартість чистих активів підприємства, хоча також може мати недоліки. При використанні цього методу не завжди реально відображається рівень морального зносу окремих видів матеріальних і нематеріальних активів, не враховується характер їх використання.
3. Оцінка за вартістю продуктивних активів.
Така оцінка дозволяє, певною мірою згладити недоліки попередніх методів. У її основі лежить оцінка чистих активів, що використовуються продуктивно, що генерують прибуток підприємства, тобто безпосередньо беруть участь у його господарській діяльності. У процесі такої оцінки із загальної вартості активів підприємства, з балансу спочатку виключаються непродуктивні активи:
- невстановлене або вибуле з виробничої експлуатації устаткування; запаси окремих видів сировини і матеріалів, що не використовуються у процесі виробництва;
- наднормативні запаси сировини та матеріалів;
- готова продукція, що не користується попитом у споживачів; нематеріальні активи, що не використовуються, але значаться в балансі підприємства; безнадійна дебіторська заборгованість тощо.
Потім до вартості продуктивних активів, які є в балансі, додають орендовані активи, що використовуються підприємством, за договором оренди або лізингу, які відображені на забалансових рахунках. Нарешті, із загальної вартості продуктивних активів вилучають суму усіх видів фінансових зобов'язань підприємства. Алгоритм даних розрахунків здійснюється за такою формулою:
ЧАп = А ± е РПА - Ан + АА - ФЗ, де
ЧАп - вартість чистих продуктивних активів підприємства;
А - загальна вартість активів підприємства за балансовою оцінкою;
РПА - результати переоцінки окремих видів активів підприємства з урахуванням індексу інфляції;
Ан - реальна вартість непродуктивних активів підприємства, відображених у його балансі;
АА - реальна вартість орендованих активів, що їх використовує підприємство, які відображені на його забалансових рахунках;
ФЗ - фінансові зобов'язання підприємства усіх видів, які представляють у сукупності суму позикового капіталу, що використовується підприємством.
Характеризуючи даний метод оцінки, слід зазначити, що він дозволяє одержати реальну вартість чистих активів підприємства, які безпосередньо формують результати його господарської діяльності. У цьому випадку досягається більш повна оцінка споживацької вартості чистих активів із позиції покупця цілісного майнового комплексу. Проте недоліком даного методу оцінки є те, що він не відображає безпосередніх результатів господарської діяльності підприємства, які генеруються його продуктивними активами, а також не враховує у складі продуктивних активів розмір земельної ділянки.
II. Метод оцінки вартості заміщення ("затратний метод") грунтується на визначенні вартості витрат, необхідних для відтворення всіх аналогічних активів, що входять до складу цілісного майнового комплексу. Іншими словами, у процесі оцінки моделюються усі витрати на відтворення даного майнового комплексу в сучасних умовах у розрізі окремих його елементів з урахуванням реальної вартості зносу кожного із цих елементів. Даний метод оцінки вартості цілісного майнового комплексу має два різновиди:
1. Оцінка за фактичним комплексом активів.
Така оцінка може здійснюватися за комплексом активів, що входять у звітний баланс підприємства, а також за групою орендованих активів. У процесі даного методу оцінки калькулюються усі види витрат, що пов'язані з будівництвом, придбанням і установкою кожного виду активів (вартість проектних робіт, матеріалів, оплати праці тощо).Оцінка здійснюється за такими основними етапами:
- на першому етапі із загального комплексу активів виділяють ті види, що не потребують оцінки вартості заміщення, - грошові активи в національній та іноземній валюті, дебіторська заборгованість, довгострокові та короткострокові фінансові вкладення, витрати майбутніх періодів та інші аналогічні активи;
- на другому етапі всю сукупність матеріальних і нематеріальних активів підприємства структурують за окремими елементами, що відрізняються за засобами здійснення оцінки. Як правило, така диференційована оцінка здійснюється за такими елементами активів:
o будівлі та споруди;
o виробниче устаткування, машини, механізми;
o офісні меблі;
o технічні засоби управління;
o запаси сировини і напівфабрикатів;
o запаси малоцінних предметів, що швидко зношуються;
o запаси готової продукції;
o нематеріальні активи, що враховуються в складі балансу;
o інші види активів;
- на третьому етапі, використовуючи диференційовані підходи щодо оцінки різноманітних елементів активів, визначають повні витрати на їх виробництво в сучасних умовах. Система таких методичних підходів до оцінки різноманітних видів рухомого і нерухомого майна широко висвітлюється в спеціальній літературі;
- на четвертому етапі з повних витрат на відтворення окремих елементів активів відраховують вартість усіх форм зносу. На відміну від бухгалтерської практики в складі цього зносу відбивається не тільки фізичне старіння активів, але і функціональне (втрата вартості активу у зв'язку з неможливістю виконання в повному обсязі початкових функцій), економічне (втрата вартості активу у зв'язку зі зміною кон'юнктури ринку) та інші види їх старіння;
- на п'ятому етапі на основі підсумовування вартості заміщення окремих елементів матеріальних і нематеріальних активів (з урахуванням вартості усіх форм зносу), а також фактичної вартості фінансових активів визначають повну вартість заміщення активів цілісного майнового комплексу;
- на шостому етапі (при потребі) визначається вартість заміщення чистих активів підприємства. Для цього з повної вартості заміщення його активів відраховують суму всіх його фінансових зобов'язань (обсяг позикового капіталу).
Алгоритм розрахунків вартості заміщення активів за перерахованими етапами може бути виражений такими формулами:
ПВЗА = е (ПВАі - ИАі) + ФА, де
ЧСЗА = ПВЗА - ФЗ, де
ПВЗА - повна вартість заміщення активів підприємства;
ЧВЗА - вартість заміщення чистих активів підприємства;
ПВАі - повна вартість заміщення конкретного матеріального або нематеріального активу;
ИАі - вартість усіх форм зносу конкретного матеріального або нематеріального активу;
ФА - сукупна вартість усіх фінансових активів підприємства, що не підлягає переоцінці;
ФЗ - сума усіх фінансових зобов'язань підприємства (обсяг позикового капіталу).
Характеризуючи даний метод оцінки, слід зазначити, що він дає більш чітке уявлення про вартість цілісного майнового комплексу порівняно з балансовим методом, тому що дозволяє врахувати не тільки аналогову сучасну вартість окремих елементів активів підприємства, але й реальну (а не тільки ту, що відображається бухгалтерським обліком) суму їх зносу. Водночас варто врахувати, що багато елементів оцінки активів носять суб'єктивний характер - вибір конкретних методів відтворення повної вартості за

 
 

Цікаве

Загрузка...