WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Капітал – економічна база створення і розвитку підприємства - Контрольна робота

Капітал – економічна база створення і розвитку підприємства - Контрольна робота


Контрольна робота
Капітал - економічна база створення і розвитку підприємства
План
1. Економічна сутність капіталу підприємства.
2. Систематизація видів капіталу за основними класифікаційними ознаками.
2.1. Кругообіг капіталу підприємства.
3. Основні принципи формування капіталу підприємства.
4. Концепція вартості капіталу.
5. Основні принципи, на яких базується процес оцінки вартості капіталу.
6. Фінансовий леверидж і його розрахунок.
7. Основні етапи процесу оптимізації структури капіталу підприємства.
1. Економічна сутність капіталу підприємства
Капітал - це економічна категорія, яка відома давно, але отримала новий зміст в умовах ринкових відносин. Як головна економічна база створення і розвитку підприємства, капітал у процесі свого функціонування забезпечує інтереси держави, власників і персоналу.
Капітал підприємства характеризує загальну вартість засобів у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, які інвестуються у формування його активів.
Розглядаючи економічну сутність капіталу підприємства, слід зазначити такі його характеристики (таблиця 1).
Таблиця 1
Класифікація капіталу підприємства
Характеристика капіталу підприємства Обґрунтування характеристики капіталу підприємства
1. Капітал підприємства є основним фактором виробництва В економічній теорії виділяють три основних фактори виробництва, які забезпечують господарську діяльність підприємств:
? капітал;
? земля та інші природні ресурси;
? трудові ресурси.
У системі даних факторів виробництва капіталу відводиться пріоритетна роль, оскільки він об'єднує всі фактори в єдиний виробничий комплекс
2. Капітал характеризує фінансові ресурси підприємства, які забезпечують дохід У даній своїй якості капітал може виступати ізольовано від виробничого фактора - у формі позикового капіталу, який забезпечує формування доходів підприємства не у виробничій (операційній), а у фінансовій (інвестиційній) сфері його діяльності
3. Капітал є головним джерелом формування добробуту його власників Капітал забезпечує необхідний рівень добробуту його власників як у поточному, так і в перспективному періодах. Частина капіталу, яка спрямована на задоволення поточних чи перспективних потреб його власників, перестає виконувати функцію капіталу. Капітал, який накопичується, повинен задовольнити потреби його власників у перспективному періоді, тобто формує рівень майбутнього їх добробуту
4. Капітал підприємства є головним виміром його ринкової вартості У даній якості, перш за все, виступає власний капітал підприємства, який визначає обсяг його чистих активів. Разом з тим, обсяг власного ка піталу, який використовує підприємство, одно час но характеризує і потенціал залучення ним позикових фінансових засобів, які забезпечують отримання додаткового прибутку. У сукупності з іншими, менш значимими факторами, форму єть ся база оцінки ринкової вартості підприємства
5. Динаміка капіталу підприємства є важливим барометром рівня ефективності його господарської діяльності Здатність власного капіталу до зростання високими темпами характеризує високий рівень формування і ефективний розподіл прибутку підприємства, його спроможність підтримувати фінансову рівновагу за рахунок внутрішніх джерел. І навпаки, зниження обсягу власного капіталу є, як правило, наслідком неефективної, збиткової діяльності підприємства
Велику роль відіграє капітал в економічному розвитку підприємства і в забезпеченні інтересів держави, власників і персоналу виступає головним об'єктом фінансового управління підприємством.
2. Систематизація видів капіталу за основними класифікаційними ознаками
Під загальним поняттям "капітал підприємства" розуміють різні його види, які характеризуються десятками термінів. Все це потребує відповідної систематизації термінів, які використовуються. Така систематизація проведена за найбільш важливими класифікаційними ознаками (таблиця 2).
Таблиця 2
Систематизація видів капіталу підприємства
Ознаки Обґрунтування ознаки
1. За належністю підприємству 1. Власний капітал характеризує загальну вартість засобів підприємства, які належать йому на правах власності та використовуються ним для формування відповідної частини його активів. Частина активів, яка сформована за рахунок інвестованого в них власного капіталу, є чистими активами підприємства.
2. Позиковий капітал характеризує залучення для фінансування розвитку підприємства на основі повернення коштів або інших майнових цінностей. Усі форми позикового капіталу, які використовує підприємство, є фінансовими зобов'язаннями і підлягають погашенню в передбачені терміни
2. За цілями використання 1. Виробничий капітал характеризує засоби підприємства, які інвестовані в його операційні активи для здійснення виробничо-збутової діяльності.
2. Позиковий капітал є тією його частиною, яка використовується у процесі інвестування в грошові інструменти (короткострокові та довгострокові депозитні вклади в комерційних банках), а також боргові фондові інструменти (облігації, депозитні сертифікати, векселі тощо)
3. Спекулятивний капітал характеризує ту частину, яка використовується у процесі здійснення спекулятивних фінансових операцій (основані на різниці в цінах)
3. За формами інвестування 1. Капітал у фінансовій формі.
2. Капітал у матеріальній формі.
3. Капітал у нематеріальній формі.
Капітал у цих трьох формах використовується для формування статутного фонду підприємства.
Інвестування капіталу в даних формах дозволено законодавством при створенні нових підприємств, збільшенні обсягу їх статутних фондів
4. За об'єктом інвестування 1. Основний капітал характеризує ту частину капіталу, яку використовує підприємство, тобто яка інвестована в усі види його позаоборотних активів (але тільки в основні засоби, як це часто трактується в літературі).
2. Оборотний капітал характеризує ту його частину, яка інвестована в усі види його оборотних активів
5. За формами знаходження у процесі кругообігу 1. Капітал у грошовій формі.
2. Капітал у виробничій формі.
3. Капітал у товарній формі.
Характеристика даних форм капіталу підприємства розглядається в циклі кругообігу капіталу підприємства
6. За формами власності 1. Приватний капітал.
2. Державний капітал.
Дані види капіталу інвестуються в підприємства під час формування його статутного фонду
7. За організаційно-правовими формами діяльності 1. Акціонерний капітал - капітал підприємств, створених у формі акціонерних товариств.
2. Пайовий капітал - капітал партнерських підприємств-товариств з обмеженою відповідальністю, командитних товариств тощо.
3. Індивідуальний капітал - капітал індивідуальних підприємств, тобто сімейних
8. За характером використання в господарському процесі 1. Працюючий капітал характеризує ту його частину, якабере безпосередню участь у формуванні доходів і забезпеченні операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства.
2. Непрацюючий (мертвий) капітал характеризує ту його частину, яка інвестована в активи, а вони не беруть безпосередньої участі в здійсненні різних видів господарської діяльності підприємства і формуванні його доходів.
Прикладом такого виду капіталу є засоби підприємства, які інвестовані у приміщення та устаткування, що не використовуються; у

 
 

Цікаве

Загрузка...