WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Відкриті та закриті акціонерні товариства - Реферат

Відкриті та закриті акціонерні товариства - Реферат

права акціонера розпоряджатися своїми акціями, як:
1) право товариства або його акціонерів на купівлю акцій цього товариства переважно перед третіми особами;
2) право товариства на обов'язковий викуп акцій у правонаступників акціонерів;
3) обов'язок акціонера отримати згоду товариства (його вищого органу) або всіх акціонерів на продаж своїх акцій;
4) заборона продажу акцій третім особам;
5) загальна заборона продажу або застави акцій [84, с. 108]. Такі положення установчих документів істотно обмежують
право акціонера розпоряджатися своїми акціями й у судовому порядку можуть бути визнані недійсними.
У Рекомендаціях ДКЦПФР вказано на неприпустимість встановлення статутами товариств та іншими внутрішніми документами будь-яких обмежень щодо розпорядження акціонером належних йому акцій, крім об*межень, закріплених законодавчо (вважаємо, що це стосується і положень статутів, що закріплюють за товариством або акціонерами право переважної купівлі акцій).
Закрите акціонерне товариство не наділене правом випускати акції на пред'явника, оскільки обіг даних акцій і пов'язані з ним персональні зміни в складі учасників не можуть бути проконтрольовані. Відкрите акціонерне товариство може випускати іменні акції й акції на пред'явника.
Відкрите акціонерне товариство відрізняється від закритого більш складним і тривалим процесом створення, пов'язаним із необхідністю поширення акцій шляхом від-критої підписки серед заздалегідь невідомого кола осіб. Процедура створення відкритого акціонерного товариства обумовлена наявністю у його складі двох різних за правовим статусом категорій учасників: засновників товариства і передплатників акцій (рядових акціонерів). Засновники відкритого акціонерного товариства - це ініціатори його утворення, шо залучають для реалізації свого проекту тимчасово вільні кошти фізичних і юридичних осіб шляхом проведення підписки на акції товариства, шо ними організується. У закритому акціонерному товаристві всі акції розподіляються серед його засновників, які після реєстрації товариства одержують статус акціонерів.
Відкрите акціонерне товариство зобов'язане публікувати свою річну фінансову звітність у порядку, визначеному Законом "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні". Закрите акціонерне товариство звітності не публікує.
Закрите акціонерне товариство може бути реорганізоване у відкрите шляхом реєстрації його акцій у порядку, передбаченому законодавством про цінні папери і фондову біржу і внесенням змін до статуту товариства.
Вид акціонерного товариства може бути змінений на підставі рішення загальних зборів акціонерів про перетворення товариства, прийнятого у встановленому законом порядку. Процедура перетворення акціонерних товариств урегульована Положенням про порядок реєстрації випуску акцій під час реорганізації товариств, затвердженим рішенням ДКЦПФР від 30.12.1998 р. №221.
Положенням визначена така послідовність дій по перетворенню акціонерного товариства:
а) прийняття загальними зборами акціонерів рішення про реорганізацію шляхом перетворення, умови обміну акцій товариства, що реорганізується, на акції товариства, що створюється, рішення про емісію акцій товариства, що створюється внаслідок перетворення;
б) оцінка і викуп акцій акціонерів, не згодних із проведенням перетворення;
в) обмін акцій на письмові зобов'язання про видачу відповідної кількості акцій товариства, що створюється внаслідок перетворення;
г) ухвалення рішення установчими зборами товариства, що створюється шляхом перетворення, про створення товариства, затвердження статуту товариства, обрання органів управління, вирішення інших питань, пов'язаних із реорганізацією;
д) реєстрація в ДКЦПФР випуску акцій товариства, створеного шляхом перетворення;
є) обмін письмових зобов'язань на акції.
Номінальна вартість і кількість акцій акціонерного товариства, створеного шляхом перетворення, повинна дорівнювати номінальній вартості акцій товариства на момент ухвалення рішення про реорганізацію.
У випадку перетворення акціонерного товариства (закритого у відкрите або навпаки) обов'язково повинна бути проведена перереєстрація товариства у порядку, визначеному ст. 58 Господарського кодексу України.
На практиці установчі документи акціонерного товариства, що змінює свій вид, можуть бути змінені викладенням їх у новій редакції, бо, як роз'яснює Вищий арбітражний суд України, здійснення заходів щодо перереєстрації суб'єкта підприємництва з приводу зміни ним організаційно-правової форми не тягне за собою правових наслідків у вигляді виключення його з Державного реєстру України. Пункт 15 Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України закріплює, що у разі перереєстрації суб'єкта господарської діяльності, що є правонаступником прав і майнових зобов'язань свого попередника, за ним зберігається ідентифікаційний код попередника. Таким чином, при перетворенні закритого акціонерного товариства на відкрите й навпаки товариство зберігає свій ідентифікаційний код.
10.2. Загальна характеристика органів управління акціонерними товариствами
Відповідно до ст. 29 ЦК України юридична особа набуває цивільних прав і бере на себе цивільні обов'язки через свої органи, що діють у межах прав, наданих їм за законом або статутом (положенням). Органи юридичної особи служать для формування і вираження зовні її волі, здійснення дій правового характеру від імені юридичної особи. Органи є невід'ємною частиною юридичної особи, між юридичною особою і її органом відсутні правовідносини. Орган юридичної особи не може розглядатися як його законний представник. Дія органу завжди визнається дією самої юридичної особи. Знаходити цивільно-правові відносини представництва у відносинах юридичної особи і її органу - це дорівнює визнанню, що юридична особа вступила у відносини сама із собою.
Закон "Про господарські товариства" передбачає обов'язкове створення в акціонерному товаристві (як і в інших статутних товариствах) певної системи органів управління. Органами управління акціонерного товариства виступають:
> загальні збори акціонерів - вищий орган товариства;
> рада товариства (спостережна рада) - орган, що представляє інтереси акціонерів у перервах між проведенням загальних зборів і контролює діяльність виконавчого органу;
> виконавчий орган - правління або інший орган, передбачений статутом - керує поточною діяльністю товариства, представляє товариство у відносинах із третіми особами;
> ревізійна комісія - орган, що контролює фінансово-господарську діяльність виконавчого органу (фактично не може бути віднесена до ррганів управління, оскільки не наділена ніякими владними повноваженнями).
Залежно від потреб акціонерного товариства й від кількості акціонерів в акціонерному товаристві може існувати чотири моделі управління. Відмінність моделей полягає в:
а) наявності або відсутності спостережної ради;
б) різних формах існування виконавчого органу (колегіальної чи одноособової).
Порядок формування і діяльність органів управління акціонерного товариства регулюється чинним законодавством, а також статутом та іншими внутрішніми актами товариства (Регламентом загальних зборів

 
 

Цікаве

Загрузка...