WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Відкриті та закриті акціонерні товариства - Реферат

Відкриті та закриті акціонерні товариства - Реферат

спрямовані на захист інтересів меншості [84, с. 177-181].
10.3. Загальні збори акціонерів
Загальні збори акціонерів є вищим органом управління акціонерного товариства. Порядок скликання, кворум, компетенція, процедура проведення загальних зборів визначаються відповідно до Закону "Про господарські товариства", статуту товариства та його внутрішніх нормативних актів. У більшості товариств на перших загальних зборах приймається Регламент загальних зборів акціонерів, у якому докладно визначаються вищезгадані питання.
Компетенція загальних зборів. До компетенції загальних зборів належить (ст. 41 Закону "Про господарські товариства"):
а) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;
б) внесення змін до статуту товариства;
в) обрання та відкликання членів ради акціонерного товариства (спостережної ради);
г) обрання та відкликання членів виконавчого органу та ревізійної комісії;
д) затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;
є) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій і представництв, затвердження їх статутів та положень;
е) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління товариства;
ж) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів товариства, визначення організаційної структури товариства;
з) вирішення питання про придбання акціонерним товариством акцій, що випускаються ним;
й) визначення умов оплати праці посадових осіб акціонерного товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
і) затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує вказану в статуті товариства;
ї) прийняття рішення про припинення діяльності товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
Перелік питань, віднесених ст. 41 Закону "Про господарські товариства" до компетенції загальних зборів товариства, не є вичерпним. Загальні збори акціонерів є вищим органом управління товариством і мають право розглядати (у разі включення до порядку денного) будь-які питання діяльності товариства. Питання, не включені до порядку денного, не можуть розглядатися загальними зборами акціонерів. Загальні збори акціонерів не наділені також правом змінювати або доповнювати порядок денний безпосередньо в ході зборів (дане положення спрямоване на захист прав акціонерів, що не є присутніми на загальних зборах).
Компетенція загальних зборів акціонерів може бути змінена шляхом делегування окремих повноважень зборів іншим органам товариства - спостережній раді або правлінню. Делегування повноважень завжди має тимчасовий характер і завжди може бути скасоване за рішенням загальних зборів акціонерів. Законом визначені питання виключної компетенції загальних зборів, що не можуть"бути делеговані. До таких питань законодавством віднесене:
а) внесення змін до статуту товариства;-
б) затвердження річних результатів діяльності товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків;
в) створення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, філій, представництв, затвердження їхніх статутів і положень;
г) ухвалення рішення про припинення діяльності товариства; призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
При делегуванні повноважень загальні збори акціонерів повинні враховувати характер і змістове навантаження переданих повноважень. Повноваження, пов'язані з контролем за діяльністю правління, не можуть передаватися правлінню; правління не може приймати рішення, обов'язкові для акціонерів або такі, що впливають на їхні майнові й інші права. Спостережній раді часто передаються такі функції: обрання і відкликання членів правління; затвердження нормативних актів товариства; визначення організаційної структури товариства; затвердження договорів, сума яких перевищує визначену статутом.
Рішення, прийняті загальними зборами акціонерів, мають вищу юридичну силу порівняно з рішеннями, прийнятими іншими органами управління. У статуті товариства доцільно зазначити, що прийняття зборами учасників рішення щодо питання, віднесеного до компетенції іншого органу, скасовує або змінює рішення з аналогічного питання, прийняте даним органом. Водночас збори учасників не повинні виконувати функції, покладені статутом на виконавчий орган і ревізійну комісію або без належних підстав втручатися в оперативну діяльність виконавчого органу.
Загальні збори акціонерів мають право затверджувати внутрішні нормативні акти товариства, що поряд із статутом мають важливе значення для правового забезпечення діяльності товариства.
В акціонерному товаристві можуть бути прийняті такі нормативні акти:
> Регламент загальних зборів акціонерів;
> Положення про спостережну раду акціонерного товариства;
> Положення про правління акціонерного товариства;
> Положення про ревізійну комісію акціонерного товариства;
> Положення про порядок збільшення (зменшення) статутного фонду акціонерного товариства;
> Положення про порядок створення, реорганізації і ліквідації дочірніх підприємств акціонерного товариства;
> Положення про порядок створення, реорганізації і ліквідації філій і представництв акціонерного товариства;
> Положення про розподіл і використання прибутку акціонерного товариства;
>" Положення про порядок нарахування і виплати дивідендів в акціонерному товаристві;
> Положення про фонди акціонерного товариства;
> Положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією;
> Положення про порядок оформлення і реєстрації довіреностей акціонерів;
> Положення про посадових осіб акціонерного товариства тошо [84, с. 183- 184].
Підготовка до проведення загальних зборів. Сповіщення
акціонерів. Формування порядку денного Загальні збори скликаються за рішенням правління, узгодженим зіспостережною радою товариства. Рішення про скликання чергових загальних зборів акціонерів рекомендується приймати не пізніше двох місяців до запланованої дати їх проведення. Під час засідання, присвяченого організації скликання загальних зборів, правління визначає дату, час, місце проведення загальних зборів, визначає порядок денний, призначає особу або комітет, що відповідає за підготовку загальних зборів (організаційний комітет), а також членів мандатної, лічильної і, за необхідності, редакційної комісії. Ці комісії є допоміжними органами правління, що утворюються для виконання спеціальних функцій щодо забезпечення діяльності загальних зборів. Основною функцією мандатної комісії є реєстрація акціонерів та їх представників, що прибули на збори, перевірка їхніх повноважень і визначення наявності або відсутності кворуму. Основною функцією лічильної комісії є підрахунок голосів на загальних зборах. Редакційна комісія створюється для підготування текстів нормативних актів і

 
 

Цікаве

Загрузка...