WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Спільне підприємство (СП) - Реферат

Спільне підприємство (СП) - Реферат

об'єкти промислової та інтелектуальної власності та їх комерційне використання;
o про відповідальність партнерів за неналежне виконання
своїх зобов'язань;
o про форс-мажорні обставини, які звільняють учасників від відповідальності у зв'язку з неможливістю виконання взятих на себе зобов'язань;
o про порядок вирішення суперечностей між учасниками;
o про конфіденційність, яка гарантує нерозголошення партнерами інформації, одержаної ними в ході створення та діяльності підприємства;
o про строки діяльності підприємства (за відсутності передбачення строку вважається, що воно створене на невизначений строк).
Крім зазначених, у статут та установчий договір можуть бути внесені інші положення, які не суперечать чинному законодавству.
В установчих документах необхідно фіксувати головним чином ті особливості правового статусу підприємства, які випливають з його організаційної форми або коли є спеціальні вимоги закону, передбачені, ухтатуті [36, с. 215 - 221].
Органи управління спільним підприємством
Вищиморганом управління СП є збори учасників або призначених ними представників (із нотаріально засвідченою довіреністю).
Представники учасників призначаються на постійний або на визначений строк. Учасник може у будь-який час позбавити свого представника участі у зборах учасників, повідомивши про це інших учасників. Він також може передати свої повноваження на зборах іншому учаснику або його представнику.
Учасники мають кількість голосів пропорційно розміру їх часток у статутному фонді СП.
Збори учасників обирають свого головуючого на постійний строк або передбачають черговість головування учасників у алфавітному порядку. Вони також самостійно визначають регламент своєї роботи.
До виключної компетенції зборів учасників належать:
o визначення основних напрямків діяльності СП;
o затвердження планів і звітів про їх виконання;
o внесення змін до статуту і установчого договору;
o вибори (призначення) і відкликання дирекції (директора) та ревізійної комісії;
o затвердження річних результатів діяльності СП, включаючи його філії, затвердження звітів і висновку ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків;
o створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження положень (статуту) про них;
o ухвалення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб СП;
o затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів СП;
o вибори головуючого зборів учасників;
o визначення порядку розподілу прибутку, основних напрямків інвестиційної політики СП;
o встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових внесків;
o рішення питань про придбання СП частки учасника;
o визначення умов оплати праці посадових осіб СП, його філій та представництв дочірніх підприємств;
o затвердження договорів, укладених на визначену суму;
o прийняття рішень про припинення діяльності СП, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
o виключення учасника із СП.
З питань визначення основних напрямків діяльності СП і затвердження його планів та звітів про їх виконання, внесення змін до установчих документів, а також виключення учасника СП рішенням зборів учасників приймаються одноголосно.
З усіх останніх питань рішення приймаються простою більшістю голосів.
Збори учасників скликаються в міру необхідності, але не рідше як двічі на рік.
Головуючий зборів учасників організує їх роботу.
Збори учасників приймають рішення на своїх засіданнях, але в окремих випадках, передбачених в установчому договорі, допускається прийняття рішень методом опитування.
У цьому випадку проект рішення розсилається учасникам, які повинні у письмовій формі повідомити про свою позицію. Протягом 10 днів з часу одержання інформації від останнього з них всі вони повинні бути повідомлені головуючим про прийняття рішення. Рішення методом опитування вважаться прийнятим за відсутності заперечення будь-кого із учасників.
Збори учасників вважаються правомочними, якщо в них беруть участь у сукупності більш як 60% голосів, а з питань, які вимагають одноголосності, - всі учасники.
Будь-який із учасників має право вимагати розгляду питання на зборах учасників за умови, що він заявив про це не пізніше як за 25 днів до початку зборів.
Головуючий зборів організує ведення протоколу в спеціальній книзі протоколів, яка повинна надаватися учасникам у будь-який час, а на їх вимогу повинні видаватися засвідчені витяги із книги протоколів.
Позачергові збори учасників скликаються головуючим, якщо цього вимагають інтереси СП в цілому (загроза значного скорочення статутного фонду, неплатоспроможності та інше), а також на вимогу директора (директорії), ревізійної комісії СП.
Учасники СП, які володіють у сукупності більш як 20% голосів, мають право вимагати скликання позачергових зборів учасників у будь-який час та з будь-якого приводу. Якщо протягом 25 днів головуючий не виконав цієї вимоги, вони можуть самі скликати збори учасників. Про проведення зборів учасники повідомляються письмово (або іншим способом) не менш як за 30 днів до початку зборів з вказівкою про час та місце їх проведення, а також порядку денного [36, с. 224 - 225].
Виконавчий орган управління СП
Для керівництва поточною діяльністю СП виший орган управління (збори учасників) обирає або призначає виконавчий орган управління - колективний (дирекцію) або одноособовий (директора).
Дирекція (директор) самостійно вирішує всі питання діяльності СП, крім тих, які належать до виключної компетенції зборів учасників. Збори учасників можуть винести рішення про передачу частини своїх прав до компетенції директора (дирекції).
Дирекція (директор) підзвітна зборам учасників і організує виконання їх рішень. Вона (він) не може приймати рішення, обов'язкові для учасників. Директор (члени дирекції) не може бути одночасно головуючим зборів учасників.
При найманні (призначенні, обранні) директора СП на посаду з ним укладається контракт, в якому визначаються строки наймання, права, обов'язки та відповідальність директора перед зборами учасників і колективу СП, умови його матеріального забезпечення та звільнення з посади з урахуванням гарантій, передбачених контрактом та чинним законодавством.

 
 

Цікаве

Загрузка...