WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Малі підприємства - Реферат

Малі підприємства - Реферат


Реферат на тему:
Малі підприємства
Відповідно до обсягів господарського обороту підприємства і кількості його працівників (незалежно від форм власності), воно може бути віднесене до категорії малих підприємств.
Малими (незалежно від форми власності) визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує п'ятдесяти осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує суми, еквівалентної п'ятистам тисячам євро за середньорічним курсом Національного банку України щодо гривні. Малі підприємства можуть бути створені: *
o громадянами, членами сім'ї та іншими особами, які разом
ведуть трудове господарство;
o юридичними особами;
o державними органами, уповноваженими управляти
державним майном;
o спільно підприємствами, громадянами та органами, уповноваженими управляти державним майном.
Мале підприємство може бути як новоствореним, так і створеним внаслідок виділення із складу діючого підприємства за ініціативою колективу структурного підрозділу. Для цього треба мати згоду власника майна, а підприємство, з якого виділилося мале підприємство, є засновником цього підприємства.
Для створення малого підприємства потрібно виконати таке:
1) визначити мету і завдання майбутнього підприємства;
2) визначити форму власності, на якій передбачається створити мале підприємство;
3) вибрати засновника малого підприємства. Якщо воно створюється на власності конкретного власника, то потрібно одержати його згоду;
4) розробити установчі документи;
5) підготувати і провести загальні збори членів підприємства, на яких приймається рішення про створення малого підприємства, а також затвердити установчі документи;
6) зареєструвати мале підприємство у місцевій держадміністрації. Якщо є засновник малого підприємства, то укладається засновницький договір, у якому визначаються взаємовідносини між малим підприємством і його засновником, передбачаються окремі умови його виробничої та фінансової діяльності.
Якщо для організації діяльності малого підприємства потрібні виробничі фонди, то вони можуть:
1) передаватися підприємствами-засновниками малому підприємству з балансу на баланс;
2) здаватися в оренду іншим підприємствам;
3) купуватися за рахунок банківського кредиту;
4) купуватися за наявні гроші у роздрібній та оптовій торгівлі, а також безпосередньо у населення.
Кадровий склад малих підприємств формується із числа працівників підприємства-засновника, а також за рахунок залучення робочої сили на основі трудових угод (контрактів).
Форми, системи і розміри оплати праці мале підприємство визначає самостійно.
Мале підприємство здійснює господарську діяльність на основі виробничого плану, який розробляється його керівництвом, приймається на загальних зборах трудового колективу.
Підприємство самостійно укладає договори із сторонніми підприємствами на виробництво, продукцію реалізує безпосередньо замовнику або населенню за договірними цінами [36, с. 208-209].
Управління та керівництво Засновник здійснює право на управління малим підприємством через створене ним правління.
Правління призначається або обирається загальними зборами колективу, підприємства, правомочне на своїх засіданнях приймати рішення з усіх питань діяльності підприємства.
Органи управління державним підприємством.
Державне унітарне підприємство утворюється компетентним органом державної влади в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини державної власності, як правило, без поділу її на частки і входить до сфери його управління.
Держава здійснює свої права з управління підприємством безпосередньо через уповноважені ним органи. Органом управління державного унітарного підприємства є керівник підприємства, який призначається органом, до сфери управління якого входить підприємство, і є підзвітним цьому органові (рис. 1).
Трудовий колектив державного або іншого підприємства, в якому частка держави у вартості майна становить більш як 50 процентів:
o розглядає зміни і доповнення до статуту підприємства;
o визначає умови найму керівника;
o бере участь у вирішенні питання про виділення із складу підприємства одного чи кількох структурних підрозділів для створення нового підприємства;
Рис. 1. Принципова схема структури управління державним підприємством
o разом з власником вирішує питання про вступ і вихід підприємства з об'єднання підприємств;
o приймає рішення про оренду підприємства.
При частковому викупі майна підприємства трудовий колектив набуває права співвласника, а підприємство - статусу спільного. Після повного викупу підприємства трудовий колектив набуває прав колективного власника.
Повноваження трудового колективу реалізуються загальними зборами (конференцією) та їх виборчим органом, члени якого обираються таємним голосуванням на зборах (конференції) строком на 2 - 3 роки не менш як 2/3 голосів. Членів виборного органу не може бути звільнено з роботи з ініціативи адміністрації без згоди виборного органу цього колективу.
Керівник підприємства самостійно вирішує питання діяльності підприємства, за винятком віднесених статутом до компетенції інших органів управління даного підприємства.
Власник майна не має права втручатися в оперативну діяльність керівника підприємства.
Керівника державного підприємства може бути звільнено з посади на підставах, передбачених у контракті.
На державному підприємстві укладається колективний договір між адміністрацією і трудовим колективом. Договором регулюються:
o виробничі, трудові й економічні відносини;
o питання охорони праці;
o питання соціального розвитку;
o питання участі працівників у використанні прибутку підприємства.
Сторони колективного договору не менше двох разів на рік звітують про його виконання на зборах (конференції) трудового колективу. Питання господарської діяльності регулюються статутом, розробленим на основі Господарського кодексу України.
Управління казенним підприємством
Управління казенним підприємством здійснюється на основі Господарського кодексу України.
Казенне підприємство - це вид державного підприємства, майно якого закріплюється за ним на праві оперативного управління.
Здійснюючи право оперативного управління, казенне підприємство тільки володіє і користується державним майном.
Право розпоряджатися майном, що є у державній власності і належить до основних фондів підприємства, казенне підприємство може мати тільки з дозволу органу уповноваженого управляти державним майном. Ці особливості підприємства визначаються у його статуті.
Особливості створення, ліквідації, реорганізації управління та діяльності казенного підприємства наведені нижче.
Казенні підприємства створюються у галузях народного господарства, в яких:
> законом дозволено здійснення господарської діяльності лишедержавним підприємствам;
> основним (понад п'ятдесят відсотків) споживачем продукції (робіт, послуг) є держава;
> за умовами господарювання неможлива вільна конкуренція товаровиробників чи споживачів;
> переважаючим (понад п'ятдесят відсотків) є виробництво суспільно необхідної продукції (робіт, послуг), яке за
своїми умовами і характером потреб, що ним задовольняються, як правило, не може бути рентабельним; > приватизацію майнових комплексів державних підприємств заборонено законом.
Органами управління казенними підприємствами є міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, які мають такі повноваження:
o затверджують статут казенного підприємства та зміни до нього;
o здійснюють контроль за додержанням статуту та приймають рішення у зв'язку з його порушенням;
o здійснюють контроль за ефективністю використання майна, що є у державній власності і закріплене за казенним підприємством;
o здійснюють планування і фінансовий контроль за господарською діяльністю підприємства, затверджують фінансовий план і план розвитку підприємства;
o обов'язково укладають з підприємством контракти на поставку продукції для державних потреб;
o визначають порядок використання чистого прибутку підприємства шляхом встановлення обов'язкових нормативів розподілу такого прибутку;
o затверджують умови та фонд оплати праці підприємства з урахуванням умов, передбачених галузевою угодою [36, с. 210 - 213].
Статут казенного підприємства розробляється на основі Типового статуту, який затверджується урядом України. У ньому повинно встановлюватися:
o обов'язкова звітність підприємства перед власником майна;
o відповідальність керівника за результати господарської діяльності підприємства. Казенне підприємство відповідає за своїми зобов'язаннями коштами та іншим майном, шо є в його
o розпорядженні, крім основних фондів, а при недостатності таких коштів та майна відповідальність за його зобов'язаннями несе власник. Казенні підприємства мають право вступати до асоціацій, консорціумів, концернів та інших об'єднань підприємств лише за погодженням з урядом України.
Ліквідація і реорганізація казенного підприємства здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України.

 
 

Цікаве

Загрузка...