WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Відкриті та закриті акціонерні товариства - Реферат

Відкриті та закриті акціонерні товариства - Реферат

перелік питань порядку денного загальних зборів акціонерів, що скликаються, з вказівками, за які (проти яких) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах акціонерів представник повинен голосувати саме так, як це передбачено завданням на голосування.
Якщо довіреність не містить завдання на голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Довіреності, видані акціонерами за кордоном з участю іноземних властей, приймаються за умови їх легалізації у порядку, встановленому чинним законодавством та міжнародними договорами України.
Видача довіреності не виключає участі особи, шо її видала, у загальних зборах акціонерів замість представника. Акціонер має право у будь-який час відкликати або замінити свого представника на загальних зборах акціонерів.
Неповнолітні акціонери можуть брати участь у загальних зборах особисто або через своїх законних представників. Особливості участі неповнолітніх у роботі загальних зборів висвітлені в роз'ясненні Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку "Про участь неповнолітніх у загальних зборах акціонерів акціонерного товариства" від 10.11.1999 р. №23.
За неповнолітніх, що не досягли п'ятнадцяти років, участь у загальних зборах акціонерів від їх імені беруть особи, що відповідно до чинного законодавства представляють неповнолітніх (батьки, усиновителі, опікуни). Зазначені особи можуть від імені неповнолітніх видати довіреності для участі в зборах іншій особі.
Неповнолітні віком від 15 до 18 років можуть особисто брати участь у роботі загальних зборів акціонерів:
а) із моменту вступу в шлюб;
б) за наявності письмової згоди (у формі заяви про згоду на участь неповнолітніх у загальних зборах акціонерів) батьків, усиновителів, піклувальників.
Неповнолітні віком від 15 до 18 років можуть видати довіреність іншій особі на участь у загальних зборах акціонерів за згодою своїх батьків, усиновителів або попечителів.
Достовірність підпису батьків, усиновителів, піклувальників на заяві про згоду на участь неповнолітнього в загальних зборах акціонерів повинна бути засвідчена нотаріально або підприємством, установою, організацією, в якій ці особи працюють, навчаються, житлово-експлуатаційною організацією за місцем їх проживання. Представники неповнолітніх можуть особисто подавати заяви про згоду на участь неповнолітнього в зборах. У такому випадку посвідчення заяв непотрібне (вони складаються в присутності особи, уповноваженої реєструвати учасників зборів, після перевірки документів, що засвідчують особу представника неповнолітнього).
Перед початком зборів реєстратор (у разі укладення з ним відповідного договору) або мандатна комісія проводять реєстрацію акціонерів (їх представників), що прибули для участі в зборах, із зазначенням кількості голосів, що має кожен учасник зборів. Акціонери повинні надати документи, що підтверджують їх право на участь у загальних зборах (сертифікат акцій, виписка з рахунку в цінних паперах), а також документи, що засвідчують їх особу. Одночасно перевіряються повноваження представників акціонерів (наявність належним чином оформленого доручення, документи, що посвідчують особу представника). Право на участь у загальних зборах акціонерів мають особи, які є згідно з реєстром, складеним на дату проведення зборів, акціонерами на момент проведення загальних зборів. Реєстр акціонерів надається реєстроутримувачем (при документарній формі випуску акцій товариства) або депозитарієм (при бездокументарній). Якщо товариство саме веде реєстр акціонерів, то реєстр повинен бути наданий правлінням товариства. Власники акцій, дані про яких не внесені до реєстру акціонерів, не допускаються до участі в загальних зборах акціонерів.
Кожному акціонерові (його представнику) під час реєстрації видається картка із зазначенням належної йому кількості голосів.
Акціонери, що володіють у сукупності більш як 10 % голосів, можуть призначати своїх представників для контролю за здійсненням реєстрації акціонерів, про що вони зобов'язані письмово повідомити правління товариства до початку реєстрації. Представ-ники Державної комісії призначаються і діють відповідно до Положення про проведення контролю за реєстрацією акціонерів для участі в загальних зборах акціонерних товариств, затверджених рішенням ДКЦПФР від 23.12.1998 р. № 199.
Результатом роботи реєстратора або мандатної комісії є протокол про наявність (відсутність) кворуму, який оголошується головою мандатної комісії або передається для оголошення іншій особі, що відкриває збори. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні акціонери, які мають більш як 60 % голосів. Якщо кворуму немає, то загальні збори не проводяться і призначається нова дата їх проведення. Якщо кворум є, уповноважена особа відкриває збори. Кворум визначається на момент початку зборів, а не при голосуванні з кожного питання. Якщо особи, зареєстровані як учасники зборів, не беруть участі в розгляді окремих питань, то це не має впливу на правомочність рішень загальних зборів з даних питань. Щоб уникнути різночитань з цього питання, дане положення має бути закріплене статутом або регламентом загальних зборів акціонерів.
Організація роботи загальних зборів. Голосування
Робочими органами загальних зборів акціонерів є голова зборів, секретар, лічильна, протокольна, редакційна комісії. Створення комісій не є обов'язковим.
Голова зборів керує роботою загальних зборів акціонерів, оголошує питанняпорядку денного і надає слово виступаючим, проводить голосування з питань порядку денного і повідомляє результати голосування.
Секретар зборів веде їх протокол. У протоколі детально відтворються всі обговорені питання, результати голосування, прийняті рішення. Достовірність даних, внесених до протоколу, завіряється підписами голови і секретаря зборів.
Голова і секретар зборів відповідають за достовірність відомостей, внесених до протоколу.
Протокол зборів і додатки до нього (бюлетені, за допомогою яких проводилося голосування, протоколи мандатної і лічильної комісій та ін.) повинні бути остаточно оформлені в строк не більше трьох робочих днів із моменту проведення зборів.
Протоколи і всі додатки до них зберігаються правлінням товариства протягом усього строку діяльності товариства. Секретар правління несе особисту відповідальність за збереження протоколів зборів.
Копії протоколу загальних зборів (виписки з нього) повинні надаватися в будь-який час на вимогу будь-якого акціонера товариства.
Рішення загальних зборів є обов'язковими для всіх акціонерів, включаючи тих, хто не брав участі в зборах або голосував проти прийнятого рішення, а також для всіх органів, посадових осіб і працівників товариства.
Рішення загальних зборів акціонерів приймаються більшістю в 3/4 голосів акціонерів, що беруть участь у зборах, з таких питань:
а) зміна статуту товариства;
б) ухвалення рішення про припинення діяльності товариства;
в) створення і припинення діяльності дочірніх підприємств філій і представництв товариства.
З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.
Рішення загальних зборів акціонерів приймаються

 
 

Цікаве

Загрузка...