WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Управління активами підприємства - Контрольна робота

Управління активами підприємства - Контрольна робота


Контрольна робота
Управління активами підприємства
План
1. Характеристика загальних основ управління активами підприємства.
2. Процес формування активів підприємства.
3. Система основних методів оцінки активів підприємства як цілісного майнового комплексу.
1. Характеристика загальних основ управління активами підприємства
Для здійснення господарської діяльності кожне підприємство повинно мати у своєму розпорядженні визначене майно, що належить йому на правах власності або володіння. Все майно, яким володіє підприємство і яке відображене в його балансі, називається активами підприємства.
Активи є економічними ресурсами підприємства у формі сукупних майнових цінностей, що використовуються у господарській діяльності з метою одержання прибутку.
Активи підприємства підрозділяються за багатьма класифікаційними ознаками, основними з яких є:
- за формами функціонування:
o матеріальні активи;
o нематеріальні активи;
o фінансові активи.
- за характером участі в господарському процесі швидкості обороту:
o оборотні активи;
o позаоборотні активи.
- за характером обслуговування видів діяльності:
o операційні активи;
o інвестиційні активи.
- за характером фінансових джерел формування:
o валові активи;
o чисті активи.
- за характером володіння:
o власні активи;
o арендовані активи;
- за ступенем ліквідності:
o активи в абсолютно ліквідній формі;
o високоліквідні активи;
o середньоліквідні активи;
o малоліквідні активи;
o неліквідні активи.
1. Форма функціонування активів. За цією ознакою виділяють такі види активів:
а) матеріальні активи характеризують активи підприємства, що мають речову (матеріальну) форму. До складу матеріальних активів підприємства належать:
o основні засоби;
o незавершені капітальні вкладення;
o устаткування, призначене до монтажу;
o виробничі запаси сировини та напівфабрикатів;
o запаси малоцінних і швидкозношувальних предметів;
o обсяг незавершеного виробництва;
o запаси готової продукції, призначеної для реалізації;
o інші види матеріальних активів;
б) нематеріальні активи характеризують активи підприємства, що не мають речової форми, але беруть участь у господарській діяльності та приносять прибуток. До цього виду активів підприємства належать:
o придбані підприємством права на користування окремими природними ресурсами;
o патентні права на використання винаходів;
o "ноу-хау" - сукупність технічних, технологічних, управлінських, комерційних та інших знань, що оформлені у вигляді технічної документації, накопиченого виробничого досвіду, що є предметом інновацій, але не запатентованих;
o права на промислові зразки та моделі;
o товарний знак - емблема, малюнок або символ, зареєстровані у встановленому порядку, що служать для відмінності товарів даного виробника від інших аналогічних товарів;
o торгова марка - право на виняткове використання фірмового найменування юридичної особи;
o права на використання комп'ютерних програмних продуктів;
o "гудвіл - різниця між ринковою вартістю підприємства як цілісного майнового комплексу і його балансовою вартістю, яка утворена у зв'язку з можливістю одержання більш високого рівня прибутку (порівняно із середньогалузевим її рівнем) за рахунок використання більш ефективної системи управління на товарному ринку, застосування нових технологій тощо;
o інші аналогічні види майнових цінностей підприємства;
в) фінансові активи характеризують різноманітні фінансові інструменти, що належать підприємству або знаходяться в його володінні. До фінансових активів підприємства належать:
o грошові активи в національній валюті;
o грошові активи в іноземній валюті;
o дебіторська заборгованість у всіх її формах;
o короткострокові фінансові вкладення;
o довгострокові фінансові вкладення.
2. Характер участі в господарському процесі та швидкість обороту активів. За цією ознакою активи підприємства підрозділяються на такі види:
а) оборотні (поточні) активи характеризують сукупність майнових цінностей підприємства, що обслуговують поточну виробничо-комерційну (операційну) діяльність і використовуються повністю протягом одного виробничо-комерційного циклу.
У складі оборотних (поточних) активів підприємства виділяють такі елементи:
o виробничі запаси сировини і напівфабрикатів;
o запаси малоцінних і швидкозношувальних предметів;
o обсяг незавершеного виробництва;
o запаси готової продукції, призначеної для реалізації;
o дебіторську заборгованість;
o грошові активи в національній валюті;
o грошові активи в іноземній валюті;
o короткострокові фінансові вкладення;
o витрати майбутніх періодів;
б) позаоборотні активи характеризують сукупність майнових цінностей підприємства, що багаторазово беруть участь у процесі господарської діяльності та переносять на продукцію використану вартість частинами.
До складу позаоборотних активів підприємства входять такі види:
o основні засоби;
o нематеріальні активи;
o незавершені капітальні вкладення;
o устаткування, призначене для монтажу;
o довгострокові фінансові вкладення;
o інші види позаоборотних активів.
3. Характер обслуговування окремих видів діяльності. За цією ознакою виділяють такі види активів підприємства:
а) операційні активи є сукупністю майнових цінностей, що безпосередньо використовуються у виробничо-комерційній діяльності підприємства з метою одержання операційного прибутку.
До складу операційних активів підприємства належать:
o виробничі основні засоби;
o нематеріальні активи, що обслуговують операційний процес;
o оборотні операційні активи (вся їх сукупність за мінусом короткострокових фінансових вкладень);
б) інвестиційні активи характеризують сукупність майнових цінностей підприємства, пов'язаних із здійсненням його інвестиційної діяльності.
До складу інвестиційних активів підприємства належать:
o незавершені капітальні вкладення;
o устаткування, призначене для монтажу;
o довгострокові фінансові вкладення;
o короткострокові фінансові вкладення.
4. Характер фінансових джерел формування активів. Відповідно до цієї ознаки розрізняють такі види активів підприємства:
а) валові активи є сукупністю майнових цінностей (активів) підприємства, сформованих за рахунок як власного, так і позикового капіталу;
б) чисті активи характеризують вартісну сукупність майнових цінностей (активів) підприємства, сформованих винятково за рахунок власного його капіталу. Вартість чистих активів підприємства визначається за такою формулою:
ЧА = А - ЗК , де
ЧА - вартість чистих активів підприємства;
А - загальна сума всіх активів підприємства за балансовою вартістю;
ЗК -загальна сума позикового капіталу підприємства, що використовується.
5. Характер володіння активами. За цією ознакою активи підприємства поділяються на такі два

 
 

Цікаве

Загрузка...